Υπηρεσίες - 639374-2021

15/12/2021    S243

Βέλγιο-Βρυξέλλες: Υποστήριξη δράσεων για την ψηφιοποίηση των κατασκευών των ΜΜΕ

2021/S 243-639374

Γνωστοποίηση συναφθείσας σύμβασης

Αποτελέσματα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης

Υπηρεσίες

Νομική βάση:
Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 2018/1046

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Εκτελεστικός Οργανισμός για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας και τις ΜΜΕ (EISMEA), EISMEA.I.02.2 — Competitiveness and Internationalisation
Ταχ. διεύθυνση: Avenue du Bourget 1
Πόλη: Brussels
Κωδικός NUTS: BE Belgique / België
Ταχ. κωδικός: 1140
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: eismea-procurement@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://ec.europa.eu/eismea/en
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο/οργανισμός ή διεθνής οργανισμός
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Υποστήριξη δράσεων για την ψηφιοποίηση των κατασκευών των ΜΜΕ

Αριθμός αναφοράς: EASME/2020/OP/0025
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
73000000 Υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και συναφείς υπηρεσίες παροχής συμβουλών
II.1.3)Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Ο EISMEA προτίθεται να συνάψει σύμβαση παροχής υπηρεσιών για την ανάπτυξη στοχευμένων δράσεων για την υποστήριξη της ψηφιοποίησης των ΜΜΕ του κατασκευαστικού τομέα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι υπηρεσίες που αποτελούν αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ελάχιστων απαιτήσεων, περιγράφονται λεπτομερώς στη συγγραφή υποχρεώσεων στο τμήμα 1).

II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι
II.1.7)Συνολική αξία των προμηθειών (χωρίς ΦΠΑ)
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 379 750.00 EUR
II.2)Περιγραφή
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
73000000 Υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και συναφείς υπηρεσίες παροχής συμβουλών
71354100 Υπηρεσίες ψηφιακής χαρτογράφησης
72000000 Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη
72314000 Υπηρεσίες συλλογής και διαταξινόμησης δεδομένων
80500000 Υπηρεσίες κατάρτισης
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Avenue du Bourget 1, 1140 Brussels, ΒΕΛΓΙΟ.

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Υποστήριξη δράσεων για την ψηφιοποίηση των κατασκευών των ΜΜΕ.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Ποιότητα της προτεινόμενης μεθοδολογίας / Στάθμιση: 40
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Οργάνωση της εργασίας και των πόρων / Στάθμιση: 40
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Μέτρα ποιοτικού ελέγχου / Στάθμιση: 20
Τιμή - Στάθμιση: 50 %
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: ναι
Ταυτότητα του έργου:

Συμβουλευτείτε τα έγγραφα διαγωνισμού που διατίθενται στη διεύθυνση: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7219

II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.1)Προηγούμενη δημοσίευση σχετικά με την εν λόγω διαδικασία
Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕ S: 2020/S 240-592292
IV.2.8)Πληροφορίες σχετικά με τη λήξη δυναμικού συστήματος αγορών
IV.2.9)Πληροφορίες σχετικά με τη λήξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης υπό τη μορφή προκαταρκτικής προκήρυξης

Τμήμα V: Ανάθεση σύμβασης

Σύμβαση αριθ.: EASME/2020/OP/0025 (GRO/SME/20/F107)
Τίτλος:

Υποστήριξη δράσεων για την ψηφιοποίηση των κατασκευών των ΜΜΕ

Ανάθεση σύμβασης/τμήματος: ναι
V.2)Ανάθεση σύμβασης
V.2.1)Ημερομηνία σύναψης της σύμβασης:
21/10/2021
V.2.2)Πληροφορίες σχετικά με τις προσφορές
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν: 5
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από ΜΜΕ: 3
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από προσφέροντες που προέρχονται από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ: 5
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από προσφέροντες από χώρες εκτός ΕΕ: 0
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν με ηλεκτρονικά μέσα: 5
Η σύμβαση ανατέθηκε σε όμιλο οικονομικών φορέων: ναι
V.2.3)Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου
Επίσημη επωνυμία: Ecorys Europe EEIG GEIE
Ταχ. διεύθυνση: Rue Belliard, 12
Πόλη: Brussels
Κωδικός NUTS: BE Belgique / België
Ταχ. κωδικός: 1040
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
Ο ανάδοχος είναι ΜΜΕ: όχι
V.2.3)Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου
Επίσημη επωνυμία: IMP³ROVE – European Innovation Management Academy EWI
Ταχ. διεύθυνση: Dreischeibenhaus 1
Πόλη: Düsseldorf
Κωδικός NUTS: DE Deutschland
Ταχ. κωδικός: 40211
Χώρα: ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Ο ανάδοχος είναι ΜΜΕ: ναι
V.2.3)Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου
Επίσημη επωνυμία: Nederlandse Organisatie voor toegepast natuurwetenschappelijk onderzoek TNO
Ταχ. διεύθυνση: Anna van Buerenplein 1
Πόλη: The Hague
Κωδικός NUTS: NL Nederland
Ταχ. κωδικός: 2595 DA, P.O. Box 96
Χώρα: ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ
Ο ανάδοχος είναι ΜΜΕ: ναι
V.2.4)Πληροφορίες σχετικά με την αξία της σύμβασης/του τμήματος (χωρίς ΦΠΑ)
Αρχική εκτιμώμενη συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος: 400 000.00 EUR
Συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος: 379 750.00 EUR
V.2.5)Πληροφορίες σχετικά με υπεργολαβία
Η σύμβαση ενδέχεται να ανατεθεί σε υπεργολαβία
Σύντομη περιγραφή του μέρους της σύμβασης που πρόκειται να ανατεθεί σε υπεργολαβία:

Ο υπεργολάβος θα είναι υπεύθυνος για τον σχεδιασμό και τη δημιουργία της πλατφόρμας φιλοξενίας καθώς και (καθήκον 3.1) και θα εκπονήσει τον γραφικό σχεδιασμό, τον σχεδιασμό ιστοτόπων και προϊόντων (καθήκον 3.2) υπό την καθοδήγηση των εταίρων της κοινοπραξίας.

Ποσοστό που ενδέχεται να ανατεθεί υπεργολαβικά σε τρίτους 20,59 %

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:
VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Γενικό Δικαστήριο
Ταχ. διεύθυνση: Rue du Fort Niedergrünewald
Πόλη: Luxembourg
Ταχ. κωδικός: L-2925
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: GC.Registry@curia.europa.eu
Τηλέφωνο: +352 4303-1
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://curia.europa.eu
VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
08/12/2021