Euroopa Liidu ametlik veebisait

TED Ambassador award


 

Konkursi eeskirjad

 

Kokkuvõte

Mis on „TEDi saadiku“ auhind?

„TEDi saadik“ on konkurss, mille eesmärk on leida ja premeerida teadusuuringuid riigihangete valdkonnas. 

Kvaliteetsed teadusuuringud on väga olulised innovatsiooni, kestliku arengu ja läbipaistvuse edendamiseks riigihangete valdkonnas. 

Osalejatel palutakse esitada esseid, mida nad on selles valdkonnas avaldanud. Võitnud esseed saavad auhinnaraha ja neid reklaamitakse ELi riigihangete veebisaidil TED (Tenders Electronic Daily). Need lisatakse ka kvaliteetsete teadusuuringute veebikataloogi, mille eesmärk on edendada teadmiste jagamist ja innovatsiooni riigihangete valdkonnas, muutes selle tõhusamaks, keskkonnahoidlikumaks ja läbipaistvamaks. 

Konkurssi viib läbi Euroopa Liidu Väljaannete Talitus ettevalmistava meetme „Riigihangete läbipaistvus“ raames.

Väljaannete talitus on ELi õiguse, riigihangete, väljaannete, avatud andmete ja uurimistulemuste ametlik kirjastaja. Ta koondab andmeid riigihankelepingute kohta kõigist ELi riikidest ja mujalt ning avaldab need TEDi veebisaidil. 

TED on Euroopa Liidu Teataja kaasande veebiversioon, mis sisaldab teavet riigihangete kohta. Selles avaldatakse aastas 676 000 hanketeadet, sealhulgas 258 000 pakkumiskutset koguväärtusega ligikaudu 670 miljardit eurot. TED toob kokku ostjad ja pakkujad. See on ametlik juurdepääs ärivõimalustele Euroopa Liidus, Euroopa Majanduspiirkonnas ja WTO riigihankelepingu osalisriikides. 

 

Kes saavad osaleda?

Konkursi eeskirjad põhinevad Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatava finantsmääruse artiklitel 206 ja 207. Konkurss järgib läbipaistvuse ja võrdse kohtlemise põhimõtteid.

Konkursil võivad osaleda riigihankespetsialistid üle maailma.

 • Osalemiseks võite te esitada artikli, referaadi või peatüki. Esseed peavad olema avaldatud internetis. Monograafiad ja väitekirjad ei ole konkursikõlblikud. Essee maksimumpikkus on 10 000 sõna. See hõlmab kogu teksti, sealhulgas lühikokkuvõte, joonealused märkused, viited ja kogu tekst tabelites, joonistel ja liidetes.
 • Keel: inglise keel.
 • Konkursil osalemiseks sobivad nii ühe kui ka mitme autoriga (kaasautoriga) esseed. Kui otsustate esitada ühise essee, veenduge palun, et kõik autorid on nõus konkursil osalema ja annavad selleks loa.
 • Iga üksik autor võib esitada ainult ühe essee.
 • Teie essee peab olema avaldatud ajavahemikul 1.1.2018–31.12.2022 kas eelretsenseeritud veebiajakirjas või ISSN- ja/või ISBN-koodiga varustatud toimetatud köites.
 • Veel avaldamata esseid vastu ei võeta.
 • Esseed, mis on avaldatud väljaandes, milles valikukomisjoni liige on „toimetaja“ või „kaasautor“, lükatakse tagasi.
 • Konkurss ei ole avatud ELi institutsioonide, organite ja asutuste töötajatele ega väljaannete talituse töövõtjatele. 
 

Millised on uurimisteemad?

Konkursil keskendutakse neljale uurimisteemale. Võite esitada konkursitöö ühel järgmistest teemadest: 
 
 1. Teema nr 1. „Riigihangete läbipaistvus“

  Läbipaistvuse, tõhususe ja vastutuse edendamine. Näiteks riigihangete läbipaistvuse jälgimise vahendid; liikmesriikide riigihangete statistika koguse/kvaliteedi künnist ületavate / selle alla jäävate riigihangete kohta; ELi liikmesriikide mittevastavus riigihankeid käsitlevatele ELi õigusaktidele jne.

 2. Teema nr 2. „Keskkonnahoidlikud riigihanked“

  Esinevate lünkade, tulevikuprobleemide ja parimate tavade analüüs. Näiteks: praegune kontekst, praegune poliitika, keskkonnahoidlike riigihangete kindlakstegemise ja jälgimise vahendid jne.

 3. Teema nr 3. „Kujunemisjärgus tehisintellektitehnoloogiad riigihangetes“

  Riigihangete tõhususe, läbipaistvuse, kestlikkuse ja soolise võrdõiguslikkuse suurendamine tehisintellekti abil. Näiteks: kuidas saab tehisintellekt soodustada paremate otsuste tegemist, vähendada kulusid ja suurendada läbipaistvust; hangetes tehisintellektitehnoloogiaid kasutavate avaliku sektori üksuste kaardistamine; tehisintellekti ja riigihangete hea juhtimise lõimimine jne.

 4. Teema nr 4. „Innovatsiooni stimuleerimine riigihangete kaudu“

  Innovaatiliste lahenduste turuletoomine. Näiteks: mil määral stimuleerivad ELi õigusaktid innovatsiooni riigihangete kaudu; kuidas kommertskasutuse-eelsed hanked võiksid edendada innovatsiooni ELis; turud, kus ametiasutustel on potentsiaali ergutada nõudlust uute tehnoloogiate järele; uute leiutiste muutmine uuteks toodeteks ja töökohtadeks; üleilmselt heakskiidetud lahenduste edendamine kohalikele oludele kohandatud lahenduste asemel jne.

 

Konkursi ajakava

Etapid    Tähtajad
 
Konkursitöö saatmine
Konkursitöö esitamiseks tuleb täita veebivorm.
Palun lisage lühike elulookirjeldus (kuni 250 sõna), essee pealkiri, kehtiv link oma esseele ja elektrooniline koopia oma esseest, mis on avaldatud veebiajakirjas või toimetatud köites. Palun veenduge, et teie esitatud URL toimib, ja et teie essee on juurdepääsetav. Teie konkursitöö lükatakse tagasi, kui URL on katkenud või sisu ei ole kättesaadav.
28. aprill 2023 
23:59 Kesk-Euroopa aja järgi 
 
 
Valikuetapp
Valikuetapp lõpeb ja kõiki kandidaate teavitatakse e-posti teel. Hinnatakse ainult 120 esimesena esitatud esseed – 30 iga uurimisteema kohta. TEDi veebisaidil tehakse teatavaks kolm võitjat iga uurimisteema kohta.
Mai ja juuni 2023
2023 Võitjad
12 võitjat saavad auhinnaraha (1 500 eurot võitja kohta).
 
 

Hindamisprotsess

Valik

Valik toimub pärast konkursitööde esitamise tähtaega (28. aprill 2023). Selles etapis hindab iga konkursitööd Euroopa Liidu Väljaannete Talituse nimetatud valikukomisjon. 

Konkursitöid hinnatakse ja järjestatakse valikukriteeriumide alusel (alljärgnev tabel). Kõigi uurimisteemade peale valitakse võitjateks 12 konkursitööd, mis koguvad enim punkte (st iga teadusteema kolm kõrgeima hinde saanut). 

Valikukriteeriumid

Maksimaalne punktide arv

Teemakohasus

10

Mõistete arusaadav selgitus mittespetsialistidest publikule (nt selge kirjutamine; tehnilise žargooni puudumine) 10
Essee asjakohasus kaasaegses arutelus 10
Innovatsiooni- ja arenguperspektiivid (nt tulevikusuundumuste prognoosimine; edasiste teadusuuringute edendamine) 10
Mõju poliitikakujundamisele ja/või võimalikule rakendamisele tehnoloogilistes süsteemides

10

Essee on avalik, st kõigile täielikult tasuta lugemiseks kättesaadav

4

 

Kõiki osalejaid teavitatakse valiku tulemustest e-posti teel. Vajadusel võidakse osalejalt nõuda hindamiseks ka täiendavat teavet või selgitusi nende esitatud konkursitöö kohta. 

 

Auhinnad

Kõigile 12 võitnud konkursitööle antakse „TEDi saadiku“ auhinna raames 1 500 eurot auhinnaraha.

Võitnud esseid reklaamitakse ja neile viidatakse TEDi veebisaidil koos autorite elulookirjeldustega ning need moodustavad osa riigihangete valdkonna kvaliteetsete teadusuuringute veebikataloogist. 12 võitjat saavad veebireklaami ka sotsiaalmeedia kaudu.

Auhinnaraha saamiseks peavad võitjad esitama tagasisidearuande, täites küsitlusankeedi konkursi kohta. 

Koht Auhind
Kolm parimat iga uurimisteema kohta
12 võitnud esseed reklaamitakse TEDi veebisaidil lingi kaudu veebiajakirjale/veebilehele, kus essee on avaldatud. 
Autori elulookirjeldused avaldatakse TEDi veebisaidil. 
Reklaam sotsiaalmeedias. 
Auhinnaraha: 1 500 eurot iga võitnud konkursitöö kohta.
12 parima hulgast välja jäänud osalejad
Mõningaid esseid, mis ei pääsenud 12 parima hulka, võidakse ikkagi reklaamida TEDi veebisaidil (Euroopa Liidu Väljaannete Talituse äranägemisel).
 
 

Lisateave

Küsimused

Kui Teil on selle konkursi kohta küsimusi, võite need meile esitada kuni 14. aprillini 2023 ainult kirjalikult. Saatke oma küsimused e-posti aadressile OP-TED-AMBASSADOR-AWARD@ec.europa.eu.

Auhinnaraha maksmine

Auhinnaraha maksmine sõltub sellest, kas võitjad on registreerinud oma andmed õigussubjekti vormil ja Euroopa Komisjoni pangakontode andmebaasis. Seetõttu palume võitjatel esitada kõik vajalikud lisadokumendid – nõuetekohaselt allkirjastatud ja templiga – hiljemalt kolm nädalat pärast nende väljavalimist. 

Samuti peavad võitjad otsustama, kellele auhinnaraha tuleks üle kanda. Lisateavet ja lingid õigussubjekti vormide ja pangakontode vormide allalaadimiseks leiate siit. Väljaannete talitus ei vastuta auhinnaraha jagamise eest võitjate vahel. 

Konkursi tühistamine
Väljaannete talitus jätab endale õiguse konkurss tühistada või mitte anda välja üht või mitut auhinda, ilma et neil oleks kohustust osalejatele hüvitist maksta.
 
Intellektuaalomand ja autoriõigus 
Esitatud essee jääb õiguste omajate omandisse. ELi institutsioonidel, organitel ja asutustel on lubatud mainida, kirjeldada ja reklaamida kõiki konkursile esitatud esseid, viidates oma kanalites (veebisaidid, sotsiaalmeedia, pressiteated jne) autorile või autoritele. 
 
Reklaam
Võitjaid reklaamitakse TEDi veebisaidil ja sotsiaalmeediakanalite kaudu. Lisatakse autorite elulookirjeldused ja autoriõigused. 
Väljaannete talituse äranägemisel võib TEDi veebisaidil reklaamida ka esseid, mis ei pääse 12 parima hulka. Sellistel juhtudel ei maksta auhinnaraha, samuti ei kajastata neid sotsiaalmeedias. 
 
Isikuandmete töötlemine 
Konkursil osalejate isikuandmeid töödeldakse kooskõlas määrusega (EL) 2018/1725, mis käsitleb isikuandmete töötlemist ELi institutsioonides, organites ja asutustes. Töötleme Teie andmeid ainult vastavalt vajadusele seoses konkursi korraldamise ja järelmeetmetega, kuigi võime need edastada teatavatele järelevalve või kontrolli eest vastutavatele asutustele, nagu on sätestatud Euroopa Liidu õigusaktides. 
Te võite igal ajal paluda meilt oma isikuandmeid näha või meil neid parandada või need meie süsteemidest eemaldada. Pange tähele, et Teie andmete eemaldamine tühistab Teie osalemise konkursil. Lisateavet Teie isikuandmete töötlemise kohta leiate TEDi isikuandmete kaitse põhimõtetest ja kasutustingimustest.
 
Osalejate ainuvastutus
Pretensioonide korral konkursi raames läbi viidud tegevuse kohta, vastutavad osalejad ainuisikuliselt. Väljaannete talitust ei saa pidada vastutavaks ühegi pretensiooni eest, mis on seotud osalejate tegevusega konkursi raames. 
Väljaannete talitust ei saa pidada vastutavaks ühegi osaleja põhjustatud või kantud kahju eest, sealhulgas mis tahes kahju eest, mis on tekitatud kolmandatele isikutele konkursiga seotud tegevuse tõttu või selle käigus.
 
Kohaldatav õigus ja pädev kohus
Konkurssi reguleerib kohaldatav liidu õigus. Üldkohtul või apellatsioonkaebuse korral Euroopa Liidu Kohtul on ainupädevus lahendada konkursiga seotud Euroopa Liidu ja mis tahes osaleja vahelisi vaidlusi, kui neid ei ole võimalik lahendada rahumeelselt.
Osalejad võivad pöörduda Euroopa Ombudsmani poole, kui nad leiavad, et mingi ELi institutsioon:
ei tegutse seaduse või hea halduse põhimõtete kohaselt;
rikub inimõigusi. 
 
Kõrvalejätmise kriteeriumid ja halduskaristused
Esseede esitamisega kinnitavad kandidaadid, et nad ei ole üheski finantsmääruse artikli 136 lõikes 1 nimetatud olukorras. Kandidaadid, kes on mõnes sellises olukorras või kuuluvad muudesse finantsmääruse artiklis 141 osutatud kategooriatesse, jäetakse konkursist ja auhindade jagamisest kõrvale. 
Selline kõrvalejätmine ei mõjuta finantsmäärusega reguleeritud otsust jätta kandidaadid kõrvale väljavalimismenetlustest või kohaldada rahalisi karistusi (finantsmääruse artiklid 136–140). 
 
Varajase avastamise ja kõrvalejätmise süsteem
Kui osalejad on mõnes eespool nimetatud kõrvalejätmist tingivas olukorras, võib nende isikuandmed registreerida varajase avastamise ja kõrvalejätmise süsteemis (EDES) kooskõlas finantsmääruse artiklitega 135, 142, 143 ja 144. Lisateave EDESi isikuandmete kaitset käsitlevas dokumendis
 
Konkursi peatamine, auhinna tühistamine ja auhinnaraha vähendamine
Kui leitakse, et väljavalimismenetluses on esinenud eeskirjade eiramisi või pettusi, kohaldab väljaannete talitus finantsmääruse artiklis 131 osutatud meetmeid.
 
Kontrollid, auditid ja uurimised
Võitjad nõustuvad, et Euroopa Komisjonil, Euroopa Pettustevastasel Ametil, kontrollikojal ja Euroopa Prokuratuuril on lubatud viia seoses konkursi ja saadud auhinnarahaga läbi mis tahes vajalikke kontrolle, auditeid või uurimisi.