Προμήθειες - 639723-2020

31/12/2020    S255

Ελλάδα-Τρίπολη: Καύσιμα

2020/S 255-639723

Προκήρυξη σύμβασης

Αγαθά

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Παναρκαδικό Γενικό Νοσοκομείο Τρίπολης
Ταχ. διεύθυνση: Τέρμα Ερυθρού Σταυρού
Πόλη: Τρίπολη
Κωδικός NUTS: EL651 Αργολίδα, Αρκαδία
Ταχ. κωδικός: 221 31
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Μαρία Σωτηροπούλου
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: promitheies@panarkadiko.eu
Τηλέφωνο: +30 2713601709
Φαξ: +30 2710234373
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.panarkadiko.eu
I.3)Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: http://www.promitheus.gov.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Άλλο είδος: Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (νοσοκομείο)
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Υγεία

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Προμήθεια υγρών καυσίμων.

Αριθμός αναφοράς: ΕΣΗΔΗΣ: 104527
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
09100000 Καύσιμα
II.1.3)Είδος σύμβασης
Αγαθά
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Α/Α - Περιγραφή - Μ.Μ. - Ποσότητα - Ενδεικτική τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ - Εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ - Εκτιμώμενη αξία με ΦΠΑ:

1) βενζίνη αμόλυβδη - λίτρο - 1.000 - 1,31 - 1 310,00 EUR - 1 624,40 EUR·

2) πετρέλαιο κίνησης - λίτρο - 500.000 - 0,90 - 450 000,00 EUR - 558 000,00 EUR·

3) πετρέλαιο θέρμανσης - λίτρο - 50.000 - 0,65 - 32 500,00 EUR - 40 300,00 EUR.

Συνολική εκτιμώμενη αξία χωρίς Φ.Π.Α.: 483 810,00 EUR

Συνολική εκτιμώμενη αξία με Φ.Π.Α. 24 %: 599 924,40 EUR.

II.1.5)Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 483 810.00 EUR
II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: ναι
Μπορούν να υποβληθούν προσφορές για όλα τα τμήματα
II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

Βενζίνη αμόλυβδη.

Αριθμός τμήματος: 1
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
09100000 Καύσιμα
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL651 Αργολίδα, Αρκαδία
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Τέρμα Ερυθρού Σταυρού, Τρίπολη.

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Α/Α - Περιγραφή - Μ.Μ. - Ποσότητα - Ενδεικτική τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ - Εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ - Εκτιμώμενη αξία με ΦΠΑ:

Βενζίνη αμόλυβδη - λίτρο - 1.000 - 1,31 - 1 310,00 EUR - 1 624,40 EUR.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 1 310.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι
II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες
II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

Πετρέλαιο κίνησης.

Αριθμός τμήματος: 2
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
09100000 Καύσιμα
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL651 Αργολίδα, Αρκαδία
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Τέρμα Ερυθρού Σταυρού, Τρίπολη.

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Α/Α - Περιγραφή - Μ.Μ. - Ποσότητα - Ενδεικτική τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ - Εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ - Εκτιμώμενη αξία με ΦΠΑ:

Πετρέλαιο κίνησης - λίτρο - 500.000 - 0,90 - 450 000,00 EUR - 558 000,00 EUR.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 450 000.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι
II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες
II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

Πετρέλαιο θέρμανσης.

Αριθμός τμήματος: 3
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
09100000 Καύσιμα
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL651 Αργολίδα, Αρκαδία
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Τέρμα Ερυθρού Σταυρού, Τρίπολη.

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Α/Α - Περιγραφή - Μ.Μ. - Ποσότητα - Ενδεικτική τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ - Εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ - Εκτιμώμενη αξία με ΦΠΑ:

Πετρέλαιο θέρμανσης - λίτρο - 50.000 - 0,65 - 32 500,00 EUR - 40 300,00 EUR.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 32 500.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι
II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.1)Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:

Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα, συναφή με το αντικείμενο τής προμήθειας.

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα, που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.

Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος - μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που έχουν προσχωρήσει στη Σ.Δ.Σ. ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση, σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα.

Οι εγκατεστημένοι στην ΕΛΛΑΔΑ οικονομικοί φορείς, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού (ισχύει κατά περίπτωση, για τους εγκατεστημένους στην ΕΛΛΑΔΑ οικονομικούς φορείς).

Για την απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας, προσκομίζουν πιστοποιητικό / βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης.

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προσκομίζουν πιστοποιητικό / βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται, για την εκτέλεση τού αντικειμένου τής υπό ανάθεση σύμβασης.

Οι εγκατεστημένοι στην ΕΛΛΑΔΑ οικονομικοί φορείς, προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού.

Για την απόδειξη άσκησης γεωργικού ή κτηνοτροφικού επαγγέλματος, οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια διοικητική αρχή ή αρχή Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

III.1.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:

Όσον αφορά στην οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να έχουν ελάχιστο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών για τα 3 τελευταία έτη (2017, 2018, 2019), ίσο με την εκτιμώμενη αξία των ειδών (ομάδων) που θα λάβουν μέρος στον διαγωνισμό (ο ελάχιστος γενικός ετήσιος κύκλος εργασιών αναφέρεται σε όλες τις δραστηριότητες του οικονομικού φορέα).

Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας, οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν:

Οικονομικές καταστάσεις ή αποσπάσματα οικονομικών καταστάσεων, στην περίπτωση που η δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων απαιτείται από τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.

Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο, κατάλληλο έγγραφο.

III.1.3)Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται: Κατά τη διάρκεια των 3 τελευταίων ετών (2018, 2019 και 2020), να έχουν εκτελέσει προμήθειες των συγκεκριμένων ειδών που θα λάβουν μέρος, ύψους ίσου με την συνολική εκτιμώμενη αξίας της σύμβασης.

Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας, οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν

Οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν κατάλογο κυριότερων παραδόσεων, που πραγματοποιήθηκαν για την τελευταία τριετία (2018 - 2019 - 2020), με αναφορά του αντίστοιχου ποσού, της ημερομηνίας και του δημόσιου ή ιδιωτικού παραλήπτη.

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.2)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 15/02/2021
Τοπική ώρα: 15:00
IV.2.3)Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους επιλεγέντες υποψηφίους
IV.2.4)Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Ελληνικά
IV.2.6)Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 12 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)
IV.2.7)Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 19/02/2021
Τοπική ώρα: 08:00

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:
VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφόρος Θηβών 196 - 198, κτίριο «Κεράνης»
Πόλη: Άγ. Ιωάννης Ρέντης
Ταχ. κωδικός: 182 33
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr
Τηλέφωνο: +30 2132141216
Φαξ: +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr
VI.4.2)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης
Επίσημη επωνυμία: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφόρος Θηβών 196 - 198, κτίριο «Κεράνης»
Πόλη: Άγ. Ιωάννης Ρέντης
Ταχ. κωδικός: 182 33
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
VI.4.3)Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:

Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών

Λεωφόρος Θηβών 196 - 198, κτίριο «Κεράνης»

Λεωφόρος Θηβών 196 - 198, κτίριο «Κεράνης»

Άγ. Ιωάννης Ρέντης

Άγ. Ιωάννης Ρέντης

182 33 / 182 33,

ΕΛΛΑΔΑ

Τηλέφωνο: +30 2132141216

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr

VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
28/12/2020