Προμήθειες - 639872-2020

31/12/2020    S255

Ελλάδα-Μαρκόπουλο: Ειδικά οχήματα

2020/S 255-639872

Προκήρυξη σύμβασης

Αγαθά

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Δήμος Μαρκοπούλου
Ταχ. διεύθυνση: Κεντρική Πλατεία Μαρκοπούλου
Πόλη: Μαρκόπουλο Μεσογαίας
Κωδικός NUTS: EL30 Aττική
Ταχ. κωδικός: 190 03
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ty@markopoulo.gr
Τηλέφωνο: +30 2299020155
Φαξ: +30 2299024009
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.markopoulo.gr
I.3)Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: www.eprocurement.gov.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: www.eprocurement.gov.gr
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Leasing μεταφορικών μέσων.

II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
34114000 Ειδικά οχήματα
II.1.3)Είδος σύμβασης
Αγαθά
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Προμήθεια οχημάτων για τις Υπηρεσίες, με χρηματοδοτική μίσθωση διάρκειας 5 ετών, με τη συντήρηση αυτών.

II.1.5)Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 2 021 500.00 EUR
II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: ναι
Μπορούν να υποβληθούν προσφορές για όλα τα τμήματα
II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

Απορριμματοφόρα οχήματα με συμπιεστή.

Αριθμός τμήματος: 1
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
34144512 Απορριμματοφόρα οχήματα με συμπιεστή απορριμμάτων
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL305 Ανατολική Αττική
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Μαρκόπουλο Μεσογαίας.

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Η προμήθεια αφορά σε: 1 όχημα απορριμματοφόρο με συμπιεστή απορριμμάτων τύπου πρέσας 22 κυβικών, 2 οχήματα απορριμματοφόρα με συμπιεστή απορριμμάτων τύπου πρέσας 16 κυβικών και 2 οχήματα απορριμματοφόρα με συμπιεστή απορριμμάτων τύπου πρέσας 8 κυβικών. Επιπρόσθετα, η πενταετής τεχνική υποστήριξη τού ανωτέρω ζητούμενου εξοπλισμού.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 1 310 700.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 5
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι
II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Η διάρκεια της χρηματοδοτικής μίσθωσης ορίζεται σε πέντε (5) έτη απο την ανάρτηση τής σύμβασης στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων και εντός του πρώτου 5μήνου θα παραδοθεί ο προσφερόμενος εξοπλισμός.

II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

Φορτηγό όχημα με υπερκατασκευή τύπου (hook lift).

Αριθμός τμήματος: 2
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
34144750 Οχήματα μεταφοράς φορτίων
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL305 Ανατολική Αττική
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Μαρκόπουλο Μεσογαίας.

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Φορτηγό όχημα τύπου γάντζου (hook lift) μεταφοράς απορριμματοκιβωτίων και πενταετής τεχνική υποστήριξη.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 640 800.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 5
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι
II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Η διάρκεια της χρηματοδοτικής μίσθωσης ορίζεται σε πέντε (5) έτη απο την ανάρτηση τής σύμβασης στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων και εντός του πρώτου 5μήνου θα παραδοθεί ο προσφερόμενος εξοπλισμός.

II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

Ημιφορτηγό κλειστής καρότσας τύπου van.

Αριθμός τμήματος: 3
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
34131000 Ημιφορτηγά
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL305 Ανατολική Αττική
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Μαρκόπουλο Μεσογαίας.

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Προμήθεια 2 κλειστών ημιφορτηγών τύπου van, για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Ύδρευσης.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 70 000.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 5
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι
II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.1)Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:

Όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης.

III.1.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
III.1.3)Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
III.2)Όροι που αφορούν τη σύμβαση
III.2.2)Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:

Όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης.

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.2)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 10/02/2021
Τοπική ώρα: 08:00
IV.2.3)Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους επιλεγέντες υποψηφίους
IV.2.4)Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Ελληνικά
IV.2.6)Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 6 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)
IV.2.7)Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 10/02/2021
Τοπική ώρα: 08:00
Τόπος:

Μέσω της ιστοσελίδας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ..

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:

Όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης.

VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Α.Ε.Π.Π., με την υποβολή μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Πόλη: Αθήνα
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: https://aepp-procurement.gr/
VI.4.3)Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:

Προσφυγή υποβάλλεται μέσω του συστήματος της επικοινωνίας στο ιστότοπο διενέργειας τής διαγωνιστικής διαδικασίας στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., προς την αναθέτουσα αρχή (Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας), η οποία αυθημερόν διαβιβάζει την προσφυγή μέσω e-mail στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών.

VI.4.4)Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
Πόλη: Αθήνα
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: https://aepp-procurement.gr/
VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
28/12/2020