Προμήθειες - 639805-2020

31/12/2020    S255

Ελλάδα-Καβάλα: Διάφορα προϊόντα διατροφής

2020/S 255-639805

Προκήρυξη σύμβασης

Αγαθά

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας
Ταχ. διεύθυνση: Άγ. Σίλας
Πόλη: Καβάλα
Κωδικός NUTS: EL515 Θάσος, Καβάλα
Ταχ. κωδικός: 655 00
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Νένα Φαρίνα
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: promithies@kavalahospital.gr
Τηλέφωνο: +30 2513501911
Φαξ: +30 2513501653
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.kavalahospital.gr
I.3)Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: http://www.promitheus.gov.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: http://www.promitheus.gov.gr
Η ηλεκτρονική επικοινωνία απαιτεί τη χρήση εργαλείων και συσκευών που δεν είναι γενικώς διαθέσιμα. Η απεριόριστη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα εν λόγω εργαλεία και συσκευές είναι δυνατή στη διεύθυνση: http://www.kavalahospital.gr
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Υγεία

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Διακήρυξη αριθ. 16/2020 ανοικτού, διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την προμήθεια τροφίμων, με κριτήρια κατακύρωσης: την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει τιμής.

Αριθμός αναφοράς: 16/2020
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
15800000 Διάφορα προϊόντα διατροφής
II.1.3)Είδος σύμβασης
Αγαθά
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Διακήρυξη αριθ. 16/2020 ανοικτού, διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την προμήθεια τροφίμων, με κριτήρια κατακύρωσης: την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει τιμής.

α) το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) υπολογιζόμενο στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης τού είδους από τις Υπηρεσίες Εμπορίου της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, και

β) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει της τιμής.

Συστημικός κωδικός Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 104221.

II.1.5)Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 860 000.00 EUR
II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: ναι
Μπορούν να υποβληθούν προσφορές για όλα τα τμήματα
II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

Κρέας νωπό (με έκπτωση επί της μέσης τιμής λιανικής πώλησης).

Αριθμός τμήματος: 1
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
15110000 Κρέας
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL515 Θάσος, Καβάλα
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας

Άγιος Σίλας

Καβάλα

Τ.Κ. 655 00

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

1) νωπά κρέατα με έκπτωση επί της μέσης τιμής λιανικής πώλησης

Κωδικός CPV - Είδος - Μ.Μ. - Τιμή ανά Μ.Μ - Ζητούμενη ποσότητα για 1 έτος ΦΠΑ % προϋπολ. δαπάνη είδους-ενός έτους χωρίς ΦΠΑ προυπολ. δαπάνη είδους με ΦΠΑ Ποσότητα για ένα έτος προαίρεσης προυπολ. δαπάνη είδους-ενός έτους χωρίς φπα προυπολ. δαπάνη είδους με ΦΠΑ (προαίρεσης 12 μηνών

17523 15115100-8 ΑΡΝΙ ΚΙΛΑ 6,66 35 13 233,230088€ 263,55€ 35 233,230088€ 263,55€

20468 15117000-1 ΚΑΤΣΙΚΙ ΚΙΛΑ 6,86 35 13 240,044248€ 271,25€ 35 240,044248€ 271,25€

49680 15111200-2 ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟ ΚΡΕΑΣ ΠΟΝΤΙΚΙ ΚΙΛΑ 8,61 400 13 3444,24779€ 3892€ 400 3444,24779€ 3892€

49681 15111200-1 ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟ ΚΡΕΑΣ ΣΤΗΘΟΣ ΛΑΠΑ Α/Ο ΚΙΛΑ 7,47 250 13 1867,25664€ 2110€ 250 1867,25664€ 2110€

23134 15113000-3 ΜΠΟΥΤΙ ΧΟΙΡΙΝΟ Α/Ο ΚΙΛΑ 5,94 300 13 1781,41593€ 2013€ 300 1781,41593€ 2013€

23135 15110000-2 ΜΠΟΥΤΙ ΜΟΣΧΟΥ Α/Ο ΚΙΛΑ 9,04 1000 13 9044,24779€ 10220€ 1000 9044,24779€ 10220€

49682 15111200-1 ΜΠΟΥΤΙ ΜΟΣΧΟΥ Α/Ο ΤΕΜΑΧΙΣΜΕΝΟ 100±20gr ΚΙΛΑ 9,04 800 13 7235,39823€ 8176€ 800 7235,39823€ 8176€

23145 15113000-3 ΜΠΡΙΖΟΛΑ ΧΟΙΡΙΝΗ ΚΙΛΑ 4,99 150 13 748,672566€ 846€ 150 748,672566€ 846€

49683 15113000-3 ΜΠΡΙΖΟΛΑ ΧΟΙΡΙΝΗ ΛΑΙΜΟΥ ΚΙΛΑ 4,99 150 13 748,672566€ 846€ 150 748,672566€ 846€

23256 15884000-8 ΝΟΥΑ ΜΟΣΧΟΥ ΚΙΛΑ 9,04 200 13 1808,84956€ 2044€ 200 1808,84956€ 2044€

24897 15112130-6 ΣΝΙΤΣΕΛ ΧΟΙΡΙΝΟ ΚΙΛΑ 6,33 210 13 1328,76106€ 1501,5€ 210 1328,76106€ 1501,5€

24922 15110000-2 ΣΠΑΛΑ ΜΟΣΧΟΥ Α/Ο ΚΙΛΑ 8,36 2300 13 19234,513€ 21735€ 2300 19234,5133€ 21735

49684 1511000-2 ΣΠΑΛΑ ΜΟΣΧΟΥ Α/Ο ΤΕΜΑΧΙΣΜΕΝΗ 30±10gr ΚΙΛΑ 8,36 2000 13 16725,6637€ 18900€ 2000 16725,6637€ 18900€

49685 1511000-2 ΣΥΚΩΤΑΡΙΕΣ ΑΡΝΙΣΙΕΣ/ΚΑΤΣΙΚΙΣΙΕΣ ΚΙΛΑ 6,60 6 13 39,6€ 44,748€ 6 39,6€ 44,748€

27086 15113000-3 ΧΟΙΡΙΝΟ ΡΟΛΟ ΚΙΛΑ 6,19 300 13 1858,40708€ 2100€ 300 1858,40708€ 2100€

ΣΥΝΟΛΟ 66338,9805€ 74963,05€ 66338,9805€ 74963,05€

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 132 678.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:

Δικαίωμα προαίρεσης για άλλους 12 μήνες.

II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:

Εφόσον εγκριθεί το δικαίωμα προαίρεσης για άλλους 12 μήνες.

II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες
II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΚΡΕΑΤΑ ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΙΜΗ

Αριθμός τμήματος: 2
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
15131100 Προϊόντα από κρέας για λουκάνικα
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL515 Θάσος, Καβάλα
II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

2. ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΚΡΕΑΤΑ ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV ΕΙΔΟΣ Μ.Μ. Τιμή ανά Μ.Μ Ποσότητα για ένα έτος ΦΠΑ% Προυπολ. δαπάνη είδους-1έτους χωρίς φπα προυπολ. δαπάνη είδους με ΦΠΑ 1 έτους Ποσότητα για ένα έτος προαίρεσης προυπολ. δαπάνη είδους-ενός έτους χωρίς φπα προυπολ. δαπάνη είδους με ΦΠΑ (προαίρεσης 12 μηνών

49686 15131000-5 ΣΟΥΤΖΟΥΚΑΚΙΑ ΚΑΤ/ΝΑ ΒΟΕΙΑ ΚΙΛΑ 5 200 13 1000€ 1130€ 200€ 1000€ 1130€

49687 15131000-5 ΣΟΥΤΖΟΥΚΑΚΙΑ ΚΑΤΝ/Α ΑΝΑΜΙΚΤΑ ΑΝΑΛΑ ΚΙΛΑ 4 300 13 1200€ 1356€ 300€ 1200€ 1356€

49688 15131000-5 ΣΟΥΤΖΟΥΚΑΚΙΑ ΚΑΤ/ΝΑ ΑΝΑΜΙΚΤΑ ΚΙΛΑ 4 1000 13 4000€ 4520€ 1000€ 4000€ 4520€

ΣΥΝΟΛΟ 6200€ 7006€ 6200€ 7006€

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 12 400.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΟΥΣ 12 ΜΗΝΕΣ

II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:

ΕΦΟΣΟΝ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ, ΓΙΑ ΑΛΛΟΥΣ 12 ΜΗΝΕΣ

II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες
II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

3. ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΙΜΗ ΚΩΔΙΚΟΣ CPV ΕΙΔΟΣ Μ.Μ. Τιμή ανά Μ.Μ Ποσότητα για ένα έτος ΦΠΑ% Προυπολ. δαπάνη είδους-1έτους χωρίς φπα προυπολ. δαπάνη είδους

Αριθμός τμήματος: 3
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
15112120 Γαλοπούλες
15131120 Προϊόντα από λουκάνικα
15131130 Λουκάνικα
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL51 Aνατολική Μακεδονία, Θράκη
II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

3. ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV ΕΙΔΟΣ Μ.Μ. Τιμή ανά Μ.Μ Ποσότητα για ένα έτος ΦΠΑ% Προυπολ. δαπάνη είδους-1έτους χωρίς φπα προυπολ. δαπάνη είδους με ΦΠΑ 1 έτους Ποσότητα για ένα έτος προαίρεσης προυπολ. δαπάνη είδους-ενός έτους χωρίς φπα προυπολ. δαπάνη είδους με ΦΠΑ (προαίρεσης 12 μηνών

18528 15112120-3 ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ ΦΙΛΕΤΟ ΚΑΠΝΙΣΤΟ ΚΙΛΑ 6,01 210 13 1262,1€ 1426,173€ 210 1262,1€ 1426,173€

19397 15131230-6 ΖΑΜΠΟΝ ΚΙΛΑ 7,862 10 13 78,62€ 88,8406€ 10 78,62€ 88,8406

21551 15131130-5 ΛΟΥΚΑΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑΤΙΚΑ ΚΙΛΑ 5,07 100 13 507€ 572,91€ 100 507 572,91

21552 15131130-5 ΛΟΥΚΑΝΙΚΑ(ΒΡΑΣΤΑ) ΚΙΛΑ 5,8 100 13 580€ 655,4€ 100 580 655,4

23603 15131230-6 ΠΑΡΙΖΑ ΚΙΛΑ 4,8 210 13 1008€ 1139,04€ 210 1008 1139,04

ΣΥΝΟΛΟ 3435,72€ 3882,364€ 3435,72€ 3882,364

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 6 872.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΟΥΣ 12 ΜΗΝΕΣ

II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:

ΕΦΟΣΟΝ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΤΟ ΔΙΑΚΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΟΥΣ 12 ΜΗΝΕΣ

II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες
II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

ΜΑΝΑΒΙΚΗ ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΤΙΜΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ

Αριθμός τμήματος: 4
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
03200000 Δημητριακά, πατάτες, λαχανικά, φρούτα και ξηροί καρποί
03210000 Δημητριακά και πατάτες
03212100 Πατάτες
03221000 Λαχανικά
03221100 Βολβοειδή και κονδυλώδη λαχανικά
03221112 Καρότα
03221113 Κρεμμύδια
03221114 Γογγύλια
03221230 Πιπεριές
03221240 Τομάτες
03221250 Κολοκύθια
03221270 Αγγούρια
03221310 Μαρούλι
03221420 Κουνουπίδι
03221430 Μπρόκολο
03222000 Φρούτα και καρποί
03222111 Μπανάνες
03222118 Ακτινίδια
03222200 Εσπεριδοειδή
03222210 Λεμόνια
03222240 Μανταρίνια
03222321 Μήλα
03222332 Ροδάκινα
03222333 Κεράσια
03222340 Σταφύλια
15300000 Φρούτα, λαχανικά και συναφή προϊόντα
15332180 Πεπόνια
15800000 Διάφορα προϊόντα διατροφής
15872200 Μπαχαρικά
15872300 Αρωματικά βότανα
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός NUTS: EL515 Θάσος, Καβάλα
II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

4. ΜΑΝΑΒΙΚΗ ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΤΙΜΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV ΕΙΔΟΣ Μ.Μ. ΤΙΜΗ ΑΝΑ Μ.Μ Ποσότητα για ένα έτος ΦΠΑ προυπολ. δαπάνη είδους-ενός έτους χωρίς φπα σε € προυπολ. δαπάνη είδους με ΦΠΑ σε € Ποσότητα για ένα έτος προαίρεσης προυπολ. δαπάνη είδους-ενός έτους χωρίς φπα σε € προυπολ. δαπάνη είδους με ΦΠΑ (προαίρεσης 12 μηνών σε €

17104 03221270-9 ΑΓΓΟΥΡΑΚΙΑ ΤΜΧ 0,43 2009 13 871,159292 984,41 2009 871,159292 984,41

17222 03222118-3 ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ ΚΙΛΑ 1,56 100 13 155,752212 176 100 155,752212 176

17375 15872300-4 ΑΝΙΘΑ ΜΑΤΣΑΚΙ 80ΓΡ ΤΜΧ 0,66 950 13 630,530973 712,5 950 630,530973 712,5

17423 03221000-6 ΑΝΤΙΔΙΑ ΚΙΛΑ 1,37 500 13 685,840708 775 500 685,840708 775

17659 15300000-1 ΑΧΛΑΔΙΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ ΚΙΛΑ 1,69 800 13 1352,21239 1528 800 1352,21239 1528

47479 15300000-1 ΒΕΡΥΚΟΚΑ ΜΠΕΜΠΕΚΟ ΚΙΛΑ 1,52 500 13 761,061947 860 500 761,061947 860

19066 15872200-3 ΔΥΟΣΜΟΣ ΜΑΤΣΑΚΙ 50-60 ΓΡ ΤΕΜ 0,71 160 13 113,274336 128 160 113,274336 128

20312 03221112-4 ΚΑΡΟΤΑ ΚΙΛΑ 0,85 600 13 509,734513 576 600 509,734513 576

20328 15300000-1 ΚΑΡΠΟΥΖΙ ΚΙΛΑ 0,30 1600 13 481,415929 544 1600 481,415929 544

40287 03220000-9 ΚΑΣΤΑΝΑ ΚΙΛΑ 5,11 6 13 30,6371681 34,62 6 30,6371681 34,62

20493 03222333-6 ΚΕΡΑΣΙΑ ΚΙΛΑ 3,53 200 13 706,19469 798 200 706,19469 798

20657 03222000-3 ΚΛΗΜΜΕΝΤΙΝΕΣ ΚΙΛΑ 1,27 1000 13 1265,48673 1430 1000 1265,48673 1430

20776 03221250-3 ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙΑ ΚΙΛΑ 1,24 1800 13 2230,0885 2520 1800 2230,0885 2520

20858 03221420-6 ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑ ΚΙΛΑ 1,41 600 13 846,902655 957 600 846,902655 957

20935 03221113-1 ΚΡΕΜΥΔΙΑ ΞΕΡΑ ΚΙΛΑ 0,84 1000 13 840,707965 950 1000 840,707965 950

20936 03221113-1 ΚΡΕΜΥΔΙΑ ΦΡΕΣΚΑ ΚΙΛΑ 3,02 40 13 120,707965 136,4 40 120,707965 136,4

21502 03221000-6 ΛΑΧΑΝΑ ΚΙΛΑ 0,45 1100 13 496,460177 561 1100 496,460177 561

21516 03222210-8 ΛΕΜΟΝΙΑ ΚΙΛΑ 1,59 550 13 876,106195 990 550 876,106195 990

22325 03221000-6 ΜΑΙΝΔΑΝΟ ΜΑΤΣΑΚΙ 100 ΓΡ ΤΜΧ 0,53 1800 13 955,752212 1080 1800 955,752212 1080

22390 03221310-2 ΜΑΡΟΥΛΙΑ ΚΙΛΑ 1,50 1501 13 2258,14159 2551,7 1501 2258,14159 2551,7

22647 03221000-6 ΜΕΛΙΤΣΑΝΕΣ ΚΙΛΑ 1,25 400 13 499,115044 564 400 499,115044 564

22745 03222321-9 ΜΗΛΑ ΣΤΑΡΚΙΝ ΚΙΛΑ 1,31 8200 13 10739,823 12136 8200 10739,823 12136

22998 03222111-4 ΜΠΑΝΑΝΕΣ ΚΙΛΑ 1,42 4450 13 6300,88496 7120 4450 6300,88496 7120

23147 03221430-9 ΜΠΡΟΚΟΛΑ ΚΙΛΑ 2,04 200 13 407,079646 460 200 407,079646 460

23207 15300000-1 ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ ΚΙΛΑ 1,42 1800 13 2548,67257 2880 1800 2548,67257 2880

23266 03221240-0 ΝΤΟΜΑΤΕΣ ΚΙΛΑ 1,10 5500 13 6035,39823 6820 5500 6035,39823 6820

23579 03221000-6 ΠΑΝΤΣΑΡΙΑ ΚΙΛΑ 1,01 500 13 504,424779 570 500 504,424779 570

23612 03212100-1 ΠΑΤΑΤΕΣ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΚΙΛΑ 0,67 2500 13 1681,41593 1900 2500 1681,41593 1900

23632 15332180-9 ΠΕΠΟΝΙ ΚΙΛΑ 0,80 200 13 159,292035 180 200 159,292035 180

23755 03221230-7 ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΓΕΜΙΣΤΕΣ ΚΙΛΑ 1,24 700 13 867,256637 980 700 867,256637 980

23757 03221230-7 ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΤΗΓΑΝΙΤΕΣ ΚΙΛΑ 1,50 210 13 315,929204 357 210 315,929204 357

23758 03221230-7 ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΚΙΛΑ 1,77 200 13 353,982301 400 200 353,982301 400

24127 03222220-1 ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ ΚΙΛΑ 0,97 3600 13 3504,42478 3960 3600 3504,42478 3960

24151 03221000-6 ΠΡΑΣΣΑ ΚΙΛΑ 1,24 800 13 991,150442 1120 800 991,150442 1120

24416 03222332-9 ΡΟΔΑΚΙΝΑ ΚΙΛΑ 1,42 2700 13 3823,00885 4320 2700 3823,00885 4320

24620 03221000-6 ΣΕΛΙΝΑ ΚΙΛΑ 2,21 360 13 796,460177 900 360 796,460177 900

24875 03221000-6 ΣΚΟΡΔΑ ΞΕΡΑ ΚΙΛΑ 2,92 10 13 29,2035398 33 10 29,2035398 33

24993 03222340-8 ΣΤΑΦΥΛΙΑ ΙΤΑΛΙΑ ΚΙΛΑ 1,58 1500 13 2362,83186 2670 1500 2362,83186 2670

26734 03222313-0 ΦΡΑΟΥΛΕΣ ΚΙΛΑ 2,21 100 13 221,238938 250 100 221,238938 250

Σύνολο 58329,7611 65912,63 58329,7611 65912,63

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 116 660.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΟΥΣ 12 ΜΗΝΕΣ

II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:

ΕΦΟΣΟΝ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΟΥΣ 12 ΜΗΝΕΣ

II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες
II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ ΜΕ ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΤΙΜΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ

Αριθμός τμήματος: 5
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
15112130 Κοτόπουλα
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL515 Θάσος, Καβάλα
II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

5. ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ ΜΕ ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΤΙΜΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV ΕΙΔΟΣ Μ.Μ. ΤΙΜΗ ΑΝΑ Μ.Μ χωρίς ΦΠΑ Ποσότητα για ένα έτος ΦΠΑ% προυπολ. δαπάνη είδους-ενός έτους σε € προυπολ. δαπάνη είδους 1 ‘έτους με ΦΠΑ σε € Ποσότητα για ένα έτος προαίρεσης προυπολ. δαπάνη είδους-ενός έτους προαίρεσης 12 μηνών σε € χωρίς φπα σε € προυπολ. δαπάνη είδους με ΦΠΑ (προαίρεσης 12 μηνών σε €

47472 15112130-6 ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΤΥΠΟΥ 65 % ΚΙΛΑ 2,831858 1000 13 2831,85841 3200 1000 2831,85841 3200

39050 15112130-6 ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΜΠΟΥΤΙ ΚΙΛΑ 3,362832 4900 13 16477,8761 18620 4900 16477,8761 18620

20822 15112130-6 ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΡΟΛΛΟ ΚΙΛΑ 4,867257 300 13 1460,17699 1650 300 1460,17699 1650

20823 15112130-6 ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΣΝΙΤΣΕΛ ΚΙΛΑ 6,690265 120 13 802,831858 907,2 120 802,831858 907,2

39051 15112130-6 ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΣΤΗΘΟΣ ΚΙΛΑ 4,424779 350 13 1548,67257 1750 350 1548,67257 1750

41495 15112130-6 ΣΥΚΩΤΑΚΙΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΙΛΑ 2,654867 10 13 26,5486726 30 10 26,5486726 30

41757 15112130-6 Φ, ΣΤΗΘΟΣ ΑΠΟ ΚΟΤ ΝΩΠΟ ΚΙΛΑ 6,690265 4280 13 28634,3363 32356,8 4280 28634,3363 32356,8

Σύνολο 51782,3009 58514 51782,3009 58514

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 103 565.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 12 ΜΗΝΩΝ

II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:

ΕΦΟΣΟΝ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΟΥΣ 12 ΜΗΝΕΣ

II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες
II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

ΨΑΡΙΑ/ ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ ΝΩΠΑ, καθαρισμένα ΜΕ ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΤΙΜΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ

Αριθμός τμήματος: 6
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
03311000 Ψάρια
15241300 Σαρδέλες
15250000 Θαλασσινά
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL515 Θάσος, Καβάλα
II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

6. ΨΑΡΙΑ/ ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ ΝΩΠΑ, καθαρισμένα ΜΕ ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΤΙΜΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV ΕΙΔΟΣ Μ.Μ. ΤΙΜΗ ΑΝΑ Μ.Μ Ποσότητα για ένα έτος ΦΠΑ% προυπολ. δαπάνη είδους-ενός έτους χωρίς φπα σε € Τ προυπολ. δαπάνη-ενός έτους με ΦΠΑ σε € Ποσότητα για ένα έτος προαίρεσης προυπολ. δαπάνη είδους-ενός έτους προαίρεσης 12 μηνών χωρίς φπα σε € προυπολ. δαπάνη είδους με ΦΠΑ (προαίρεσης 12 μηνών σε €

47478 03311000-2 ΓΑΛΕΟΣ ΚΙΛΑ 8,76 70 13 613,274336 693 70 613,274336 693

18566 03311000-2 ΓΑΥΡΟΣ ΚΙΛΑ 3,50 400 13 1401,76991 1584 400 1401,76991 1584

20735 03311000-2 ΚΟΛΙΟΣ ΚΙΛΑ 4,42 20 13 88,4955752 100 20 88,4955752 100

35020 03311000-2 ΛΑΥΡΑΚΙΑ ΚΙΛΑ 8,06 200 13 1612,38938 1822 200 1612,38938 1822

24606 15241300-2 ΣΑΡΔΕΛΕΣ (ΝΩΠΑ) ΚΙΛΑ 3,33 850 13 2828,31858 3196 850 2828,31858 3196

24912 15250000-5 ΣΟΥΠΙΕΣ (ΝΩΠΑ) ΚΙΛΑ 6,81 200 13 1362,83186 1540 200 1362,83186 1540

26055 03311000-2 ΤΣΙΠΟΥΡΕΣ ΚΙΛΑ 6,59 600 13 3955,75221 4470 600 3955,75221 4470

Σύνολο 11862,8319 13405 11862,8319 13405

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 23 726.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΟΥΣ 12 ΜΗΝΕΣ

II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:

ΕΦΟΣΟΝ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΟΥΣ 12 ΜΗΝΕΣ

II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες
II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

ΨΑΡΙΑ/ ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΜΕ ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΕΣΗ ΤΙΜΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ

Αριθμός τμήματος: 7
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
15221000 Κατεψυγμένα ψάρια
15250000 Θαλασσινά
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL515 Θάσος, Καβάλα
II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

7. ΨΑΡΙΑ/ ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΜΕ ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΕΣΗ ΤΙΜΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΣ Μ.Μ. ΤΙΜΗ ΑΝΑ Μ.Μ Ποσότητα για ένα έτος ΦΠΑ% προυπολ. δαπάνη είδους-ενός έτους χωρίς φπα σε € προυπολ. δαπάνη είδους-ενός έτους με ΦΠΑ σε € Ποσότητα για ένα έτος προαίρεσης προυπολ. δαπάνη είδους-ενός έτους προαίρεσης 12 μηνών χωρίς φπα σε € προυπολ. δαπάνη είδους με ΦΠΑ (προαίρεσης 12 μηνών σε €

27131 152500200-5 ΧΤΑΠΟΔΙ(ΚΑΤ) ΚΙΛΑ 11,50 240 13 2761,06195 3120 240 2761,06195 3120

24911 152500200-5 ΣΟΥΠΙΕΣ (ΚΑΤ) ΚΙΛΑ 9,73 120 13 1168,14159 1320 120 1168,14159 1320

22989 15221000-3 ΜΠΑΚΑΛΙΑΡΟΣ ΦΙΛΕΤΟ ΚΑΤΕΨ. ΚΙΛΑ 3,96 1200 13 4746,90265 5364 1200 4746,90265 5364

47475 152500200-5 ΘΡΑΨΑΛΑ ΚΑΤ.(ΚΑΘΑΡΙΣΜΕΝΟ ΟΛΟΚΛΗΡΟ) ΚΙΛΑ 5,96 25 13 148,893805 168,25 25 148,893805 168,25

Σύνολο 8825 9972,25 8825 9972,25

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 17 650.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΟΥΣ 12 ΜΗΝΕΣ

II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:

ΕΦΟΣΟΝ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 12 ΜΗΝΕΣ

II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες
II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

ΑΥΓΑ ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΙΜΉ

Αριθμός τμήματος: 8
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
03142500 Αυγά
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL515 Θάσος, Καβάλα
II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

8. ΑΥΓΑ ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΙΜΉ

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV ΕΙΔΟΣ Μ.Μ. ΤΙΜΗ ΑΝΑ Μ.Μ Ποσότητα για ένα έτος ΦΠΑ% προυπολ. δαπάνη είδους-ενός έτους χωρίς φπα σε € προυπολ. δαπάνη είδους-ενός έτους με ΦΠΑ σε € Ποσότητα για ένα έτος προαίρεσης προυπολ. δαπάνη είδους-ενός έτους προαίρεσης 12 μηνών χωρίς φπα σε € προυπολ. δαπάνη είδους με ΦΠΑ (προαίρεσης 12 μηνών σε €

17620 03142500-3 ΑΥΓΑ 63-73gr ΤΕΜ 0,119 30000 13 3570 4034,1 30000 3570 4034,1

Σύνολο 3570 4034,1 3570 4034,1

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 7 140.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΟΥΣ 12 ΜΗΝΕΣ

II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:

ΕΦΟΣΟΝ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΟΥΣ 12 ΜΗΝΕΣ

II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες
II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

. ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΙΜΗ

Αριθμός τμήματος: 9
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
15500000 Γαλακτοκομικά προϊόντα
15511000 Γάλα
15540000 Τυροκομικά προϊόντα
15542300 Τυρί φέτα
15551300 Γιαούρτι
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL515 Θάσος, Καβάλα
II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

9. ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV ΕΙΔΟΣ Μ.Μ. ΤΙΜΗ ΑΝΑ Μ.Μ Ποσότητα για ένα έτος ΦΠΑ% προυπολ. δαπάνη είδους-ενός έτους χωρίς φπα σε € προυπολ. δαπάνη είδους-ενός έτους με ΦΠΑ σε € Ποσότητα για ένα έτος προαίρεσης προυπολ. δαπάνη είδους-ενός έτους προαίρεσης 12 μηνών χωρίς φπα σε € προυπολ. δαπάνη είδους με ΦΠΑ (προαίρεσης 12 μηνών σε €

17372 15540000-5 ΑΝΘΟΤΥΡΟ Τ/Π 200ΓΡ ΚΙΛΑ 5,2 2300 13 11960 13514,8 2300 11960 13514,8

18511 15511000-3 ΓΑΛΑ ΑΓ. ΛΕΥΚΟ ΠΛΗΡΕΣ 3,5 % 1/2Λ ΤΜΧ 0,52 13800 13 7176 8108,88 13800 7176 8108,88

18512 15511000-3 ΓΑΛΑ 1 ΛΙΤ. ΕΛΑΦΡΥ ΤΜΧ 0,88 3600 13 3168 3579,84 3600 3168 3579,84

18514 15511000-3 ΓΑΛΑ ΑΓ.ΛΕΥΚΟ LIGHT 1,5 % 1/2Λ ΤΜΧ 0,52 356 13 185,12 209,1856 356 185,12 209,1856

18580 15551300-8 ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΑΕΡΟΣΤΕΓΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 2 % ΛΙΠΟΣ ΤΜΧ 0,48 12000 13 5760 6508,8 12000 5760 6508,8

26319 15542300-2 ΦΕΤΑ ΠΟΠ ΚΙΛΑ 5,61 4200 13 23562 26625,06 4200 23562 26625,06

18579 15551300-8 ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΑΓΕΛΑΔΟΣ ΚΕΣΕΔΑΚΙ (ΚΑΝΟΝΙΚΟ) ΤΜΧ 0,48 55000 13 26400 29832 55000 26400 29832

18515 15511000-3 ΓΑΛΑ ΑΓ.ΛΕΥΚΟ ΧΥΜΑ 3,5 % 10Κ ΛΙΤΡΟ 0,82 12780 13 10479,6 11841,95 12780 10479,6 11841,95

Σύνολο 88690,72 100220,5 88690,72 100220,5

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 177 382.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 12 ΜΗΝΩΝ

II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:

ΕΦΟΣΟΝ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΟΥΣ 12 ΜΗΝΕΣ

II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες
II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΠΑΡΘΕΝΟ 5/ΛΙΤΡΩΝ ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΤΙΜΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ

Αριθμός τμήματος: 10
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
15411110 Ελαιόλαδο
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL515 Θάσος, Καβάλα
II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

10. ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΠΑΡΘΕΝΟ 5/ΛΙΤΡΩΝ ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΤΙΜΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV ΕΙΔΟΣ Μ.Μ. ΤΙΜΗ ΑΝΑ Μ.Μ Ποσότητα για ένα έτος ΦΠΑ% προυπολ. δαπάνη είδους-ενός έτους χωρίς φπα σε € προυπολ. δαπάνη είδους-ενός έτους με ΦΠΑ σε € Ποσότητα για ένα έτος προαίρεσης προυπολ. δαπάνη είδους-ενός έτους προαίρεσης 12 μηνών χωρίς φπα σε € προυπολ. δαπάνη είδους με ΦΠΑ (προαίρεσης 12 μηνών σε €

19163 15411110-6 ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΠΑΡΘΕΝΟ 5/ΛΙΤΡΩΝ ΛΙΤΡΑ 4,75 3250 13 15437,5 17444,38 3250 15437,5 17444,38

Σύνολο

15437,5 17444,38 15437,5 17444,38

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 30 875.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΟΥΣ 12 ΜΗΝΕΣ

II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:

ΕΦΟΣΟΝ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΟΥΣ 12 ΜΗΝΕΣ

II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες
II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

ΑΡΤΟΣ ΚΑΙ ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ με ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΙΜΗ

Αριθμός τμήματος: 11
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
15811100 Ψωμί
15811200 Ψωμάκια
15811500 Παρασκευασμένα προϊόντα άρτου
15812122 Γλυκές πίτες
15812200 Γλυκά
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL515 Θάσος, Καβάλα
II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

11. ΑΡΤΟΣ ΚΑΙ ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ με ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV ΕΙΔΟΣ Μ.Μ. ΤΙΜΗ ΑΝΑ Μ.Μ Ποσότητα για ένα έτος ΦΠΑ% προυπολ. δαπάνη είδους-ενός έτους χωρίς φπα σε € προυπολ. δαπάνη είδους-ενός έτους με ΦΠΑ σε € Ποσότητα για ένα έτος προαίρεσης προυπολ. δαπάνη είδους-ενός έτους προαίρεσης 12 μηνών χωρίς φπα σε € προυπολ. δαπάνη είδους με ΦΠΑ (προαίρεσης 12 μηνών σε €

17530 15811100-7 ΑΡΤΟΣ ΚΙΛΑ 1 2300 13 2300 2599 2300 2300 2599

17847 15812122-4 ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΚΙΑ ΤΜΧ 0,33 1400 13 462 522,06 1400 462 522,06

17848 15812122-4 ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΤΕΣ ΚΙΛΑ 5,2 40 13 208 235,04 40 208 235,04

21350 15811100-7 ΛΑΓΑΝΑ ΚΙΛΑ 1,99 30 13 59,7 67,461 30 59,7 67,461

26061 15812200-5 ΤΣΟΥΡΕΚΙΑ ΚΙΛΑ 5,2 40 13 208 235,04 40 208 235,04

49689 15811200-8 ΨΩΜΑΚΙ ΑΤΟΜΙΚΟ ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΕΩΣ ΤΜΧ 0,18 179499 13 32309,82 36510,1 179499 32309,82 36510,1

27315 15811200-8 ΨΩΜΑΚΙ ΑΤΟΜΙΚΟ ΤΜΧ 0,12 39500 13 4740 5356,2 39500 4740 5356,2

41275 15812200-5 ΚΟΥΡΑΜΠΙΕΔΕΣ ΚΙΛΑ 7 16 13 112 126,56 16 112 126,56

40119 15812200-5 ΚΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΥΛΙΧΤΑ ΚΙΛΑ 9 20 13 180 203,4 20 180 203,4

22648 15812200-5 ΜΕΛΟΜΑΚΑΡΟΝΑ ΚΙΛΑ 7 20 13 140 158,2 20 140 158,2

24602 15811510-4 ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ ΤΜΧ 0,3 15600 13 4680 5288,4 15600 4680 5288,4

Σύνολο 45399,52 51301,46 45399,52 51301,46

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 90 799.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΟΥΣ 12 ΜΗΝΕΣ

II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:

ΕΦΟΣΟΝ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΟΥΣ 12 ΜΗΝΕΣ

II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες
II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

. ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΙΜΗ

Αριθμός τμήματος: 12
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
03211300 Ρύζι
03212100 Πατάτες
03212211 Φακές
03212212 Ρεβίθια
03220000 Λαχανικά, φρούτα και ξηροί καρποί
03221000 Λαχανικά
03221210 Φασόλια
03221260 Μανιτάρια
03222115 Σταφίδες
03222400 Ελιές
03311210 Μπακαλιάρος
14430000 Αλάτι προερχόμενο από εξάτμιση και καθαρό χλωριούχο νάτριο
14721000 Αλουμίνιο
15000000 Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα
15331423 Τομάτες σε κονσέρβα
15332200 Μαρμελάδες· ζελέδες φρούτων· πουρέδες και πολτοί φρούτων ή ξηρών καρπών
15332240 Ζελέδες φρούτων
15332290 Μαρμελάδες
15411210 Έλαιο για τηγάνισμα
15431000 Μαργαρίνη και παρόμοια παρασκευάσματα
15431100 Μαργαρίνη
15500000 Γαλακτοκομικά προϊόντα
15510000 Γάλα και κρέμα γάλακτος
15511000 Γάλα
15512000 Κρέμα γάλακτος
15530000 Βούτυρο
15540000 Τυροκομικά προϊόντα
15550000 Ανάμεικτα γαλακτοκομικά προϊόντα
15551000 Γιαούρτι και άλλα γαλακτοκομικά προϊόντα που έχουν υποστεί ζύμωση
15612100 Σιτάλευρο
15800000 Διάφορα προϊόντα διατροφής
15812200 Γλυκά
15821110 Φρυγανιές
15821200 Γλυκά μπισκότα
15831200 Λευκή ζάχαρη
15831600 Μέλι
15842300 Προϊόντα ζαχαροπλαστικής
15851100 Μη μαγειρεμένα ζυμαρικά
15860000 Καφές, τσάι και συναφή προϊόντα
15861000 Καφές
15864100 Τσάι σε φακελάκια
15871110 Ξίδι ή ισοδύναμο
15871230 Κέτσαπ
15871250 Μουστάρδα
15871260 Σάλτσες
15871273 Μαγιονέζα
15871279 Τουρσί
15872100 Πιπέρι
15872300 Αρωματικά βότανα
15872400 Αλάτι
15884000 Τροφές για μωρά
15897200 Κονσερβοποιημένα προϊόντα
15930000 Κρασιά
15960000 Μπίρα από βύνη
18937100 Σακούλες συσκευασίας
37823000 Λαδόχαρτο και άλλα είδη χαρτιού
44800000 Βαφές, βερνίκια και μαστίχες
15321300 Χυμός λεμονιού
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL515 Θάσος, Καβάλα
II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

12. ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV ΕΙΔΟΣ Μ.Μ. ΤΙΜΗ ΑΝΑ Μ.Μ Ποσότητα για ένα έτος ΦΠΑ% προυπολ. δαπάνη είδους-ενός έτους χωρίς φπα σε € προυπολ. δαπάνη είδους-ενός έτους με ΦΠΑ σε € Ποσότητα για ένα έτος προαίρεσης προυπολ. δαπάνη είδους-ενός έτους προαίρεσης 12 μηνών χωρίς φπα σε € προυπολ. δαπάνη είδους με ΦΠΑ (προαίρεσης 12 μηνών σε €

51557 15872400-5 ΑΛΑΤΙ ΨΙΛΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΟ ΚΙΛΑ 0,51 420 13 214,2 242,046 420 214,2 242,046

17238 14430000-4 ΑΛΑΤΙ ΓΙΑ ΠΑΓΟΥΣ ΚΙΛΑ 0,16 1000 24 160 198,4 1000 160 198,4

17241 15872400-5 ΑΛΑΤΙ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΟ ΚΙΛΑ 0,22 10000 13 2200 2486 10000 2200 2486

17244 15612110-5 ΑΛΕΥΡΙ 1KGR ΚΙΛΑ 0,73 200 13 146 164,98 200 146 164,98

17258 14721000-1 ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΑ ΤΕΜ 7,15 60 24 429 531,96 60 429 531,96

17500 15331423-8 ΑΠΟΦ/ΝΑ ΝΤΟΜ/ΚΙΑ 2,5KG ΤΕΜ 2,29 970 13 2221,3 2510,069 970 2221,3 2510,069

17573 15851100-9 ΑΣΤΡΑΚΙ 500gr ΚΙΛΟ 0,97 1400 13 1358 1534,54 1400 1358 1534,54

17849 44800000-8 ΒΑΦΕΣ ΑΥΓΩΝ ΤΕΜ 2,35 15 24 35,25 43,71 15 35,25 43,71

49694 1553000-2 ΒΟΥΤΥΡΟ ΜΕΡΙΔΕΣ 10 gr ΤΕΜ 0,09 10000 13 900 1017 10000 900 1017

26789 15884000-8 ΓΑΛΑ 2ΗΣ ΒΡΕΦΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΤΕΜ 7,23 5 13 36,15 40,8495 5 36,15 40,8495

49708 15540000-5 ΤΥΡΙ ΤΥΠΟΥ ΓΚΟΥΝΤΑ ΣΕ ΦΕΤΕΣ ΥΠΟ ΚΕΝΟ ΚΙΛΑ 5,15 350 13 1802,5 2036,825 350 1802,5 2036,825

18758 15872200-3 ΔΑΦΝΟΦΥΛΛΑ ΚΙΛΑ 30 2,5 13 75 84,75 2,5 75 84,75

49695 03222400-7 ΕΛΙΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΑΣ ΚΑΛΑΜΩΝ ΚΙΛΟ 5,07 100 13 507 572,91 100 507 572,91

19399 15831000-2 ΖΑΧΑΡΗ 1ΚΙΛΟΥ ΚΙΛΟ 0,65 1020 13 663 749,19 1020 663 749,19

19410 15332240-8 ΖΕΛΕ ΦΡΟΥΤΩΝ ΤΕΜ 1,35 200 24 270 334,8 200 270 334,8

20247 15872200-3 ΚΑΝΕΛΛΑ ΑΤΡ. ΚΙΛΟ 11 2 13 22 24,86 2 22 24,86

20286 15812200-5 ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ GELO 400 ΓΡ. ΤΕΜ 2,95 60 13 177 200,01 60 177 200,01

20410 15812200-5 ΚΑΣΤΕΡ ΠΑΟΥΝΤΕΡ 100GR ΤΕΜ 0,46 2550 13 1173 1325,49 2550 1173 1325,49

20470 15861000-1 ΚΑΦΕ ΝΕΣ ΚΙΛΑ 16 55 13 880 994,4 55 880 994,4

20472 15861000-1 ΚΑΦΕΣ ΒΡΑΣΤΟΣ ΦΙΛΤΡΟΥ 500ΓΡ ΤΕΜ 3,97 5 13 19,85 22,4305 5 19,85 22,4305

20474 15861000-1 ΚΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ 0,195GR ΤΕΜ 2,02 70 13 141,4 159,782 70 141,4 159,782

20498 15871230-5 ΚΕΤΣΑΠ ΚΙΛΟ 1,7 10 13 17 19,21 10 17 19,21

20561 42112300-0 ΚΕΦΑΛΟΤΥΡΙ ΚΙΛΑ 8 35 13 280 316,4 35 280 316,4

39923 15897200-4 ΚΟΜΠΟΣΤΑ 0,85 KGR ΤΕΜ 0,95 2400 13 2280 2576,4 2400 2280 2576,4

40286 0322000-9 ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΙ ΚΙΛΑ 59 0,2 13 11,8 13,334 0,2 11,8 13,334

41721 15851250-5 ΚΟΥΣ ΚΟΥΣ 500gr ΚΙΛΑ 0,97 240 13 232,8 263,064 240 232,8 263,064

20911 15930000-6 ΚΡΑΣΙ 1500 ML ΤΕΜ 3,2 10 24 32 39,68 10 32 39,68

20921 15512000-0 ΚΡΕΜΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΛΙΤΡΟ 4,5 29 13 130,5 147,465 29 130,5 147,465

20937 03211400-7 ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ 500gr ΚΙΛΑ 0,97 800 13 776 876,88 800 776 876,88

21359 37823100-4 ΛΑΔΟΚΟΛΕΣ ΚΙΛΑ 12,49 40 24 499,6 619,504 40 499,6 619,504

22323 15871273-8 ΜΑΓΙΟΝΕΖΑ 500 ml ΚΙΛΟ 4 12 13 48 54,24 12 48 54,24

22327 15851100-9 ΜΑΚΑΡ, ΠΕΝΝΕΣ 500ΓΡ ΚΙΛΑ 1 400 13 400 452 400 400 452

22328 15851100-9 ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΚΟΦΤΑ 500 gr ΚΙΛΑ 1 750 13 750 847,5 750 750 847,5

22330 15851100-9 ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ Ν.10 0,5 KGR ΚΙΛΑ 1 300 13 300 339 300 300 339

22331 15851100-9 ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ Ν.5 0,5KGR ΚΙΛΑ 1 350 13 350 395,5 350 350 395,5

35023 03221260-6 ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ 2,55 ΚGR ΤΕΜ 6,76 260 13 1757,6 1986,088 260 1757,6 1986,088

22369 15431100-9 ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ ΜΕΡΙΔΕΣ 10gr ΤΕΜ 0,05 38000 13 1900 2147 38000 1900 2147

22389 15332290-3 ΜΑΡΜΕΛΑΔΕΣ 20gr ΤΕΜ 0,05 36500 13 1825 2062,25 36500 1825 2062,25

22644 15831600-8 ΜΕΛΙ 20GR ΤΕΜ 0,17 9500 13 1615 1824,95 9500 1615 1824,95

22655 44176000-4 ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΤΕΜ 4,95 65 24 321,75 398,97 65 321,75 398,97

22968 15872200-3 ΜΟΣΧΟΚΑΡΥΔΟ ΚΙΛΟΥ ΚΙΛΟ 38,4 2 24 76,8 95,232 2 76,8 95,232

22974 15871250-1 ΜΟΥΣΤΑΡΔΑ 500 ΓΡ. ΤΕΜ 1,25 10 24 12,5 15,5 10 12,5 15,5

22988 03311210-7 ΜΠΑΚΑΛΙΑΡΟΣ ΑΛΜΥΡΟΣ ΚΙΛΟ 9,98 25 24 249,5 309,38 25 249,5 309,38

23050 15821200-1 ΜΠΙΣΚΟΤΑ 2001 ΑΙΜ/ΑΣ 40grx24 ΤΕΜ 0,29 7600 13 2204 2490,52 7600 2204 2490,52

23149 15900000-7 ΜΠΥΡΑ ΚΟΥΤΙ 330 ml ΤΕΜ 0,48 6 24 2,88 3,5712 6 2,88 3,5712

23257 15511000-3 ΝΟΥΛΑΚ 415gr ΤΕΜ 0,87 20 13 17,4 19,662 20 17,4 19,662

23258 15511000-3 ΝΟΥΝΟΥ 410 gr. ΤΕΜ 0,68 40 13 27,2

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 86 235.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΟΥΣ 12 ΜΗΝΕΣ

II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:

ΕΦΟΣΟΝ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΟΥΣ 12 ΜΗΝΕΣ

II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες
II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ΜΕ ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΕΣΗ ΤΙΜΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ

Αριθμός τμήματος: 13
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
15331170 Κατεψυγμένα λαχανικά
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL515 Θάσος, Καβάλα
II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

13. ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ΜΕ ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΕΣΗ ΤΙΜΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV ΕΙΔΟΣ Μ.Μ. ΤΙΜΗ ΑΝΑ Μ.Μ Ποσότητα για ένα έτος ΦΠΑ% προυπολ. δαπάνη είδους-ενός έτους χωρίς φπα σε € προυπολ. δαπάνη είδους-ενός έτους με ΦΠΑ σε € Ποσότητα για ένα έτος προαίρεσης προυπολ. δαπάνη είδους-ενός έτους προαίρεσης 12 μηνών χωρίς φπα σε € προυπολ. δαπάνη είδους με ΦΠΑ (προαίρεσης 12 μηνών σε €

22997 15331170-9 ΜΠΑΜΙΕΣ ΚΑΤ/ΝΑ ΚΙΛΑ 3,91 450 13 1760,17699 1989 450 1760,17699 1989

26313 15331170-9 ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΚΙΛΑ 1,78 800 13 1423,00885 1608 800 1423,00885 1608

17336 15331170-9 ΑΝΑΜΙΚΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΙΛΑ 1,44 140 13 201,946903 228,2 140 201,946903 228,2

17503 15331170-9 ΑΡΑΚΑΣ ΚΑΤ/ΝΑ ΚΙΛΑ 1,80 700 13 1257,52212 1421 700 1257,52212 1421

24923 15331170-9 ΣΠΑΝΑΚΙΑ ΚΑΤ/ΝΑ ΚΙΛΑ 2 960 13 1920 2169,6 960 1920 2169,6

Σύνολο 6562,65487 7415,8 6562,65487 7415,8

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 13 126.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΟΥΣ 12 ΜΗΝΕΣ

II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:

ΕΦΟΣΟΝ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΟΥΣ 12 ΜΗΝΕΣ

II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες
II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΙΜΗ

Αριθμός τμήματος: 14
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
15331100 Νωπά ή κατεψυγμένα λαχανικά
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL515 Θάσος, Καβάλα
II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

14. ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV ΕΙΔΟΣ Μ.Μ. ΤΙΜΗ ΑΝΑ Μ.Μ Ποσότητα για ένα έτος ΦΠΑ% προυπολ. δαπάνη είδους-ενός έτους χωρίς φπα σε € προυπολ. δαπάνη είδους-ενός έτους με ΦΠΑ σε € Ποσότητα για ένα έτος προαίρεσης προυπολ. δαπάνη είδους-ενός έτους προαίρεσης 12 μηνών χωρίς φπα σε € προυπολ. δαπάνη είδους με ΦΠΑ (προαίρεσης 12 μηνών σε €

20107 15331170-9 ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ ΚΙΛΑ 1,77 40 13 70,7964602 80 40 70,7964602 80

46295 15331170-9 ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΤΗΓΑΝΙΤΕΣ ΚΑΤΕΨΥΓ. ΡΟΔ. ΚΙΛΑ 1,18 30 13 35,4 40,002 30 35,4 40,002

46296 15331170-9 ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΕΣ ΡΟΔ. ΚΙΛΑ 1,13 30 13 33,9 38,307 30 33,9 38,307

49703 15331170-9 ΠΑΤΑΤΕΣ ΚΑΤ/ΝΕΣ ΦΟΥΡΝΟΥ ΚΥΔΩΝΑΤΕΣ ΚΙΛΑ 1,15 7900 13 9085 10266,05 7900 9085 10266,05

49704 1531000-1 ΠΑΤΑΤΕΣ ΚΑΤ/ΝΕΣ ΜΑΚΡΟΣΤΕΝΕΣ (ΌΧΙ ΠΡΟΤΗΓΑΝΙΣΜΕΝΕΣ) ΚΙΛΑ 1,15 100 13 115 129,95 100 115 129,95

49705 15331170-9 ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΚΑΤ/ΝΑ ΚΥΒΟΣ ΚΙΛΑ 1,15 3000 13 3450 3898,5 3000 3450 3898,5

49706 15331170-9 ΚΑΡΟΤΑ ΚΑΤ/ΝΑ ΚΥΒΟΣ ΚΙΛΑ 0,97 1000 13 970 1096,1 1000 970 1096,1

Σύνολο 13760,0965 15548,91 13760,0965 15548,91

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 27 521.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΟΥΣ 12 ΜΗΝΕΣ

II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:

ΕΦΟΣΟΝ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΟΥΣ 12 ΜΗΝΕΣ

II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες
II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

ΧΥΜΟΙ ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΙΜΗ

Αριθμός τμήματος: 15
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
15321000 Χυμοί φρούτων
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL515 Θάσος, Καβάλα
II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

15. ΧΥΜΟΙ ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV ΕΙΔΟΣ Μ.Μ. ΤΙΜΗ ΑΝΑ Μ.Μ Ποσότητα για ένα έτος ΦΠΑ% προυπολ. δαπάνη είδους-ενός έτους χωρίς φπα σε € προυπολ. δαπάνη είδους-ενός έτους με ΦΠΑ σε € Ποσότητα για ένα έτος προαίρεσης προυπολ. δαπάνη είδους-ενός έτους προαίρεσης 12 μηνών χωρίς φπα σε € προυπολ. δαπάνη είδους με ΦΠΑ (προαίρεσης 12 μηνών σε €

27137 15321000-4 ΧΥΜΟΣ ΚΟΚΤΑΙΗΛ 1 ΛΙΤΡΟΥ ΤΕΜ 0,7 211 13 147,70 166,901 211 147,70 166,901

27144 15321000-4 ΧΥΜΟΣ ΚΟΚΤΑΙΗΛ 250 ml ΤΕΜ 0,253 130 13 32,89 37,1657 130 32,89 37,1657

47474 15321000-4 ΧΥΜΟΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 100 % 250ML ΤΕΜ 0,292 9221 13 2692,53 3042,561 9221 2692,53 3042,561

27149 15321000-4 ΧΥΜΟΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 250ml ΤΕΜ 0,245 5920 13 1450,40 1638,952 5920 1450,40 1638,952

27150 15321000-4 ΧΥΜΟΣ ΡΟΔΑΚΙΝΟ 250ml ΤΕΜ 0,3 7260 13 2178,00 2461,14 7260 2178,00 2461,14

27148 15321000-4 ΧΥΜΟΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 1 ΛΙΤΡΟΥ ΤΕΜ 0,561 20 13 11,22 12,6786 20 11,22 12,6786

ΣΎΝΟΛΟ 6512,74 7359,398 6512,74 7359,398

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 13 026.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΟΥΣ 12 ΜΗΝΕΣ

II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:

ΕΦΟΣΟΝ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΟΥΣ 12 ΜΗΝΕΣ

II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.1)Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:

B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου. (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση

Επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης, το οποίο να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο.

Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4 (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους,2 εκτός αν, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.

Β.3. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.

Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον αυτή προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα.

Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του οικονομικού φορέα, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.

Β.4. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπο

III.1.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
III.1.3)Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.2)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 05/02/2021
Τοπική ώρα: 12:00
IV.2.3)Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους επιλεγέντες υποψηφίους
IV.2.4)Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Ελληνικά
IV.2.6)Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 12 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)
IV.2.7)Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 11/02/2021
Τοπική ώρα: 11:00

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: ναι
VI.2)Πληροφορίες σχετικά με τις ηλεκτρονικές ροές εργασίας
Θα τίθενται ηλεκτρονικές παραγγελίες
VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:
VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφόρος Θηβών 196 - 198, κτίριο «Κεράνης»
Πόλη: Άγ. Ιωάννης Ρέντης
Ταχ. κωδικός: 182 33
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr
Τηλέφωνο: +30 2132141216
Φαξ: +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr
VI.4.2)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης
Επίσημη επωνυμία: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφόρος Θηβών 196 - 198, κτίριο «Κεράνης»
Πόλη: Άγ. Ιωάννης Ρέντης
Ταχ. κωδικός: 182 33
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr
Τηλέφωνο: +30 2132141216
Φαξ: +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr
VI.4.3)Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:

Η ημερομηνία έναρξης υποβολής των προσφορών είναι η 11.1.2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:00 π.μ..

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 5.2.2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.μ..

Η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών είναι η 11.2.2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ..

Έντυπη προσφορά: Tα στοιχεία και δικαιολογητικά της προσφοράς που υποβάλλονται ηλεκτρονικά, προσκομίζονται και σε έντυπη μορφή εντός προθεσμίας τριών (3) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης: www. promitheus. gov.gr, του ως άνω συστήματος.

VI.4.4)Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας
Ταχ. διεύθυνση: Άγ. Σίλας
Πόλη: Καβάλα
Ταχ. κωδικός: 655 00
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: promithies@kavalahospital.gr
Τηλέφωνο: +30 2513501911
Φαξ: +30 2513501653
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.kavalahospital.gr
VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
28/12/2020