Υπηρεσίες - 627004-2020

24/12/2020    S251

Βέλγιο-Βρυξέλλες: Μελέτη σχετικά με τις επιδοτήσεις στον ενεργειακό τομέα και άλλες κρατικές παρεμβάσεις στην ΕΕ

2020/S 251-627004

Προκήρυξη σύμβασης

Υπηρεσίες

Νομική βάση:

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2018/1999 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 11ης Δεκεμβρίου 2018 για τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης και της Δράσης για το Κλίμα

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ENER — Energy,ENER.A.4 — Economic Analysis and Financial Instruments
Ταχ. διεύθυνση: Rue Jean-André de Mot/Jean-André de Motstraat 24-26
Πόλη: Brussels
Κωδικός NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Ταχ. κωδικός: 1049
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Balazs Jozsa
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ENER-ENERGY-SUBSIDIES@ec.europa.eu
Τηλέφωνο: +32 22977579
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://ec.europa.eu/energy/
I.2)Πληροφορίες σχετικά με τις από κοινού προμήθειες
Η σύμβαση ανατίθεται από κεντρική αρχή αγορών
I.3)Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7635
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7635
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο/οργανισμός ή διεθνής οργανισμός
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Μελέτη σχετικά με τις επιδοτήσεις στον ενεργειακό τομέα και άλλες κρατικές παρεμβάσεις στην ΕΕ

Αριθμός αναφοράς: ENER/2020/OP/0030
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
79314000 Μελέτη σκοπιμότητας
II.1.3)Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Η Επιτροπή πρέπει να καταρτίζει και να δημοσιεύει ετήσια έκθεση σχετικά με την παρακολούθηση της ενέργειας και, πιο συγκεκριμένα, των επιδοτήσεων ορυκτών καυσίμων κάθε χρόνο, σύμφωνα με το άρθρο 35 παράγραφος 2 της διακυβέρνησης της Ενεργειακής Ένωσης και της δράσης για το κλίμα (ΕΕ) 2018/1999. Αυτή η έκθεση πρέπει να εγκριθεί έως τις 31 Οκτωβρίου κάθε έτους.

Δεδομένου ότι η προετοιμασία αυτής της έκθεσης απαιτεί εντατική συλλογή δεδομένων, επικύρωση και αναλυτικές δεξιότητες, στα 27 κράτη μέλη της ΕΕ, η ΓΔ ENER πρέπει να συμπεριλάβει/βασιστεί στους τοπικούς παρόχους δεδομένων στα κράτη μέλη της ΕΕ για την εκτέλεση αυτών των καθηκόντων.

Πέρα από την ενημέρωση των δεδομένων, ο ανάδοχος πρέπει επίσης να παράσχει μια εκτίμηση σχετικά με τον αντίκτυπο της πανδημίας της νόσου Covid-19 στην εξέλιξη των επιδοτήσεων στον ενεργειακό τομέα (των επιδοτήσεων ορυκτών καυσίμων και των επιδοτήσεων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας) το 2020. Επιπλέον, απαιτείται να συμπεριληφθεί στην απογραφή μία σύντομη περιγραφή των νομικών ορισμών των επιδοτήσεων και των πιο πρόσφατων μέτρων και σχεδίων σταδιακής κατάργησής τους.

II.1.5)Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 300 000.00 EUR
II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι
II.2)Περιγραφή
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
79314000 Μελέτη σκοπιμότητας
79300000 Έρευνα αγοράς και οικονομική έρευνα δημοσκοπήσεις και στατιστικές
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: 00 Not specified
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Rue Jean-André de Mot, Jean-André de Motstraat 24-26, B -1049 Brussels, ΒΕΛΓΙΟ

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Η μελέτη περιλαμβάνει συλλογή δεδομένων, ανάλυση, δραστηριότητες μοντελοποίησης στον τομέα των ενεργειακών επιδοτήσεων.

Θα επικεντρωθεί στη συλλογή δεδομένων για τις επιδοτήσεις στον ενεργειακό τομέα κατά τα έτη 2019 και 2020, για την ενέργεια από ορυκτές πηγές, την πυρηνική ενέργεια και την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές, σε διάφορους οικονομικούς τομείς πέραν της ενέργειας, όπως η βιομηχανία, οι μεταφορές, τα νοικοκυριά, η γεωργία και άλλους σημαντικούς τομείς. Η μελέτη θα καλύψει και τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ. Εκτός από τη συλλογή δεδομένων και την ενημέρωση της υπάρχουσας απογραφής από την προηγούμενη μελέτη, θα προσπαθήσει να συλλέξει νομικό ορισμό για τις επιδοτήσεις στον ενεργειακό τομέα και ιδίως τις επιδοτήσεις ορυκτών καυσίμων σε κάθε κράτος μέλος. Επιπλέον, θα παράσχει ανάλυση σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η πανδημία της νόσου Covid-19 και τα πακέτα ανάκαμψης στα κράτη μέλη έχουν επηρεάσει τις επιδοτήσεις στον ενεργειακό τομέα.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 300 000.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 3
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι
II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.1)Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:

Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).

III.1.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
III.1.3)Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
III.2)Όροι που αφορούν τη σύμβαση
III.2.2)Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:

Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).

III.2.3)Πληροφορίες σχετικά με το προσωπικό που αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης
Υποχρέωση αναφοράς των ονοματεπωνύμων και των επαγγελματικών προσόντων του προσωπικού στο οποίο ανατίθεται η εκτέλεση της σύμβασης

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.2)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 08/02/2021
Τοπική ώρα: 16:00
IV.2.3)Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους επιλεγέντες υποψηφίους
IV.2.4)Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Αγγλικά
IV.2.6)Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 6 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)
IV.2.7)Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 09/02/2021
Τοπική ώρα: 10:00
Τόπος:

Rue Jean-André de Mot, Jean-André de Motstraat 24-26, 1040 Brussels, ΒΕΛΓΙΟ, Office 07/018.

Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:

Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.2)Πληροφορίες σχετικά με τις ηλεκτρονικές ροές εργασίας
Θα γίνονται ηλεκτρονικές πληρωμές
VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:

Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).

VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Γενικό Δικαστήριο
Ταχ. διεύθυνση: Rue du Fort Niedergrünewald
Πόλη: Luxembourg
Ταχ. κωδικός: L-2925
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: GC.Registry@curia.europa.eu
Τηλέφωνο: +352 4303-1
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:

Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).

VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
18/12/2020