Een officiële website van de Europese Unie

TED Ambassador award


 

Wedstrijdreglement

 

Beschrijving

Wat is de TED Ambassador award?

De “TED Ambassador award” is een wedstrijd die erop gericht is onderzoek op het gebied van overheidsopdrachten in kaart te brengen en te belonen. 

Hoogwaardig onderzoek is van cruciaal belang voor het bevorderen van innovatie, duurzaamheid en transparantie bij overheidsopdrachten. 

De aanvragers worden verzocht essays in te dienen die zij op dit gebied hebben gepubliceerd. De winnende essays ontvangen een geldprijs en worden bekendgemaakt op de officiële website voor overheidsopdrachten van de EU, TED (Tenders Electronic Daily). Zij zullen ook worden opgenomen in een onlinecatalogus van hoogwaardige studies die gericht is op het bevorderen van kennisdeling en innovatie bij overheidsopdrachten, waardoor deze efficiënter, groener en transparanter worden. 

De wedstrijd wordt bevorderd door het Bureau voor publicaties van de Europese Unie in het kader van de voorbereidende actie inzake transparantie bij overheidsopdrachten.

Het Bureau voor publicaties is de officiële uitgever van EU-wetgeving, overheidsopdrachten, publicaties, open data en onderzoeksresultaten. Het brengt gegevens over overheidsopdrachten uit alle EU-landen en daarbuiten samen en maakt deze bekend op de TED-website. 

TED is de onlineversie van het “Supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie”, dat zich toelegt op overheidsopdrachten. Elk jaar worden zo’n 676 000 aanbestedingsberichten bekendgemaakt, inclusief 258 000 aanbestedingen, die samen goed zijn voor ongeveer 670 miljard euro. TED brengt kopers en inschrijvers bijeen. Het is de officiële toegangspoort tot zakelijke kansen in de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte en landen die partij zijn bij de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten. 

 

Wie kan deelnemen?

Het wedstrijdreglement is gebaseerd op de artikelen 206 en 207 van het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Unie. De wedstrijd is in overeenstemming met de beginselen van transparantie en gelijke behandeling.

De wedstrijd staat open voor aanvragen van specialisten op het gebied van overheidsopdrachten over de hele wereld.

 • U kunt een artikel, een paper of een hoofdstuk van een bundel indienen. Deze essays moeten online zijn gepubliceerd. Monografieën en proefschriften zijn uitgesloten van de wedstrijd. Maximumlengte van het essay: 10 000 woorden. De gehele tekst is inbegrepen. Bijvoorbeeld de samenvatting, voetnoten, referenties en de gehele tekst in tabellen, cijfers en aanhangsels.
 • Taal: Engels.
 • We aanvaarden zowel individuele als gezamenlijke essays (met medeauteurs). Als u ervoor kiest een gezamenlijk essay in te dienen, zorg er dan voor dat alle auteurs instemmen om deel te nemen aan de wedstrijd.
 • Elke individuele auteur kan slechts één essay indienen.
 • Uw essay moet tussen 1.1.2018 en 31.12.2022 zijn gepubliceerd in collegiaal getoetste onlinetijdschriften of in uitgegeven bundels met een ISSN en/of ISBN.
 • Essays die nog niet zijn gepubliceerd, komen niet in aanmerking.
 • Een ingediend essay in een publicatie waarvan een lid van het selectiepanel “redacteur” of “medeauteur” is, wordt uitgesloten.
 • De wedstrijd staat niet open voor personeel dat werkzaam is bij de instellingen, organen en instanties van de EU, noch voor contractanten van het Publicatiebureau. 
 

Wat zijn de onderzoeksthema’s?

De wedstrijd is gericht op vier onderzoeksthema’s. U kan een essay indienen met betrekking tot een van de volgende thema’s: 
 
 1. Thema 1: “Transparantie bij openbare aanbestedingen”

  Bevordering van transparantie, efficiëntie en verantwoordingsplicht. Bijvoorbeeld instrumenten om de transparantie van overheidsopdrachten te monitoren; statistieken met betrekking tot overheidsopdrachten in de lidstaten over de kwantiteit/kwaliteit van overheidsopdrachten boven of onder de drempel; niet-naleving door de EU-lidstaten van de EU-wetgeving inzake overheidsopdrachten enz.

 2. Thema 2: “Groen aanbesteden”

  Analyse van de huidige lacunes, toekomstige uitdagingen en beste praktijken. Bijvoorbeeld: huidige context; huidig beleid; instrumenten om groene overheidsopdrachten te identificeren en te monitoren enz.

 3. Thema 3: “Opkomende technologieën op het gebied van artificiële intelligentie (AI) bij overheidsopdrachten”

  Verbetering van efficiëntie, transparantie, duurzaamheid en gelijkheid tussen mannen en vrouwen bij overheidsopdrachten dankzij AI. Bijvoorbeeld: hoe AI mede kan leiden tot betere beslissingen, lagere kosten en meer transparantie; identificatie van overheidsinstanties die AI-technologieën gebruiken voor aanbestedingen; integratie van AI en goed bestuur op het gebied van overheidsopdrachten enz.

 4. Thema 4: “Stimuleren van innovatie door middel van overheidsopdrachten”

  Innovatieve oplossingen op de markt brengen. Bijvoorbeeld: de mate waarin EU-wetgeving innovatie stimuleert door middel van overheidsopdrachten; hoe precommerciële overheidsopdrachten innovatie in de EU kunnen bevorderen; markten waarop overheidsinstanties de vraag naar nieuwe technologieën kunnen stimuleren; het omzetten van nieuwe uitvindingen in nieuwe producten en banen; het bevorderen van wereldwijd aanvaarde oplossingen in plaats van lokale oplossingen enz.

 

Tijdlijn wedstrijd

Mijlpalen    Termijnen
 
Dien uw essay in
U moet uw essay indienen door middel van het onlineformulier.
Voeg een korte biografie toe (max. 250 woorden), de titel van uw essay, een geldige link naar uw essay en een elektronische kopie van uw essay, gepubliceerd in een online tijdschrift of uitgegeven bundel. Zorg ervoor dat de URL die u verstrekt naar behoren werkt en dat de kopie van uw essay toegankelijk is. Uw aanvraag wordt afgewezen als de link gebroken is of de inhoud niet toegankelijk is.
28 april 2023 
23:59 CEST 
 
 
Selectiefase
De selectiefase eindigt en alle kandidaten worden per e-mail op de hoogte gebracht. Alleen de eerste 120 ingediende essays worden geëvalueerd — 30 per onderzoeksthema. De drie winnaars per onderzoeksthema worden bekendgemaakt op de TED-website.
Mei/juni 2023
2023 Winnaars
Twaalf winnaars ontvangen een geldprijs (1 500 euro per prijs)
 
 

Evaluatieproces

Selectie

De selectieprocedure vindt plaats na de uiterste datum voor het indienen van essays voor de wedstrijd (28 april 2023). Tijdens deze fase beoordeelt een door het Publicatiebureau aangewezen selectiepanel elke inzending. 

De inzendingen worden beoordeeld en gerangschikt aan de hand van de selectiecriteria (tabel hieronder). Voor elk onderzoeksthema worden de twaalf aanvragen die het hoogste aantal punten behalen (d.w.z. de top drie per onderzoeksthema) geselecteerd als winnaars. 

Selectiecriteria

Maximumaantal punten

Verband met het gekozen onderzoeksthema

10

Duidelijke uitleg van concepten voor een niet-gespecialiseerd publiek (bv. duidelijk schrijven; geen technisch jargon) 10
Relevantie van het essay in debatten die momenteel worden gevoerd 10
Innovatie- en ontwikkelingsperspectieven (bv. voorspellen van toekomstige trends; bevorderen van verder onderzoek) 10
Impact op beleidsvorming en/of mogelijke toepassing in technologische systemen

10

Het essay is vrij toegankelijk, d.w.z. iedereen kan het gratis lezen.

4

 

Alle kandidaten worden per e-mail op de hoogte gebracht van de selectieresultaten. Op verzoek moeten aanvragers, met het oog op de evaluatie, mogelijk ook nadere informatie of verduidelijkingen verstrekken over hun inzending. 

 

Prijzen

Elk van de twaalf winnaars krijgt een geldprijs van 1 500 EUR voor de TED Ambassador award.

De winnende essays zullen worden gepromoot en vermeld op de TED-website, samen met de biografieën van de auteurs, en zullen deel uitmaken van een onlinecatalogus van hoogwaardige studies op het gebied van overheidsopdrachten. Aan de twaalf winnaars zal ook bekendheid worden gegeven via sociale media.

Om de geldprijs te ontvangen, moeten de winnaars een feedbackverslag indienen door een enquête over de wedstrijd in te vullen. 

Plaats Prijs
Top 3 per onderzoeksthema
12 essays van de winnaars worden op de TED-website vermeld via een link naar de bladzijde van het online tijdschrift/de bundel waar het essay te vinden is. 
De biografieën van de auteurs worden gepubliceerd op de TED-website. 
Publiciteit via sociale media. 
Geldprijs: 1 500 EUR per winnende inzending.
Aanvragers buiten de top 12
Sommige essays die de top twaalf niet hebben gehaald, worden eventueel toch op de TED-website vermeld (naar keuze van het Publicatiebureau).
 
 

Nadere inlichtingen

Vragen

Voor meer informatie over deze wedstrijd kunt u ons tot 14 april 2023 schriftelijk vragen stellen. Stuur uw vragen naar OP-TED-AMBASSADOR-AWARD@ec.europa.eu.

Uitbetaling van de geldprijs

Om hun prijs te kunnen ontvangen, moeten de winnaars hun gegevens registreren in het formulier juridische entiteit en de databank met gegevens omtrent bankrekeningen van de Europese Commissie. Daarom vragen wij de winnaars om uiterlijk drie weken na hun selectie alle nodige documenten — naar behoren ondertekend en afgestempeld — over te leggen. 

De winnaars moeten ook de ontvanger van de geldprijs bepalen. Hier vindt u aanvullende informatie en links om modellen van de formulieren betreffende de juridische entiteit en bankrekeningen te downloaden. Het Publicatiebureau is niet verantwoordelijk voor de verdeling van de prijzen onder de winnaars. 

Annulering van de wedstrijd
Het Publicatiebureau behoudt zich het recht voor de wedstrijd te annuleren of er zich van te weerhouden een of meer prijzen toe te kennen zonder de teams schadeloos te stellen.
 
Intellectuele eigendom en auteursrecht 
Het ingediende essay blijft eigendom van de rechthebbenden. De instellingen, organen en instanties van de EU mogen op hun kanalen (websites, sociale media, persberichten enz.) alle bij de wedstrijd ingezonden essays vermelden, beschrijven en promoten, met verwijzing naar de auteurs. 
 
Publiciteit
De winnende kandidaten worden op de TED-website bekendgemaakt en via socialemediakanalen gepromoot. De biografieën en het auteursrecht van de auteurs worden vermeld. 
Naar keuze van het Publicatiebureau kunnen sommige essays die de top twaalf niet halen, ook op de TED-website worden vermeld. In dergelijke gevallen wordt geen geldprijs toegekend en zal er ook geen bekendheid aan worden gegeven via sociale media. 
 
Verwerking van persoonsgegevens 
Als u aan de wedstrijd deelneemt, worden uw persoonsgegevens door ons verwerkt overeenkomstig Verordening (EU) 2018/1725 betreffende de verwerking van persoonsgegevens door de instellingen, organen en instanties van de EU. Wij zullen uw gegevens alleen verwerken voor zover dat nodig is in het kader van de organisatie en de follow-up van de wedstrijd, maar kunnen deze ook toezenden aan bepaalde instanties die belast zijn met het toezicht of de inspectie, zoals bepaald in de wetgeving van de Europese Unie. 
U kunt ons te allen tijde vragen uw persoonsgegevens te bekijken, te corrigeren of uit onze systemen te verwijderen. Door de verwijdering van uw gegevens wordt ook uw deelname aan de wedstrijd geannuleerd. Meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens vindt u in het privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden van TED.
 
Exclusieve aansprakelijkheid van de teams
Indien er vorderingen zijn met betrekking tot de activiteiten die in het kader van de wedstrijd worden verricht, zijn alleen de aanvragers aansprakelijk. Het Publicatiebureau kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vorderingen met betrekking tot de activiteiten die de kandidaten in het kader van de wedstrijd verrichten. 
Het Publicatiebureau kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt of geleden door een van de aanvragers, met inbegrip van schade aan derden als gevolg van of tijdens de uitvoering van activiteiten in verband met de wedstrijd.
 
Toepasselijk recht en bevoegde rechterlijke instanties
Op de wedstrijd is het toepasselijke EU-recht van toepassing. Het Gerecht of, in hogere voorziening, het Hof van Justitie van de Europese Unie, is exclusief bevoegd om kennis te nemen van elk geschil tussen de EU en aanvragers in verband met de wedstrijd, voor zover er geen minnelijke schikking kan worden bereikt.
De aanvragers kunnen zich tot de Europese Ombudsman wenden als zij van mening zijn dat een van de EU-instellingen:
niet handelt overeenkomstig de wet of de beginselen van behoorlijk bestuur;
mensenrechten schendt. 
 
Uitsluitingscriteria en administratieve sancties
Door hun essays in te dienen, verklaren de kandidaten dat zij niet in een van de in artikel 136, lid 1, van het Financieel Reglement genoemde situaties verkeren. Kandidaten die zich in een van deze situaties bevinden of tot een van de in artikel 141 van het Financieel Reglement genoemde categorieën behoren, kunnen niet deelnemen aan de wedstrijd en geen prijs ontvangen. 
Die afwijzing doet geen afbreuk aan besluiten om kandidaten uit te sluiten van deelname aan onder het Financieel Reglement vallende procedures voor de toekenning van een prijs, noch aan de toepassing van financiële sancties (artikelen 136-140 van het Financieel Reglement). 
 
Systeem voor vroegtijdige opsporing en uitsluiting
Indien aanvragers zich in een van de bovengenoemde uitsluitingssituaties bevinden, kunnen hun persoonsgegevens worden geregistreerd in het systeem voor vroegtijdige opsporing en uitsluiting (EDES) overeenkomstig de artikelen 135, 142, 143 en 144 van het Financieel Reglement. Zie voor meer informatie de privacyverklaring voor EDES
 
Opschorting van de wedstrijd, annulering van de prijs en vermindering van het bedrag van de prijs
Indien bij de gunningsprocedure onregelmatigheden of fraude worden vastgesteld, past het Publicatiebureau de in artikel 131 van het Financieel Reglement bedoelde maatregelen toe.
 
Controles, audits en onderzoeken
De winnaars aanvaarden dat de Europese Commissie, het Europees Bureau voor fraudebestrijding, de Rekenkamer en het Europees Openbaar Ministerie alle vereiste controles, audits of onderzoeken met betrekking tot de wedstrijd en de ontvangen prijs mogen uitvoeren.