Προμήθειες - 639815-2020

31/12/2020    S255

Ελλάδα-Θεσσαλονίκη: Μέρη και εξαρτήματα για αυτοκίνητα οχήματα και για τους κινητήρες τους

2020/S 255-639815

Προκήρυξη σύμβασης

Αγαθά

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας και Θράκης - Διεύθυνση Οικονομικού - Τμήμα Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Κρατικών Οχημάτων
Ταχ. διεύθυνση: Καθηγητή Ρωσσίδη 11
Πόλη: Θεσσαλονίκη
Κωδικός NUTS: EL522 Θεσσαλονίκη
Ταχ. κωδικός: 546 55
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Ευφροσύνη Κιούρκτση
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: tpdy@damt.gov.gr
Τηλέφωνο: +30 2313309437
Φαξ: +30 2310424346
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.m-t.gov.gr
I.3)Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Περιφερειακή ή τοπική υπηρεσία/γραφείο
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Διακήρυξη 11/2020 σύναψης συμφωνίας - πλαίσιο, για την προμήθεια ανταλλακτικών, και υπηρεσιών συντήρησης - επισκευής οχημάτων, για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Α.Δ.Μ.Θ. στην Π.Ε. Θεσσαλονίκης, 2021 - 2022.

Αριθμός αναφοράς: 11/2020
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
34300000 Μέρη και εξαρτήματα για αυτοκίνητα οχήματα και για τους κινητήρες τους
II.1.3)Είδος σύμβασης
Αγαθά
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Διακήρυξη ηλεκτρονικού, δημόσιου ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού (άνω των ορίων), για τη σύναψη συμφωνίας - πλαίσιο για την προμήθεια ανταλλακτικών (CPV 34300000-0), και την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής (CPV 50112000-3) των οχημάτων (τετράτροχων και δίτροχων) των Υπηρεσιών της Α.Δ.Μ.Θ. στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, περιόδου 2021 - 2022.

Ο διαγωνισμός για την ανάδειξη οικονομικών φορέων που θα συμμετέχουν στη συμφωνία - πλαίσιο, θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν.4412/16. Η ολοκλήρωση αυτής της διαγωνιστικής διαδικασίας θα οδηγήσει στη σύναψη συμφωνίας - πλαίσιο με έναν οικονομικό φορέα.

Η διάρκεια της συμφωνίας - πλαίσιο θα είναι 12 μήνες από την υπογραφή της, με δικαίωμα τρίμηνης παράτασης, και συνολικής εκτιμώμενης αξίας εξήντα μίας χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα δύο ευρώ και έξι λεπτών (61 672,06 EUR) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ή σαράντα εννιά χιλιάδων επτακοσίων τριάντα πέντε ευρώ και πενήντα τριών λεπτών (49 735,53 EUR) χωρίς Φ.Π.Α..

II.1.5)Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 49 735.53 EUR
II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: ναι
Μπορούν να υποβληθούν προσφορές για όλα τα τμήματα
II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

Τετράτροχα οχήματα, Π.Ε. Θεσσαλονίκης — Πόλη Θεσσαλονίκης, 2021 - 2022.

Αριθμός τμήματος: 01
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
34300000 Μέρη και εξαρτήματα για αυτοκίνητα οχήματα και για τους κινητήρες τους
50112000 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL522 Θεσσαλονίκη
II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Τετράτροχα οχήματα, Π.Ε. Θεσσαλονίκης — Πόλη Θεσσαλονίκης, 2021 - 2022 (ανταλλακτικά και εργασίες συντήρησης - επισκευής).

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 44 912.99 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:

Η διάρκεια της συμφωνίας - πλαίσιο θα είναι 12 μήνες από την υπογραφή της, με δικαίωμα τρίμηνης παράτασης. Οι εκτελεστικές συμβάσεις μπορούν να συνάπτονται έως και τη συμπλήρωση τού χρόνου διάρκειας της συμφωνίας - πλαίσιο. Η διάρκεια των εκτελεστικών συμβάσεων μπορεί να υπερβαίνει τον χρόνο λήξης της συμφωνίας - πλαίσιο.

II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες
II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

Δίτροχα οχήματα, Π.Ε. Θεσσαλονίκης — Πόλη Θεσσαλονίκης, 2021 - 2022.

Αριθμός τμήματος: 02
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
34300000 Μέρη και εξαρτήματα για αυτοκίνητα οχήματα και για τους κινητήρες τους
50112000 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL522 Θεσσαλονίκη
II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Δίτροχα οχήματα, Π.Ε. Θεσσαλονίκης — Πόλη Θεσσαλονίκης, 2021 - 2022 (ανταλλακτικά και εργασίες συντήρησης - επισκευής).

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 153.23 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι
II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες
II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

Τετράτροχα οχήματα, Π.Ε. Θεσσαλονίκης — Πόλη Λαγκαδά, 2021 - 2022.

Αριθμός τμήματος: 03
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
34300000 Μέρη και εξαρτήματα για αυτοκίνητα οχήματα και για τους κινητήρες τους
50112000 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL522 Θεσσαλονίκη
II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Τετράτροχα οχήματα, Π.Ε. Θεσσαλονίκης — Πόλη Λαγκαδά, 2021 - 2022 (ανταλλακτικά και εργασίες συντήρησης - επισκευής).

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 2 419.35 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:

Η διάρκεια της συμφωνίας - πλαίσιο θα είναι 12 μήνες από την υπογραφή της, με δικαίωμα τρίμηνης παράτασης. Οι εκτελεστικές συμβάσεις μπορούν να συνάπτονται έως και τη συμπλήρωση τού χρόνου διάρκειας της συμφωνίας - πλαίσιο. Η διάρκεια των εκτελεστικών συμβάσεων μπορεί να υπερβαίνει τον χρόνο λήξης της συμφωνίας - πλαίσιο.

II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες
II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

Τετράτροχα οχήματα, Π.Ε. Θεσσαλονίκης — Πόλη Σταυρού, 2021 - 2022.

Αριθμός τμήματος: 04
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
34300000 Μέρη και εξαρτήματα για αυτοκίνητα οχήματα και για τους κινητήρες τους
50112000 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL522 Θεσσαλονίκη
II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Τετράτροχα οχήματα, Π.Ε. Θεσσαλονίκης — Πόλη Σταυρού, 2021 - 2022 (ανταλλακτικά και εργασίες συντήρησης - επισκευής).

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 2 096.74 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:

Η διάρκεια της συμφωνίας - πλαίσιο θα είναι 12 μήνες από την υπογραφή της, με δικαίωμα τρίμηνης παράτασης. Οι εκτελεστικές συμβάσεις μπορούν να συνάπτονται έως και τη συμπλήρωση τού χρόνου διάρκειας της συμφωνίας - πλαίσιο. Η διάρκεια των εκτελεστικών συμβάσεων μπορεί να υπερβαίνει τον χρόνο λήξης της συμφωνίας - πλαίσιο.

II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες
II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

Δίτροχα οχήματα, Π.Ε. Θεσσαλονίκης — Πόλη Σταυρού, 2021 - 2022.

Αριθμός τμήματος: 05
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
34300000 Μέρη και εξαρτήματα για αυτοκίνητα οχήματα και για τους κινητήρες τους
50112000 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL522 Θεσσαλονίκη
II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Δίτροχα οχήματα, Π.Ε. Θεσσαλονίκης — Πόλη Σταυρού, 2021 - 2022 (ανταλλακτικά και εργασίες συντήρησης - επισκευής).

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 153.23 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι
II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.1)Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα, συναφή με το αντικείμενο τής προμήθειας.

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα, που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.

Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος - μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που έχουν προσχωρήσει στη Σ.Δ.Σ. ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση, σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα.

Οι εγκατεστημένοι στην ΕΛΛΑΔΑ οικονομικοί φορείς, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο.

III.1.3)Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης συμφωνίας - πλαίσιο και μόνο για το τμήμα «Θεσσαλονίκη - τετράτροχα», οι οικονομικοί φορείς πρέπει:

α) να διαθέτουν το απαιτούμενο τεχνικό προσωπικό, που να αποτελείται κατ’ ελάχιστον από:

Δύο (2) μηχανικούς οχημάτων, αποφοίτους σχολής μηχανικών αυτοκινήτων, κατόχους άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, με επαγγελματική εμπειρία σε αδειοδοτημένο συνεργείο οχημάτων, τουλάχιστον οκτώ (8) έτη ο ένας και πέντε (5) έτη ο άλλος·

β) να διαθέτουν επαρκή χώρο (στεγασμένη επιφάνεια και ελεύθερο φυλασσόμενο χώρο) και τον εξής εξοπλισμό: κατ’ ελάχιστον 4 ράμπες εργασίας, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι οι 2 θα είναι ανά πάσα στιγμή διαθέσιμες κατά προτεραιότητα –για την εκτέλεση τής παρούσας συμφωνίας - πλαίσιο, μηχάνημα γραμμής Κ.Τ.Ε.Ο. (φρενομέτρηση, αμορτισερομέτρηση), μηχάνημα ευθυγράμμισης - ζυγοστάθμισης, ηλεκτρονικό διαγνώστη.

Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δηλώνονται αναλυτικά στο Ε.Ε.Ε.Σ. και αποδεικνύονται επιπλέον στον φάκελο τεχνικής προσφοράς, ώστε να διασφαλισθεί η έγκαιρη ορθή διεξαγωγή της παρούσας διαδικασίας σύναψης συμφωνίας - πλαίσιο.

III.2)Όροι που αφορούν τη σύμβαση
III.2.2)Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:

Κατά την εκτέλεση της συμφωνίας - πλαίσιο και των εκτελεστικών αυτής συμβάσεων, ο συμβαλλόμενος / ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄ του ν.4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της συμφωνίας - πλαίσιο και των εκτελεστικών συμβάσεων, και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες, που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

Προσκομίζεται εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 γ) εδάφιο δεύτερο του Ν.4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5 % επί της αξίας της εκτελεστικής σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, εφόσον καθαρή αξία >1 000,00 EUR.

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
Η προκήρυξη αφορά τη σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο
Συμφωνία-πλαίσιο με έναν φορέα
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.2)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 03/02/2021
Τοπική ώρα: 15:00
IV.2.3)Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους επιλεγέντες υποψηφίους
IV.2.4)Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Ελληνικά
IV.2.6)Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 4 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)
IV.2.7)Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 09/02/2021
Τοπική ώρα: 11:30
Τόπος:

Ιστοσελίδα Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ..

Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:

Το πιστοποιημένο στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την αποσφράγιση των προσφορών αρμόδιο όργανο της αναθέτουσας αρχής (επιτροπή διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη τής διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του Ν.4412/2016.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:
VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφόρος Θηβών 196 - 198, κτίριο «Κεράνης»
Πόλη: Άγ. Ιωάννης Ρέντης / Αθήνα
Ταχ. κωδικός: 182 33
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr
Τηλέφωνο: +30 2132141216
Φαξ: +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr
VI.4.3)Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:

α) δέκα (10) ημέρες, από την κοινοποίηση τής προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή

β) δεκαπέντε (15) ημέρες, από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν, αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως·

γ) δέκα (10) ημέρες, από την πλήρη —πραγματική ή τεκμαιρόμενη— γνώση της πράξης, που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.

Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά από την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών, από τη δημοσίευση στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ..

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες, από την επομένη της συντέλεσης τής προσβαλλόμενης παράλειψης.

VI.4.4)Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφόρος Θηβών 196 - 198, κτίριο «Κεράνης»
Πόλη: Άγ. Ιωάννης Ρέντης / Αθήνα
Ταχ. κωδικός: 182 33
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr
Τηλέφωνο: +30 2132141216
Φαξ: +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr
VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
28/12/2020