Επίσημος ιστότοπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

TED Ambassador award


 

Κανόνες διαγωνισμού

 

Επισκόπηση

Τι είναι το βραβείο «Πρέσβης TED»;

Το Βραβείο «Πρέσβης TED» είναι ένας διαγωνισμός που αποσκοπεί στον εντοπισμό και την επιβράβευση της έρευνας στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων. 

Η υψηλής ποιότητας έρευνα είναι ζωτικής σημασίας για την προώθηση της καινοτομίας, της βιωσιμότητας και της διαφάνειας στις δημόσιες συμβάσεις. 

Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν τα δοκίμια που έχουν δημοσιεύσει στον τομέα αυτό. Τα δοκίμια που θα διακριθούν θα λάβουν χρηματικό έπαθλο και θα δημοσιευτούν στον επίσημο ιστότοπο για τις δημόσιες συμβάσεις της ΕΕ, TED (Tenders Electronic Daily). Θα συμπεριληφθούν επίσης σε έναν διαδικτυακό κατάλογο μελετών υψηλής ποιότητας με στόχο την προώθηση της ανταλλαγής γνώσεων και της καινοτομίας στις δημόσιες συμβάσεις, καθιστώντας τις πιο αποδοτικές, οικολογικότερες και διαφανέστερες. 

Ο διαγωνισμός προωθείται από την Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της προπαρασκευαστικής ενέργειας για τη «Διαφάνεια στις δημόσιες συμβάσεις».

Η Υπηρεσία Εκδόσεων είναι ο επίσημος εκδότης του ενωσιακού δικαίου και των δημόσιων συμβάσεων, εκδόσεων, ανοικτών δεδομένων και αποτελεσμάτων ερευνών της ΕΕ. Συγκεντρώνει δεδομένα σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις από όλες τις χώρες της ΕΕ –και πέραν αυτών– και τα δημοσιεύει στον ιστότοπο TED. 

Η βάση δεδομένων TED είναι η ηλεκτρονική έκδοση του συμπληρώματος της «Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης», το οποίο αφορά τις δημόσιες συμβάσεις. Δημοσιεύει 676.000 προκηρύξεις δημοσίων συμβάσεων τον χρόνο, συμπεριλαμβανομένων 258.000 προσκλήσεων υποβολής προσφορών αξίας 670 δισ. ευρώ περίπου. Η TED φέρνει σε επαφή αγοραστές και προσφέροντες. Είναι η επίσημη πύλη για επιχειρηματικές ευκαιρίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και τις χώρες που είναι μέλη της συμφωνίας για τις δημόσιες συμβάσεις. 

 

Ποιος μπορεί να συμμετάσχει;

Οι κανόνες διαγωνισμών βασίζονται στα άρθρα 206 και 207 του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο διαγωνισμός σέβεται τις αρχές της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης.

Ο διαγωνισμός είναι ανοικτός σε αιτήσεις από ειδικούς στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων παγκοσμίως.

 • Μπορείτε να υποβάλετε ένα άρθρο, μια μελέτη ή κεφάλαιο ενός τόμου. Τα δοκίμια αυτά πρέπει να έχουν δημοσιευθεί στο διαδίκτυο. Οι μονογραφίες και οι πτυχιακές/διπλωματικές εργασίες αποκλείονται από τον διαγωνισμό. Μέγιστο μέγεθος δοκιμίου: 10 000 λέξεις. Αυτό περιλαμβάνει όλο το κείμενο, όπως για παράδειγμα την περίληψη, τις υποσημειώσεις, τις παραπομπές και ό,τι κείμενο υπάρχει σε πίνακες, γραφήματα, διαγράμματα και προσαρτήματα.
 • Γλώσσα: αγγλικά.
 • Αποδεχόμαστε τόσο ατομικά όσο και από κοινού συγγεγραμμένα και δημοσιευμένα δοκίμια. Εάν επιλέξετε να υποβάλετε ένα από κοινού συγγεγραμμένο δοκίμιο, βεβαιωθείτε ότι όλοι οι συγγραφείς συμφωνούν και δίνουν την άδειά τους να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό.
 • Κάθε μεμονωμένος συγγραφέας μπορεί να υποβάλει ένα μόνο δοκίμιο.
 • Το δοκίμιό σας πρέπει να έχει δημοσιευθεί μεταξύ 01/01/2018 και 31/12/2022 σε διαδικτυακά περιοδικά αξιολογημένα από ομοτίμους ή σε επιμελημένο τόμο με ISSN και/ή ISBN.
 • Δοκίμια που δεν έχουν ακόμη δημοσιευθεί δεν θα γίνουν δεκτά.
 • Κάθε υποβληθέν δοκίμιο που φιλοξενείται σε δημοσίευση της οποίας ένα μέλος της επιτροπής επιλογής είναι «επιμελητής» ή «συν-συντάκτης» αποκλείεται.
 • Ο διαγωνισμός δεν είναι ανοικτός στο προσωπικό που εργάζεται στα θεσμικά και λοιπά όργανα της ΕΕ ή στους αναδόχους της Υπηρεσίας Εκδόσεων. 
 

Ποια είναι τα ερευνητικά θέματα;

Ο διαγωνισμός επικεντρώνεται σε 4 ερευνητικά θέματα. Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για ένα από τα ακόλουθα: 
 
 1. Θέμα 1: «Διαφάνεια στις δημόσιες συμβάσεις»

  Προώθηση της διαφάνειας, της αποτελεσματικότητας και της λογοδοσίας. Για παράδειγμα, εργαλεία για την παρακολούθηση της διαφάνειας στις δημόσιες συμβάσεις· στατιστικές για τις δημόσιες συμβάσεις στα κράτη μέλη σχετικά με την ποσότητα/ποιότητα των δημόσιων συμβάσεων που υπερβαίνουν/υπολείπονται του κατώτατου ορίου· μη συμμόρφωση των κρατών μελών της ΕΕ με την ενωσιακή νομοθεσία για τις δημόσιες συμβάσεις κ.λπ.

 2. Θέμα 2: «Πράσινες δημόσιες συμβάσεις»

  Ανάλυση των υφιστάμενων κενών, των μελλοντικών προκλήσεων και των βέλτιστων πρακτικών. Για παράδειγμα: τρέχον πλαίσιο· σημερινή πολιτική· εργαλεία για τον εντοπισμό και την παρακολούθηση των πράσινων δημόσιων συμβάσεων κ.λπ.

 3. Θέμα 3: «Αναδυόμενες τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ) στις δημόσιες συμβάσεις»

  Αύξηση της αποδοτικότητας, της διαφάνειας, της βιωσιμότητας και της ισότητας των φύλων στις δημόσιες συμβάσεις μέσω της ΤΝ. Για παράδειγμα: με ποιον τρόπο η ΤΝ μπορεί να διευκολύνει τη λήψη καλύτερων αποφάσεων, τη μείωση του κόστους και την αύξηση της διαφάνειας· χαρτογράφηση των δημόσιων φορέων που χρησιμοποιούν τεχνολογίες ΤΝ για δημόσιες συμβάσεις· ενσωμάτωση της ΤΝ και χρηστή διαχείριση των δημόσιων συμβάσεων κ.λπ.

 4. Θέμα 4: «Τόνωση της καινοτομίας μέσω των δημόσιων συμβάσεων»

  Εισαγωγή καινοτόμων λύσεων στην αγορά Για παράδειγμα: ο βαθμός στον οποίο η ενωσιακή νομοθεσία τονώνει την καινοτομία μέσω των δημόσιων συμβάσεων· ο τρόπος με τον οποίο οι προ-εμπορικές δημόσιες συμβάσεις θα μπορούσαν να προωθήσουν την καινοτομία στην ΕΕ· αγορές όπου οι δημόσιες αρχές έχουν τη δυνατότητα να ενθαρρύνουν τη ζήτηση για νέες τεχνολογίες· μετατροπή νέων εφευρέσεων σε νέα προϊόντα και θέσεις εργασίας· προώθηση παγκοσμίως αποδεκτών λύσεων αντί λύσεων προσαρμοσμένων σε τοπικό επίπεδο κ.λπ.

 

Χρονοδιάγραμμα διαγωνισμού

Ορόσημα    Προθεσμίες
 
Υποβάλετε την αίτησή σας:
Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους συμπληρώνοντας το ηλεκτρονικό έντυπο.
Παρακαλείστε να συμπεριλάβετε σύντομο βιογραφικό (έως 250 λέξεις), τον τίτλο του δοκιμίου σας, έγκυρο σύνδεσμο προς το δοκίμιό σας, και ηλεκτρονικό αντίγραφο του δοκιμίου σας δημοσιευμένου σε διαδικτυακό περιοδικό ή επιμελημένο τόμο. Βεβαιωθείτε ότι η διεύθυνση URL που παρέχετε λειτουργεί σωστά και ότι το αντίγραφο του δοκιμίου σας είναι προσβάσιμο. Η αίτησή σας θα απορριφθεί εάν η διεύθυνση URL δεν λειτουργεί ή το περιεχόμενο δεν είναι προσβάσιμο.
28 Απριλίου 2023 
23:59 ΩΚΕ 
 
 
Φάση Επιλογής
Η φάση επιλογής λήγει και όλοι οι υποψήφιοι ειδοποιούνται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Θα αξιολογηθούν μόνο τα 120 πρώτα δοκίμια που θα υποβληθούν — 30 ανά ερευνητικό θέμα. Οι τρεις κορυφαίοι νικητές ανά ερευνητικό θέμα θα ανακοινωθούν στον ιστότοπο TED.
Μάιος / Ιούνιος 2023
2023 Οι νικητές
12 νικητές θα λάβουν χρηματικό έπαθλο (€1500 ανά έπαθλο).
 
 

Διαδικασία αξιολόγησης

Επιλογή

Η διαδικασία επιλογής πραγματοποιείται μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για τον διαγωνισμό (28 Απριλίου 2023). Κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης, κάθε αίτηση αξιολογείται από επιτροπή επιλογής που ορίζεται από την Υπηρεσία Εκδόσεων. 

Οι αιτήσεις αξιολογούνται και βαθμολογούνται με βάση τα κριτήρια επιλογής (πίνακας κατωτέρω). Για κάθε ερευνητικό θέμα, ως νικητές επιλέγονται οι 12 αιτήσεις που συγκεντρώνουν τον μεγαλύτερο αριθμό βαθμών (δηλαδή οι 3 πρώτες ανά ερευνητικό θέμα). 

Κριτήρια επιλογής

Μέγιστος αριθμός βαθμών

Συνάφεια με το επιλεγμένο ερευνητικό θέμα

10

Σαφής επεξήγηση εννοιών για μη εξειδικευμένο κοινό (π.χ. σαφής σύνταξη· απουσία τεχνικής ορολογίας) 10
Συνάφεια του δοκιμίου στον σύγχρονο διάλογο 10
Προοπτικές καινοτομίας και ανάπτυξης (π.χ. πρόβλεψη μελλοντικών τάσεων· προώθηση περαιτέρω έρευνας) 10
Αντίκτυπος στη χάραξη πολιτικής και/ή στην πιθανή εφαρμογή σε τεχνολογικά συστήματα

10

Το δοκίμιο είναι ανοικτής πρόσβασης, δηλαδή είναι πλήρως διαθέσιμο για ανάγνωση δωρεάν

4

 

Όλοι οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με τα αποτελέσματα της επιλογής. Κατόπιν αιτήματος, οι υποψήφιοι ενδέχεται επίσης να χρειαστεί να παράσχουν περαιτέρω πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικά με την υποβληθείσα αίτηση αξιολόγησης. 

 

Έπαθλα

Σε καθεμία από τις 12 υποψηφιότητες που θα διακριθούν θα απονεμηθεί χρηματικό έπαθλο ύψους 1500 ευρώ στο πλαίσιο του βραβείου «Πρέσβης TED».

Τα βραβευθέντα δοκίμια θα προωθηθούν και θα αναρτηθούν στον ιστότοπο TED, μαζί με τα βιογραφικά των συγγραφέων, και θα αποτελέσουν μέρος ενός διαδικτυακού καταλόγου μελετών υψηλής ποιότητας στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων. Οι 12 νικητές θα επωφεληθούν επίσης από τη διαδικτυακή διαφήμιση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Για να λάβουν το χρηματικό έπαθλο, οι νικητές πρέπει να υποβάλουν έκθεση ανατροφοδότησης συμπληρώνοντας έρευνα σχετικά με τον διαγωνισμό. 

Κατάταξη Βραβεία
Τρία κορυφαία δοκίμια ανά ερευνητικό θέμα
12 βραβευθέντα δοκίμια θα διαφημιστούν στον ιστότοπο TED, μέσω συνδέσμου προς τη σελίδα του διαδικτυακού περιοδικού/τόμου που φιλοξενεί το δοκίμιο. 
Τα βιογραφικά των συγγραφέων θα δημοσιευτούν στον ιστότοπο TED. 
Διαφήμιση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 
Χρηματικό έπαθλο: 1500 ευρώ ανά νικήτρια αίτηση.
Υποψήφιοι εκτός των 12 πρώτων θέσεων
Ορισμένα δοκίμια που δεν κατετάγησαν στην πρώτη 12άδα μπορούν παρόλ’ αυτά να διαφημιστούν στον ιστότοπο TED (κατά τη διακριτική ευχέρεια της Υπηρεσίας Εκδόσεων).
 
 

Συμπληρωματικές πληροφορίες

Ερωτήσεις

Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τον παρόντα διαγωνισμό, μπορείτε να τις υποβάλετε, μόνο γραπτώς, έως τις 14 Απριλίου 2023. Στείλτε τις ερωτήσεις σας στη διεύθυνση OP-TED-AMBASSADOR-AWARD@ec.europa.eu.

Καταβολή επάθλων

Οι πληρωμές των βραβείων υπόκεινται στην καταχώριση των στοιχείων των νικητών στο έντυπο νομικής οντότητας και στη βάση δεδομένων τραπεζικών λογαριασμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ως εκ τούτου, ζητούμε από τους νικητές να προσκομίσουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά —δεόντως υπογεγραμμένα και σφραγισμένα— το αργότερο τρεις εβδομάδες μετά την επιλογή τους. 

Οι νικητές πρέπει επίσης να αποφασίσουν σε ποιον θα μεταφερθούν τα χρήματα του βραβείου. Εδώ μπορείτε να βρείτε πρόσθετες πληροφορίες και συνδέσμους για την τηλεφόρτωση υποδειγμάτων για τα έντυπα νομικής οντότητας και τραπεζικών λογαριασμών. Η Υπηρεσία Εκδόσεων δεν φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά την κατανομή των βραβείων μεταξύ των νικητών. 

Ακύρωση του διαγωνισμού
Η Υπηρεσία Εκδόσεων επιφυλάσσεται του δικαιώματος να ακυρώσει τον διαγωνισμό ή να μην απονείμει ένα ή περισσότερα έπαθλα χωρίς καμία υποχρέωση αποζημίωσης των ομάδων.
 
Δικαιώματα διανοητικής και πνευματικής ιδιοκτησίας 
Το υποβληθέν δοκίμιο παραμένει ιδιοκτησία των δικαιούχων. Τα θεσμικά και λοιπά όργανα και οι οργανισμοί της ΕΕ θα έχουν τη δυνατότητα να αναφέρουν, να περιγράψουν και να προωθήσουν τυχόν δοκίμια που υποβάλλονται στον διαγωνισμό, αναφέροντας δεόντως τον/τους συγγραφέα/-είς στους διαύλους τους (δικτυακοί τόποι, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δελτία Τύπου κ.λπ.). 
 
Διαφήμιση
Οι νικητές θα διαφημιστούν στον ιστότοπο TED και θα προωθηθούν μέσω των διαύλων κοινωνικής δικτύωσης. Θα αναφερθούν τα βιογραφικά στοιχεία και τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας των συγγραφέων. 
Κατά τη διακριτική ευχέρεια της Υπηρεσίας Εκδόσεων, ορισμένα δοκίμια που δεν βρίσκονται μέσα στην πρώτη 12άδα μπορούν επίσης να διαφημιστούν στον ιστότοπο TED. Στις περιπτώσεις αυτές, δεν χορηγείται χρηματικό έπαθλο, ούτε θα υπάρχει διαφημιστική κάλυψη μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. 
 
Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
Εάν συμμετάσχετε στον διαγωνισμό, θα υποβάλουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε επεξεργασία σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1725 σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της ΕΕ. Θα επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας μόνο ανάλογα με τις ανάγκες στο πλαίσιο της διοργάνωσης και της παρακολούθησης του διαγωνισμού· ενδέχεται, ωστόσο, να τα αποστείλουμε σε ορισμένους φορείς που είναι αρμόδιοι για την παρακολούθηση ή τον έλεγχο, όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να μας ζητήσετε να δείτε τα προσωπικά σας δεδομένα ή να μας ζητήσετε να τα διορθώσουμε ή να τα διαγράψουμε από τα συστήματά μας. Επισημαίνεται ότι η διαγραφή των δεδομένων σας θα ακυρώσει τη συμμετοχή σας στον διαγωνισμό. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, συμβουλευθείτε την πολιτική προστασίας της ιδιωτικής ζωής TED και τους όρους χρήσης.
 
Αποκλειστική ευθύνη των ομάδων
Αν υπάρχουν αξιώσεις σχετικές με τις δραστηριότητες που ασκούνται στο πλαίσιο του διαγωνισμού, οι υποψήφιοι φέρουν την αποκλειστική ευθύνη. Η Υπηρεσία Εκδόσεων δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε απαίτηση σχετική με τις δραστηριότητες που ασκούσαν οι υποψήφιοι στο πλαίσιο του διαγωνισμού. 
Η Υπηρεσία Εκδόσεων δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για τυχόν ζημίες που προκαλεί ή υφίσταται οποιοσδήποτε από τους υποψηφίους, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ζημιών που προκλήθηκαν σε τρίτους λόγω ή κατά την υλοποίηση δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τον διαγωνισμό.
 
Εφαρμοστέο δίκαιο και αρμόδια δικαστήρια
Ο διαγωνισμός διέπεται από το εφαρμοστέο ενωσιακό δίκαιο. Το Γενικό Δικαστήριο ή, κατόπιν προσφυγής, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει αποκλειστική δικαιοδοσία εκδίκασης οποιασδήποτε διαφοράς μεταξύ της ΕΕ και οποιουδήποτε ενάγοντος σε σχέση με τον διαγωνισμό, εάν η διαφορά αυτή δεν μπορεί να επιλυθεί με φιλικό διακανονισμό.
Οι υποψήφιοι μπορούν να απευθυνθούν στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή εάν θεωρούν ότι οποιοδήποτε από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ:
δεν ενεργούν σύμφωνα με τον νόμο ή τις αρχές της χρηστής διοίκησης·
παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα. 
 
Κριτήρια αποκλεισμού και διοικητικές κυρώσεις
Υποβάλλοντας τα δοκίμια τους, οι υποψήφιοι δηλώνουν ότι δεν εμπίπτουν σε καμία από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 136 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού. Οι υποψήφιοι που βρίσκονται σε οποιαδήποτε από αυτές τις καταστάσεις ή εμπίπτουν σε άλλες κατηγορίες που αναφέρονται στο άρθρο 141 του δημοσιονομικού κανονισμού θα απορριφθούν από τη συμμετοχή και την απονομή επάθλου στον διαγωνισμό. 
Η απόρριψη δεν επηρεάζει καμία απόφαση αποκλεισμού υποψηφίων από τη συμμετοχή σε διαδικασίες ανάθεσης που διέπονται από τον δημοσιονομικό κανονισμό ή την επιβολή οικονομικών κυρώσεων (άρθρα 136-140 του δημοσιονομικού κανονισμού). 
 
Σύστημα έγκαιρου εντοπισμού και αποκλεισμού
Εάν οι συμμετέχοντες εμπίπτουν σε μία από τις περιπτώσεις αποκλεισμού που αναφέρονται ανωτέρω, τα προσωπικά τους δεδομένα μπορούν να καταχωριστούν στο σύστημα έγκαιρου εντοπισμού και αποκλεισμού (EDES) σύμφωνα με τα άρθρα 135, 142, 143 και 144 του δημοσιονομικού κανονισμού. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. δήλωση περί ιδιωτικότητας του EDES
 
Αναστολή του διαγωνισμού, ακύρωση της απονομής και μείωση του επάθλου
Εάν διαπιστωθεί ότι η διαδικασία ανάθεσης παρουσιάζει παρατυπίες ή απάτη, η Υπηρεσία Εκδόσεων εφαρμόζει τα μέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 131 του δημοσιονομικού κανονισμού.
 
Απλοί και λογιστικοί έλεγχοι, και επιθεωρήσεις
Οι νικητές αποδέχονται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης, το Ελεγκτικό Συνέδριο και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχουν τη δυνατότητα να διενεργούν τυχόν απαιτούμενους ελέγχους, λογιστικούς ελέγχους ή επιθεωρήσεις σε σχέση με τον διαγωνισμό και το βραβείο που έλαβαν.