Υπηρεσίες - 628833-2021

09/12/2021    S239

Λουξεμβούργο-Λουξεμβούργο: Σύμβαση-πλαίσιο για την παροχή υπηρεσιών στον τομέα των συστημάτων πληροφοριών για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO)

2021/S 239-628833

Προκήρυξη σύμβασης

Υπηρεσίες

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO)
Ταχ. διεύθυνση: 11, avenue John F. Kennedy
Πόλη: Luxembourg
Κωδικός NUTS: LU00 Luxembourg
Ταχ. κωδικός: L-1855
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: EPPO-Procurement@eppo.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://eppo.europa.eu
I.3)Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9684
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9684
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο/οργανισμός ή διεθνής οργανισμός
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Σύμβαση-πλαίσιο για την παροχή υπηρεσιών στον τομέα των συστημάτων πληροφοριών για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO)

Αριθμός αναφοράς: EPPO/2021/88
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
72000000 Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη
II.1.3)Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Το αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών είναι η σύναψη σύμβασης-πλαισίου για εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών ΤΠ βάσει χρόνου και μέσων, με επανέναρξη του διαγωνισμού, για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

II.1.5)Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 15 000 000.00 EUR
II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι
II.2)Περιγραφή
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: LU000 Luxembourg
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Λουξεμβούργο.

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Η παρούσα διαδικασία διαγωνισμού αποτελεί ανοικτή πρόσκληση υποβολής προσφορών που αποσκοπεί στη σύναψη σύμβασης-πλαισίου για υπηρεσίες με επανέναρξη του διαγωνισμού με τέσσερις διαφορετικούς παρόχους υπηρεσιών.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 15 000 000.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 48
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:

Η αρχική διάρκεια των συμβάσεων-πλαισίων θα είναι 24 μήνες. Οι συμβάσεις-πλαίσια μπορούν να ανανεωθούν δύο φορές, για περίοδο 12 μηνών κάθε φορά.

II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Βάσει του σημείου 11.1 στοιχείο ε) και του σημείου 11.4 της κοινής διάταξης του παραρτήματος Ι του δημοσιονομικού κανονισμού, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) επιφυλάσσεται της δυνατότητας να κινήσει διαδικασία με διαπραγμάτευση με τον αντισυμβαλλόμενο που επιλέχθηκε ως αποτέλεσμα της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών για νέες υπηρεσίες που συνίστανται στην επανάληψη παρόμοιων υπηρεσιών, κατά τη διάρκεια των τριών ετών από την υπογραφή της αρχικής σύμβασης.

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
III.1.3)Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
III.2)Όροι που αφορούν τη σύμβαση
III.2.2)Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:

Σύμφωνα με το σημείο 20.6 του Παραρτήματος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού, οι οικονομικοί φορείς δεν πρέπει να υπόκεινται σε σύγκρουση συμφερόντων που ενδεχομένως θα επηρεάσει αρνητικά την εκτέλεση της σύμβασης.

III.2.3)Πληροφορίες σχετικά με το προσωπικό που αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης
Υποχρέωση αναφοράς των ονοματεπωνύμων και των επαγγελματικών προσόντων του προσωπικού στο οποίο ανατίθεται η εκτέλεση της σύμβασης

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
Η προκήρυξη αφορά τη σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο
Συμφωνία-πλαίσιο με πολλούς φορείς
Μέγιστος αναμενόμενος αριθμός συμμετεχόντων στη συμφωνία-πλαίσιο: 4
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: όχι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.2)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 26/01/2022
Τοπική ώρα: 14:00
IV.2.3)Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους επιλεγέντες υποψηφίους
IV.2.4)Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Αγγλικά, Βουλγαρικά, Δανικά, Γερμανικά, Ελληνικά, Εσθονικά, Φινλανδικά, Γαλλικά, Ιρλανδικά, Κροατικά, Ουγγρικά, Ιταλικά, Λεττονικά, Λιθουανικά, Μαλτέζικα, Ολλανδικά, Πολωνικά, Πορτογαλικά, Ρουμανικά, Σλοβακικά, Σλοβενικά, Ισπανικά, Σουηδικά, Τσεχικά
IV.2.6)Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 9 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)
IV.2.7)Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 01/02/2022
Τοπική ώρα: 14:00
Τόπος:

Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί σε δημόσια συνεδρίαση στις εγκαταστάσεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, στη διεύθυνση 11, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ. Η δημόσια αποσφράγιση ενδέχεται να υπόκειται σε αλλαγές λόγω περιορισμών της νόσου COVID-19.

Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:

Πληροφορίες σχετικά με τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών: στη συνεδρίαση αποσφράγισης μπορούν να παραστούν κατ' ανώτατο όριο δύο εκπρόσωποι ανά υποψήφιο.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:

Οι υποψήφιοι και οι συμμετέχοντες στην παρούσα διαδικασία διαγωνισμού πρέπει να γνωρίζουν ότι για τους σκοπούς της προστασίας των χρηματοοικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τους ενδέχεται να προωθηθούν στις υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου, στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, στην επιτροπή δημοσιονομικών παρατυπιών ή στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) και μεταξύ των διατακτών των οργάνων της Ένωσης, της Επιτροπής και των εκτελεστικών οργανισμών. Η αναθέτουσα αρχή και η OLAF μπορούν επίσης να ελέγξουν ή να ζητήσουν τη διεξαγωγή ελέγχου σχετικά με την εφαρμογή της σύμβασης που θα προκύψει από την παρούσα διαδικασία διαγωνισμού.

VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Γενικό Δικαστήριο
Ταχ. διεύθυνση: Rue du Fort Niedergrünewald
Πόλη: Luxembourg
Ταχ. κωδικός: L-2925
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: GC.Registry@curia.europa.eu
Τηλέφωνο: +352 4303-1
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν τυχόν παρατηρήσεις σχετικά με τη διαδικασία ανάθεσης στην αναθέτουσα αρχή που αναφέρεται στο σημείο I.1). Εάν πιστεύετε ότι υπήρξε ζήτημα κακής διοίκησης, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή εντός δύο ετών από την ημερομηνία κατά την οποία λάβατε γνώση των γεγονότων στα οποία βασίζεται η καταγγελία (βλέπε http://www.ombudsman.europa.eu). Η εν λόγω καταγγελία δεν έχει ως αποτέλεσμα ούτε την αναστολή της προθεσμίας για την υποβολή προσφυγών ούτε την έναρξη νέας περιόδου για την υποβολή προσφυγών. Εντός δύο μηνών από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης μπορείτε να υποβάλετε προσφυγή στον φορέα που αναφέρεται στο σημείο VI.4.1).

VI.4.4)Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκή Εισαγγελία
Ταχ. διεύθυνση: 11, avenue John F. Kennedy
Πόλη: Luxembourg
Ταχ. κωδικός: L-1855
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: EPPO-PROCUREMENT@EPPO.EUROPA.EU
VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
02/12/2021