Προμήθειες - 639870-2020

31/12/2020    S255

Ελλάδα-Αθήνα: Κινητήρες και μέρη κινητήρων για πολεμικά πλοία

2020/S 255-639870

Προκήρυξη σύμβασης

Αγαθά

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Γενικό Επιτελείο Ναυτικού - Κέντρο Εφοδιασμού Ναυτικού - Διεύθυνση Προμηθειών - Τμήμα Προμηθειών
Αριθμός ταυτοποίησης: GR
Ταχ. διεύθυνση: 105 61
Πόλη: Αθήνα
Κωδικός NUTS: EL30 Aττική
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Πλωτάρχης (Ο) Κ. Λιώνας Π.Ν.
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: kf_1310@navy.mil.gr
Τηλέφωνο: +30 2105531588
Φαξ: +30 2105531443
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.hellenicnavy.gr
I.3)Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: www.eprocurement.gov.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Υπουργείο ή άλλη εθνική ή ομοσπονδιακή αρχή, συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών ή τοπικών τους παραρτημάτων
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Άμυνα

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

56-20 — Διαγωνισμός ανοικτής διαδικασίας για προμήθεια υλικών στο πλαίσιο υποστήριξης κ. μηχανών MTU 16V595 TB90 των Τ.Π.Κ. τ. «Ρουσσέν».

Αριθμός αναφοράς: 604.2/560120/7149
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
35521100 Κινητήρες και μέρη κινητήρων για πολεμικά πλοία
II.1.3)Είδος σύμβασης
Αγαθά
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Διακήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία, μέσω της υπογραφής συμφωνίας - πλαίσιο τεσσάρων (4) ετών προμήθειας υλικών, στο πλαίσιο υποστήριξης κ. μηχανών MTU 16V595 TB90 των Τ.Π.Κ. τ. «Ρουσσέν»· εκτιμώμενη αξία 272 960,00 EUR (άνευ ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων) και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει της τιμής (μοναδικό κριτήριο η χαμηλότερη τιμή).

II.1.5)Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 272 960.00 EUR
II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι
II.2)Περιγραφή
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL30 Aττική
II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Διακήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία, μέσω της υπογραφής συμφωνίας - πλαίσιο τεσσάρων (4) ετών προμήθειας υλικών, στο πλαίσιο υποστήριξης κ. μηχανών MTU 16V595 TB90 των Τ.Π.Κ. τ. «Ρουσσέν»· εκτιμώμενη αξία 272 960,00 EUR (άνευ ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων) και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει της τιμής (μοναδικό κριτήριο η χαμηλότερη τιμή).

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 272 960.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 48
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι
II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.1)Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:

Σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης.

III.1.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
III.1.3)Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
III.2)Όροι που αφορούν τη σύμβαση
III.2.2)Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:

Όπως αναγράφονται στο Παράρτημα «Β» έως «Η» της διακήρυξης.

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
Η προκήρυξη αφορά τη σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο
Συμφωνία-πλαίσιο με έναν φορέα
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.2)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 05/02/2021
Τοπική ώρα: 13:00
IV.2.3)Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους επιλεγέντες υποψηφίους
IV.2.4)Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Ελληνικά
IV.2.6)Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 12 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)
IV.2.7)Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 11/02/2021
Τοπική ώρα: 09:00
Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:

Οι διαγωνιζόμενοι ή/και οι νομίμως εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:

Ηλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες (URL): http://www.eprocurement.gov.gr/actSearch/faces/active_search_main.jspx

(Αναζήτηση: Α/Α συστήματος 104638, αριθ. διακήρυξης 56/20).

VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφόρος Αθηνών 198, Άγ. Ιωάννης Ρέντης
Πόλη: Αθήνα
Ταχ. κωδικός: 182 33
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο: +30 2132141216
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr
VI.4.2)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης
Επίσημη επωνυμία: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφόρος Αθηνών 198, Άγ. Ιωάννης Ρέντης
Πόλη: Αθήνα
Ταχ. κωδικός: 182 33
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο: +30 2132141216
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr
VI.4.3)Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:

Ενστάσεις - προσφυγές υποβάλλονται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα άρθρα 347 έως 373 του Ν.4412/16.

VI.4.4)Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφόρος Αθηνών 198, Άγ. Ιωάννης Ρέντης
Πόλη: Αθήνα
Ταχ. κωδικός: 182 33
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο: +30 2132141216
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr
VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
28/12/2020