Υπηρεσίες - 79855-2017

03/03/2017    S44

Σλοβενία-Λιουμπλιάνα: Υπηρεσίες πληροφοριών και παροχή βοήθειας σε δραστηριότητες επικοινωνίας για το Κέντρο Πληροφοριών της ΕΕ στη Λιουμπλιάνα, Σλοβενία

2017/S 044-079855

Γνωστοποίηση συναφθείσας σύμβασης

Αποτελέσματα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης

Υπηρεσίες

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Directorate-General for Communication, Representation in Ljubljana, Slovenia
Ταχ. διεύθυνση: Dunajska cesta 20
Πόλη: Ljubljana
Κωδικός NUTS: SI021 Osrednjeslovenska
Ταχ. κωδικός: 1000
Χώρα: ΣΛΟΒΕΝΙΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Ms Katarina Dobranovic
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: comm-rep-lju-tenders@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://ec.europa.eu/dgs/communication/index_en.htm
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: http://ec.europa.eu/dgs/communication/contracts-and-grants/contracts/representations/index_en.htm
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο/οργανισμός ή διεθνής οργανισμός
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Υπηρεσίες πληροφοριών και παροχή βοήθειας σε δραστηριότητες επικοινωνίας για το Κέντρο Πληροφοριών της ΕΕ στη Λιουμπλιάνα, Σλοβενία.

Αριθμός αναφοράς: PO/2016-01/LJU.
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
79420000 Υπηρεσίες που σχετίζονται με τη διαχείριση
II.1.3)Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Παροχή των ακόλουθων υπηρεσιών ποιότητας στο Κέντρο Πληροφοριών της ΕΕ:

— υπηρεσία πληροφοριών (υποδοχή τυχαίων επισκεπτών, ομάδων επισκεπτών, σχολείων και οργανισμών, παροχή απαντήσεων σε ερωτήσεις και αιτήματα πολιτών αυτοπροσώπως, μέσω τηλεφώνου ή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, παροχή βοήθειας στην εύρεση πληροφοριών επιγραμμικώς, παραγγελία και διανομή εκδόσεων της ΕΕ όταν εξαντλούνται, καθώς και επίσης κατόπιν αιτήματος),

— οργάνωση των εσωτερικών και εξωτερικών εκδηλώσεων (συνέδρια, ενημερώσεις, θεματικές εβδομάδες της ΕΕ, ευρωπαϊκά έτη αφιερωμένα σε συγκεκριμένα θέματα, διαλέξεις σχετικά με ένα συγκεκριμένο θέμα της ΕΕ, εργαστήρια, εκθέσεις),

— τεχνική βοήθεια για τις δραστηριότητες επικοινωνίας της Αντιπροσωπείας.

II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι
II.1.7)Συνολική αξία των προμηθειών (χωρίς ΦΠΑ)
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 400 000.00 EUR
II.2)Περιγραφή
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: SI021 Osrednjeslovenska
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Λιουμπλιάνα.

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Βλέπε συγγραφή υποχρεώσεων.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: 1.α. Ποιότητα, συνάφεια και πληρότητα της τεχνικής προσφοράς που καταδεικνύουν ότι ο υποψήφιος θα καλύψει και θα εκτελέσει όλα τα καθήκοντα σύμφωνα με όλες τις απαιτήσεις της συγγραφής υποχρεώσεων / Στάθμιση: 15
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: 1.β. Αξιοπιστία των μέσων που θα χρησιμοποιηθούν για την εξασφάλιση της συνεχούς και αποτελεσματικής εκτέλεσης της σύμβασης και της άμεσης εκτέλεσης των καθηκόντων: περιγραφή της οργάνωσης της εργασίας κ.λπ. / Στάθμιση: 10
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: 1.γ. Καταλληλότητα των μέσων που θα χρησιμοποιηθούν για την εξασφάλιση της υψηλής ποιότητας των υπηρεσιών / Στάθμιση: 10
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: 2. Συνάφεια, δημιουργικότητα και αποτελεσματικότητα του προτεινόμενου προγράμματος και του σχεδίου επικοινωνίας για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα / Στάθμιση: 35
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: 3. Ποιότητα της μεθοδολογίας και των προτεινόμενων εργαλείων για τη δημιουργία, ενημέρωση και παράδοση διαδραστικής παρουσίασης της ΕΕ / Στάθμιση: 20
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: 4. Συνάφεια, πληρότητα, ύφος, πειστικότητα του προτεινόμενου τρόπου διαχείρισης υποθέσεων και των απαντήσεων, καθώς και της παρεχόμενης καθοδήγησης και βοήθειας / Στάθμιση: 10
Τιμή - Στάθμιση: 100
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: ναι
Ταυτότητα του έργου: Δράσεις επικοινωνίας.
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
Η προκήρυξη αφορά τη σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.1)Προηγούμενη δημοσίευση σχετικά με την εν λόγω διαδικασία
Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕ S: 2016/S 119-211235
IV.2.8)Πληροφορίες σχετικά με τη λήξη δυναμικού συστήματος αγορών
IV.2.9)Πληροφορίες σχετικά με τη λήξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης υπό τη μορφή προκαταρκτικής προκήρυξης

Τμήμα V: Ανάθεση σύμβασης

Σύμβαση αριθ.: PO/2016-01/LJU
Τίτλος:

Υπηρεσίες πληροφοριών και παροχή βοήθειας σε δραστηριότητες επικοινωνίας για το Κέντρο Πληροφοριών της ΕΕ στη Λιουμπλιάνα, Σλοβενία

Ανάθεση σύμβασης/τμήματος: ναι
V.2)Ανάθεση σύμβασης
V.2.1)Ημερομηνία σύναψης της σύμβασης:
31/01/2017
V.2.2)Πληροφορίες σχετικά με τις προσφορές
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν: 6
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από ΜΜΕ: 4
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από προσφέροντες που προέρχονται από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ: 0
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από προσφέροντες από χώρες εκτός ΕΕ: 0
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν με ηλεκτρονικά μέσα: 0
Η σύμβαση ανατέθηκε σε όμιλο οικονομικών φορέων: όχι
V.2.3)Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου
Επίσημη επωνυμία: Accuro Svetovanje, poslovne storitve, Mito Žnidarko s.p.
Ταχ. διεύθυνση: Ulica Šercerjeve Brigade 3
Πόλη: Poljčane
Κωδικός NUTS: SI0 SLOVENIJA
Ταχ. κωδικός: 2319
Χώρα: ΣΛΟΒΕΝΙΑ
Ο ανάδοχος είναι ΜΜΕ: ναι
V.2.4)Πληροφορίες σχετικά με την αξία της σύμβασης/του τμήματος (χωρίς ΦΠΑ)
Αρχική εκτιμώμενη συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος: 400 000.00 EUR
Συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος: 400 000.00 EUR
V.2.5)Πληροφορίες σχετικά με υπεργολαβία
Η σύμβαση ενδέχεται να ανατεθεί σε υπεργολαβία
Αξία ή ποσοστό της σύμβασης που ενδέχεται να ανατεθεί υπεργολαβικά σε τρίτους
Ποσοστό: 14 %

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:
VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Γενικό Δικαστήριο
Ταχ. διεύθυνση: rue du Fort Niedergrünewald
Πόλη: Luxembourg
Ταχ. κωδικός: 2925
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Τηλέφωνο: +352 4303-1
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:

Μπορείτε να υποβάλετε προσφυγή για ακύρωση της απόφασης ανάθεσης εντός 2 μηνών από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης. Η υποβολή αιτημάτων και οι απαντήσεις εκ μέρους μας ή τυχόν καταγγελίες για κακή διοίκηση, δεν θα έχουν ως σκοπό ούτε ως αποτέλεσμα την αναστολή της χρονικής προθεσμίας για την υποβολή προσφυγών για ακύρωση ή για έναρξη νέας περιόδου υποβολής προσφυγών για ακύρωση.

VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
21/02/2017