Επίσημος ιστότοπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Νικητές του βραβείου «Πρέσβης TED»

Μπάνερ για τις Δημόσιες Συμβάσεις

 

Το βραβείο «Πρέσβης TED» είναι ένας διαγωνισμός που διοργανώνεται στο πλαίσιο της προπαρασκευαστικής ενέργειας. Ο διαγωνισμός έχει πλέον λήξει και οι νικητές έχουν επιλεγεί. Στον ακόλουθο πίνακα μπορείτε να βρείτε τα ονόματά τους και τις αναφορές στα επιστημονικά δοκίμια που βραβεύθηκαν.

 

Ονόματα συντακτών Ερευνητικό θέμα Δοκίμιο
Ιωάννης Φουντουκίδης, Ιωάννης Ε. Αντωνίου και Νίκος Χ. Βαρσακέλης Θέμα 1: «Διαφάνεια στις δημόσιες συμβάσεις» "Analyzing the Competition in Public Procurement Procedures using Graph Analytics.» ( Εξέταση του ανταγωνισμού στις διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων μέσω ανάλυσης γράφων) Social and economic challenges and regional development (2021): 107-119
Javier Miranzo-Díaz, Agustí Cerrillo i Martinez, Ramon Galindo Caldés, και Judith Castro Carranza Θέμα 1: «Διαφάνεια στις δημόσιες συμβάσεις» "Corruption risk analysis in local public procurement: a look at the Àrea Metropolitana de Barcelona."(Ανάλυση του κινδύνου διαφθοράς σε τοπικές δημόσιες συμβάσεις: μια ματιά στη μητροπολιτική περιοχή της Βαρκελώνης) International Review of Administrative Sciences 89.3 (2023): 919-934
Tongle Si Θέμα 1: «Διαφάνεια στις δημόσιες συμβάσεις» «Opportunities and Challenges for Foreign Undertakings in China’s PPPs Market» (Ευκαιρίες και προκλήσεις για τις ξένες επιχειρήσεις στην αγορά ΦΠΠ της Κίνας) European Procurement & Public Private Partnership Law Review 17.1 (2022): 33-43 
Désirée U. Klingler, Steven L. Schooner Θέμα 2: «Πράσινες δημόσιες συμβάσεις» "Promoting Sustainable Public Procurement Through Economic Policy Tools: From Moral Suasion to Nudging» («Προώθηση βιώσιμων δημόσιων συμβάσεων μέσω εργαλείων οικονομικής πολιτικής: από την ηθική πίεση στην ώθηση) European Journal of Public Procurement Markets 4.4 (2022): 68-80
Marta Andhov Θέμα 2: «Πράσινες δημόσιες συμβάσεις» "Contracting authorities and strategic goals of public procurement – a relationship defined by discretion?» (Αναθέτουσες αρχές και στρατηγικοί στόχοι των δημόσιων συμβάσεων — μια σχέση που ορίζεται από διακριτική ευχέρεια;) Discretion in EU Public Procurement Law (2018): 117-138
Alina Bilan Θέμα 2: «Πράσινες δημόσιες συμβάσεις»  "Buying Green? How a Green Public Procurement-Dedicated Law Can Do More Harm than Good» (Πράσινες αγορές; Πώς ένας ειδικός νόμος για τις πράσινες δημόσιες συμβάσεις μπορεί να προκαλέσει περισσότερο κακό παρά καλό) Europeanization of Environmental Policies and their Limitations (2021): 101–119
Gabriella M. Racca Θέμα 3: «Αναδυόμενες τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ) στις δημόσιες συμβάσεις» "Digital transformation for effective E-Procurement"(Ψηφιακός μετασχηματισμός για αποτελεσματικές ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις) Into the Northern Light (2020)
Αριστοτελής Μαβίδης, Δημήτριος Φολίνας Θέμα 3: «Αναδυόμενες τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ) στις δημόσιες συμβάσεις» "Industry 4.0 and e-public procurement: a profitable coexistence» (Βιομηχανία 4.0 και ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις: μια επικερδής συνύπαρξη) 5th Logistics International Conference (2022): 210-221
Bedri Kamil Onur Tas  Θέμα 3: «Αναδυόμενες τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ) στις δημόσιες συμβάσεις» "Weak Supervision Can Help Detecting Corruption in Public Procurement" (Η ανεπαρκής εποπτεία μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό διαφθοράς στις δημόσιες συμβάσεις) Intelligent Systems and Applications (2022): 548–555
Pedro Cerqueira Gomes, Roberto Caranta Θέμα 4: «Τόνωση της καινοτομίας μέσω των δημόσιων συμβάσεων» "Public Procurement and Innovation" (Δημόσιες συμβάσεις και καινοτομία) ERA Forum 22 (2021): 371–385
Felippe Santos, Rodrigo Lozano, Maria Barreiro-Gen Θέμα 4: «Τόνωση της καινοτομίας μέσω των δημόσιων συμβάσεων» "Developing a harmonic sustainable public procurement framework" (Ανάπτυξη αρμονικού πλαισίου βιώσιμων δημόσιων συμβάσεων) Environment, Development and Sustainability (2022)
Άρης Γεωργόπουλος Θέμα 4: «Τόνωση της καινοτομίας μέσω των δημόσιων συμβάσεων» "The EU’s Joint Procurement Agreement in Light of COVID-19: Learning the Correct Lessons from the Pandemic and Identifying Actions for Improvement" (Η συμφωνία κοινής προμήθειας της ΕΕ υπό το πρίσμα της νόσου COVID-19: μαθαίνοντας από τα σωστά διδάγματα από την πανδημία και προσδιορίζοντας δράσεις για επίτευξη βελτίωσης) Public Procurement Regulation in (a) Crisis? Global Lessons from the COVID-19 Pandemic (2021): 175-196

 

Θέλετε ακόμη να ενημερωθείτε για τους κανόνες του διαγωνισμού; Μπορείτε να τους βρείτε εδώ.