Έργα - 74977-2016

05/03/2016    S46    Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Έργα - Γνωστοποίηση ανάθεσης σύμβασης - Κλειστή διαδικασία 

Λουξεμβούργο-Λουξεμβούργο: Εργασίες διαρρύθμισης και μετατροπής προστατευόμενων εγκαταστάσεων

2016/S 046-074977

Γνωστοποίηση ανάθεσης σύμβασης

Έργα

Οδηγία 2004/18/ΕΚ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία, διευθύνσεις και σημεία επαφής

Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, direction générale des infrastructures, direction des bâtiments
plateau de Kirchberg
Υπόψη: Alexandra de Maleville
2925 Luxembourg
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Τηλέφωνο: +352 43034705
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: alexandra.de_maleville@curia.europa.eu

Διεύθυνση(-εις) στο Διαδίκτυο:

Γενική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής: http://curia.europa.eu/

I.2)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο / οργανισμός ή διεθνής οργανισμός
I.3)Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες
I.4)Ανάθεση της σύμβασης για λογαριασμό άλλων αρχών ανάθεσης
Η αναθέτουσα αρχή προβαίνει στην αγορά εκ μέρους άλλων αρχών ανάθεσης: όχι

Τμήμα II: Αντικείμενο της σύμβασης

II.1)Περιγραφή
II.1.1)Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση
Εργασίες διαρρύθμισης και μετατροπής προστατευόμενων εγκαταστάσεων.
II.1.2)Είδος της σύμβασης και τόπος των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής
Έργα
Κωδικός NUTS
II.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών (ΔΣΑ)
II.1.4)Σύντομη περιγραφή της σύμβασης ή των αγορών

Εργασίες μετατροπής και διαρρύθμισης προστατευόμενων εγκαταστάσεων επιφανείας 60 m2, συμπεριλαμβανομένων σχεδίων εκτέλεσης και ειδικών τεχνικών.

II.1.5)Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV)

45262700, 45262400, 45312200, 45421100, 35120000, 45421141, 45421147, 45432000

II.1.6)Πληροφορίες για τη συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων (GPA)
II.2)Συνολική τελική αξία της σύμβασης/των συμβάσεων
II.2.1)Συνολική τελική αξία της σύμβασης/των συμβάσεων

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Είδος διαδικασίας
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Κλειστός
IV.2)Κριτήρια ανάθεσης
IV.2.1)Κριτήρια ανάθεσης
Χαμηλότερη τιμή
IV.2.2)Πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό
Χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού: όχι
IV.3)Διοικητικές πληροφορίες
IV.3.1)Αριθμός αναφοράς που χρησιμοποιεί για το φάκελο η αναθέτουσα αρχή
IV.3.2)Προηγούμενες προκηρύξεις σχετικά με την ίδια σύμβαση

Προκήρυξη σύμβασης

Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕΕΕ: 2015/S 216-393265 της 7.11.2015

Τμήμα V: Ανάθεση σύμβασης

V.1)Ημερομηνία ανάθεσης της σύμβασης:
22.2.2016
V.2)Πληροφορίες σχετικά με τις προσφορές
V.3)Επωνυμία και διεύθυνση του οικονομικού φορέα στον οποίο ανατέθηκε η σύμβαση

Ατελέσφορη διαδικασία

V.4)Πληροφορίες σχετικά με την αξία της σύμβασης
V.5)Πληροφορίες σχετικά με υπεργολαβίες
Η σύμβαση ενδέχεται να ανατεθεί σε υπεργολάβο: όχι

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
VI.2)Συμπληρωματικές πληροφορίες:
Ατελέσφορη διαδικασία.
VI.3)Διαδικασίες προσφυγής
VI.3.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
VI.3.2)Υποβολή προσφυγών
VI.3.3)Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
VI.4)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας γνωστοποίησης:
24.2.2016