TED Ambassador award


 

Tävlingsregler

 

I korthet

Vad är TED:s ambassadörspris?

Tävlingen TED:s ambassadörspris ska lyfta fram forskning inom offentlig upphandling. 

Högkvalitativ forskning är avgörande för att främja innovation, hållbarhet och insyn i offentlig upphandling. 

Den som vill delta i tävlingen ska lämna in publicerade uppsatser om offentlig upphandling. Vinnarna belönas med prispengar och deras uppsatser lyfts fram på EU:s officiella webbplats för offentlig upphandling, TED (Tenders Electronic Daily). De vinnande uppsatserna kommer också att ingå i en onlinekatalog över studier av hög kvalitet som ska främja kunskapsutbyte och innovation inom offentlig upphandling och göra den effektivare, miljövänligare och mer transparent. 

Tävlingen marknadsförs av EU:s publikationsbyrå inom ramen för den förberedande åtgärden ”Insyn i offentlig upphandling”.

Publikationsbyrån är den officiella utgivaren av EU:s lagstiftning, publikationer, öppna data, forskningsresultat och meddelanden om offentlig upphandling. Den sammanställer uppgifter om offentlig upphandling från alla EU-länder och vissa länder utanför EU och publicerar dem på TED:s webbplats. 

TED är webbversionen av tillägget till Europeiska unionens officiella tidning om offentlig upphandling. Varje år publiceras 676 000 meddelanden om upphandling, varav 258 000 gäller anbudsinbjudan, till ett värde av cirka 670 miljarder euro. TED sammanför upphandlare och anbudsgivare och är den officiella ingången till affärsmöjligheter i EU, Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och länder som är parter i avtalet om offentlig upphandling. 

 

Vem kan delta?

Tävlingsreglerna grundar sig på artiklarna 206 och 207 i budgetförordningen, den förordning som gäller EU:s allmänna budget. Tävlingen följer principerna om insyn och likabehandling.

Specialister på offentlig upphandling från hela världen är välkomna att delta.

 • Du kan lämna in en vetenskaplig artikel, ett paper eller ett kapitel som ingår i en forskningsvolym. Dessa uppsatser måste ha publicerats på nätet. Monografier och avhandlingar är uteslutna från tävlingen. Uppsatsen får högst vara 10 000 ord lång (inklusive sammanfattning, fotnoter, hänvisningar och all text i tabeller, figurer och tillägg, etc.).
 • Språk: engelska.
 • Uppsatsen kan en eller flera författare. Om du lämnar in en uppsats som du har skrivit tillsammans med andra måste alla medförfattare ha gett sitt samtycke och sitt tillstånd att delta i tävlingen.
 • Varje enskild författare får bara lämna in en uppsats.
 • Din uppsats måste ha publicerats mellan den 1 januari 2018 och den 31 december 2022 i en fackgranskad tidskrift som finns tillgänglig på nätet eller i en utgiven forskningsvolym med ett ISSN- och/eller ISBN-nummer.
 • Vi tar inte emot uppsatser som ännu inte har publicerats.
 • Vi tar inte heller emot uppsatser som ingår i en publikation där en medlem av urvalskommittén är ”redaktör” eller ”medförfattare”.
 • Ingen som arbetar vid EU:s institutioner, byråer, organ och kontor får delta i tävlingen, och inte heller personer som arbetar för Publikationsbyråns underleverantörer. 
 

Forskningsämnen

Tävlingen är inriktad på fyra forskningsämnen. Ditt bidrag kan handla om något av följande: 
 
 1. Ämne 1: ”Insyn i offentlig upphandling”

  Främjande av öppenhet, effektivitet och ansvarsskyldighet (t.ex. verktyg för att övervaka insynen i offentlig upphandling; statistik över offentlig upphandling i medlemsländerna som rör den offentliga upphandlingens kvantitet/kvalitet över eller under tröskelvärdet; medlemsländernas överträdelser av EU:s lagstiftning om offentlig upphandling, osv.).

 2. Ämne 2: ”Grön upphandling”

  Analys av brister, framtida utmaningar och bästa praxis (t.ex. dagsläget, den nuvarande politiken, verktyg för att identifiera och övervaka grön offentlig upphandling, osv.).

 3. Ämne 3: ”Ny AI-teknik i offentlig upphandling”

  Ökad effektivitet, insyn, hållbarhet och jämställdhet i offentlig upphandling genom AI (t.ex. användning av AI för att förbättra besluten, sänka kostnaderna och öka insynen; kartläggning av offentliga organ som använder AI-teknik för upphandling; integrering av AI och god styrning av offentlig upphandling, osv.).

 4. Ämne 4: ”Stimulans av innovation genom offentlig upphandling”

  Införande av innovativa lösningar på marknaden (t.ex. i vilken utsträckning EU-lagstiftningen stimulerar innovation genom offentlig upphandling, hur förkommersiell upphandling skulle kunna främja innovation i EU, på vilka marknader som myndigheter kan stimulera efterfrågan på ny teknik, hur nya uppfinningar kan omvandlas till nya produkter och skapa jobb, hur man kan främja globalt accepterade lösningar i stället för lokalt skräddarsydda lösningar, osv.).

 

Tidsplan för tävlingen

Viktiga datum    Tidsfrist
 
Skicka in tävlingsbidraget
Fyll i webbformuläret för att lämna in ditt tävlingsbidrag.
Skriv en kort biografi (högst 250 ord), ange titeln på din uppsats och bifoga en giltig länk till uppsatsen samt en elektronisk kopia av uppsatsen så som den publicerades i en tidskrift tillgänglig på nätet eller en utgiven forskningsvolym. Se till att webbadressen fungerar korrekt och att kopian av din uppsats är tillgänglig. Om webbadressen inte fungerar eller om innehållet inte är tillgängligt kommer ditt tävlingsbidrag att diskvalificeras.
Den 28 april 2023 
kl. 23:59 (centraleuropeisk tid) 
 
 
Urvalsfasen
När urvalsfasen avslutas får alla tävlande besked via e-post. Vi utvärderar bara de första 120 uppsatser som lämnas in, dvs. 30 stycken per forskningsämne. Vinnarna – författarna till de tre bästa bidragen per forskningsämne – tillkännages på TED:s webbplats.
Maj/juni 2023
2023 Vinnarna
12 vinnare får ta emot prispengar (1 500 euro per vinnande bidrag).
 
 

Utvärderingsprocessen

Urval

Urvalsförfarandet börjar efter sista inlämningsdagen (den 28 april 2023). Under denna fas bedöms varje bidrag av en urvalskommitté som utses av Publikationsbyrån. 

Bidragen bedöms och betygssätts i förhållande till urvalskriterierna (tabellen nedan). För varje forskningsämne väljs de 12 ansökningar ut som får högst betyg (dvs. de tre bästa per forskningsämne). 

Urvalskriterier

Högsta antal poäng

Relevans för det valda forskningsämnet

10

Tydlig förklaring av begreppen för läsare utan specialistkunskaper (t.ex. klarspråk och avsaknad av teknisk jargong) 10
Uppsatsens relevans i den samtida debatten 10
Innovations- och utvecklingsperspektiv (t.ex. prognoser om framtida trender och främjande av ytterligare forskning) 10
Inverkan på beslutsfattandet och/eller eventuell tillämpning i tekniska system

10

Öppen tillgång till uppsatsen, dvs. alla kan läsa hela texten gratis.

4

 

Alla tävlingsdeltagare får besked via e-post om urvalsresultaten. Under utvärderingen kan tävlingsdeltagarna kontaktas med en begäran om att lämna mer information eller förtydliga sitt tävlingsbidrag. 

 

Priser

Vart och ett av de 12 vinnande tävlingsbidragen belönas med 1 500 euro inom ramen för TED:s ambassadörspris.

De vinnande uppsatserna lyfts fram på TED:s webbplats, där det kommer att finnas hänvisningar till dem och till författarnas biografier, och de kommer att ingå i en onlinekatalog över studier av hög kvalitet om offentlig upphandling. De 12 vinnarna kommer också att få publicitet i sociala medier.

För att få sina prispengar måste vinnarna lämna in återkoppling genom att fylla i en enkät om tävlingen. 

Plats Pris
De tre bästa per forskningsämne
De 12 vinnarnas uppsatser kommer att få synlighet på TED:s webbplats via en länk till onlinetidskriften/volymsidan där uppsatsen finns. 
Författarnas biografier kommer att publiceras på TED:s webbplats. 
Synlighet i sociala medier. 
Prispengar: 1 500 euro per vinnande bidrag.
Hedersomnämnanden
Vissa uppsatser som inte bedömdes vara bland de 12 bästa kan fortfarande få synlighet på TED:s webbplats (enligt Publikationsbyråns gottfinnande).
 
 

Kompletterande upplysningar

Frågor

Om du har frågor om tävlingen får du gärna skriva till oss fram till den 14 april 2023. Mejla dem till OP-TED-AMBASSADOR-AWARD@ec.europa.eu.

Utbetalning av prispengar

För att prispengarna ska kunna betalas ut måste vinnarna registrera sina uppgifter i formuläret för rättssubjekt och i kommissionens databas över bankkonton. Vi ber därför vinnarna att lämna in alla nödvändiga styrkande handlingar – vederbörligen undertecknade och stämplade – senast tre veckor efter beskedet om att de har vunnit. 

Vinnarna ska även ange vem som ska motta prispengarna. Här hittar du ytterligare information och länkar för att ladda ner formuläret för rättssubjekt och blanketten för att ange det bankkonto som ska användas. Publikationsbyrån tar inget ansvar för fördelningen av prispengarna mellan vinnarna. 

Avbrytande av tävlingen
Publikationsbyrån förbehåller sig rätten att ställa in tävlingen eller att avstå från att dela ut ett eller flera priser utan skyldighet att ersätta deltagarna.
 
Immateriella rättigheter och upphovsrätt 
De inlämnade uppsatserna förblir rättsinnehavarnas egendom. EU:s institutioner, organ och byråer kommer att få hänvisa till, beskriva och marknadsföra alla uppsatser som lämnas in i tävlingen med vederbörlig hänvisning till författaren eller författarna på sina kanaler (webbplatser, sociala medier, pressmeddelanden osv.). 
 
Publicitet
Vinnarna kommer att tillkännages på TED:s webbplats och få publicitet i sociala medier. Författarnas biografier och upphovsrätt kommer att nämnas. 
Enligt Publikationsbyråns gottfinnande kan vissa uppsatser som inte är bland de 12 vinnande bidragen få ett hedersomnämnande på TED:s webbplats. Deras författare får inga prispengar, och uppsatserna marknadsförs inte heller i sociala medier. 
 
Behandling av personuppgifter 
Om du deltar i tävlingen kommer vi att behandla dina personuppgifter i enlighet med förordning (EU) 2018/1725 om behandling av personuppgifter som utförs av EU:s institutioner, organ och byråer. Vi kommer endast att behandla dina uppgifter i den utsträckning det behövs när vi anordnar och följer upp tävlingen, men detta kan innebära att vi kan skicka dem till vissa organ som ansvarar för övervakning eller kontroll, i enlighet med EU-lagstiftningen. 
Du kan när som helst be oss att få se dina personuppgifter, korrigera dem eller radera dem från våra system. Observera att om dina uppgifter raderas kan du inte delta i tävlingen. Mer information om behandlingen av dina personuppgifter finns i TED:s integritetspolicy och användarvillkor.
 
Deltagarna är ensamt ansvariga
Om det finns anspråk på den verksamhet som bedrivits inom ramen för tävlingen är tävlingsdeltagarna ensamt ansvariga. Publikationsbyrån kan inte hållas ansvarig för eventuella anspråk som rör den verksamhet som deltagarna bedriver inom ramen för tävlingen. 
Publikationsbyrån kan inte hållas ansvarig för skador som orsakats av eller åsamkats någon deltagare, inte heller för skador som åsamkats tredje man på grund av eller under genomförandet av verksamhet med anknytning till tävlingen.
 
Tillämplig lagstiftning och behörig domstol
Tävlingen regleras av tillämplig EU-rätt. Tribunalen eller, efter överklagande, Europeiska unionens domstol, kommer att ha exklusiv behörighet att pröva tvister mellan EU och alla deltagare i samband med tävlingen, om en sådan tvist inte kan göras upp i godo.
Tävlingsdeltagarna kan vända sig till Europeiska ombudsmannen om de anser att någon av EU-institutionerna
underlåter att agera i enlighet med lagen eller principerna om god förvaltning
kränker de mänskliga rättigheterna. 
 
Uteslutningskriterier och administrativa sanktioner
Genom att lämna in sina uppsatser intygar kandidaterna att de inte befinner sig i någon av de situationer som anges i artikel 136.1 i budgetförordningen. Tävlingsdeltagare som befinner sig i någon av dessa situationer eller som tillhör någon av de kategorier som anges i artikel 141 i budgetförordningen diskvalificeras och kommer inte att tilldelas ett pris i tävlingen. 
Diskvalificeringen påverkar inte beslut om att utesluta deltagare från att delta i tilldelningsförfaranden som omfattas av budgetförordningen eller tillämpningen av ekonomiska sanktioner (artiklarna 136–140 i budgetförordningen). 
 
System för tidig upptäckt och uteslutning
Om deltagarna befinner sig i någon av de uteslutningssituationer som anges ovan kan deras personuppgifter registreras i systemet för tidig upptäckt och uteslutning (Edes) i enlighet med artiklarna 135, 142, 143 och 144 i budgetförordningen. Läs mer i meddelandet om skydd av personuppgifter i förhållande till Edes
 
Avbrytande av tävlingen, indragning av priset och nedsättning av priset
Om det visar sig att det förekommit oriktigheter eller bedrägerier i samband med tilldelningen av priset kommer Publikationsbyrån att tillämpa de åtgärder som avses i artikel 131 i budgetförordningen.
 
Kontroller, granskningar och undersökningar
Vinnarna accepterar att Europeiska kommissionen, Europeiska byrån för bedrägeribekämpning, revisionsrätten och Europeiska åklagarmyndigheten får utföra alla nödvändiga kontroller, revisioner eller utredningar i samband med tävlingen och det pris som erhållits.