Υπηρεσίες - 614595-2021

01/12/2021    S233

Ελλάδα-Αθήνα: Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών

2021/S 233-614595

Διορθωτικό

Γνωστοποίηση για αλλαγές ή πρόσθετες πληροφορίες

Υπηρεσίες

(Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2021/S 177-461619)

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
Ταχ. διεύθυνση: ΝΙΚΗΣ 4
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Κωδικός NUTS: EL303 Κεντρικός Τομέας Αθηνών / Kentrikos Tomeas Athinon
Ταχ. κωδικός: 105 63
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Νικόλαος Παναγιωτόπουλος
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: gd-aeee@central.tee.gr
Τηλέφωνο: +30 2103291200
Φαξ: +30 2103221772
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.tee.gr

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

«ΕΙΔΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (ΕΠΣ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΙΑΣ (ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ)

Αριθμός αναφοράς: 21564/8.9.2021
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
71320000 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών
II.1.3)Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

«ΕΙΔΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (ΕΠΣ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΙΑΣ (ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ: ΔΕ ΠΥΡΓΟΥ, ΙΑΡΔΑΝΟΥ, ΒΩΛΑΚΟΣ. ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ: ΔΕ ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ, ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ-ΚΥΛΛΗΝΗΣ: ΔΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ, ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ, ΒΟΥΠΡΑΣΙΑΣ, ΚΑΣΤΡΟΥ ΚΥΛΛΗΝΗΣ. ΔΗΜΟΣ ΠΗΝΕΙΟΥ: ΔΕ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ, ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ)»

II.1.1. Σύντομη περιγραφή της σύμβασης

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η σύνταξη όλων των απαραίτητων μελετών.

Συνοπτικά οι προτεινόμενες μελέτες είναι :

● Κύρια Μελέτη ΕΠΣ (μελέτη κατηγορίας 1 και 2)

● Μελέτη Υδραυλικών Έργων (μελέτη κατηγορίας 13)

● Τοπογραφική Μελέτη (μελέτη κατηγορίας 16)

● Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας (μελέτη κατηγορίας 20)

● Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (μελέτη κατηγορίας 27)

Τα απαιτούμενα παραδοτέα είναι:

● Κύρια Μελέτη ΕΠΣ (μελέτη κατηγορίας 1 και 2)

● Μελέτη Υδραυλικών Έργων (μελέτη κατηγορίας 13)

● Τοπογραφική Μελέτη (μελέτη κατηγορίας 16)

● Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας (μελέτη κατηγορίας 20)

● Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (μελέτη κατηγορίας 27)

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
26/11/2021
VI.6)Αναφορά αρχικής προκήρυξης
Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕ S: 2021/S 177-461619

Τμήμα VII: Αλλαγές

VII.1)Πληροφορίες προς αλλαγή ή προσθήκη
VII.1.2)Κείμενο προς διόρθωση στην αρχική προκήρυξη
Αριθμός τμήματος: IV.2.2
Αριθμός τμήματος: 2.2
Σημείο κειμένου προς τροποποίηση: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Ή ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Αντί:
Ημερομηνία: 03/12/2021
Τοπική ώρα: 15:00
Διάβαζε:
Ημερομηνία: 10/12/2021
Τοπική ώρα: 15:00
Αριθμός τμήματος: IV.2.7
Αριθμός τμήματος: 2.7
Σημείο κειμένου προς τροποποίηση: ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Αντί:
Ημερομηνία: 09/12/2021
Τοπική ώρα: 11:00
Διάβαζε:
Ημερομηνία: 16/12/2021
Τοπική ώρα: 11:00
VII.2)Λοιπές συμπληρωματικές πληροφορίες: