Oficjalna strona internetowa Unii Europejskiej

TED Ambassador award


 

Zasady konkursu

 

Informacje ogólne

Czym jest TED Ambassador award?

„TED Ambassador award” to konkurs, który ma na celu wyłonienie i nagrodzenie badań w dziedzinie zamówień publicznych. 

Wysokiej jakości badania mają zasadnicze znaczenie dla wspierania innowacji, zrównoważonego charakteru i przejrzystości zamówień publicznych. 

Uczestnicy mogą zgłaszać publikacje, które wydali w tej dziedzinie. Zwycięskie publikacje otrzymają nagrody pieniężne i zostaną udostępnione na oficjalnej stronie zamówień publicznych UE, TED (Tenders Electronic Daily). Zostaną one również zamieszczone w internetowym katalogu wysokiej jakości opracowań mającym na celu wspieranie wymiany wiedzy i innowacji w zamówieniach publicznych, aby zwiększyć ich efektywność, ekologiczny charakter i przejrzystość. 

Konkurs promuje Urząd Publikacji Unii Europejskiej w ramach Działania przygotowawczego dotyczącego „Przejrzystości w zamówieniach publicznych”.

Urząd Publikacji jest oficjalnym wydawcą aktów prawnych UE, ogłoszeń o zamówieniach publicznych, publikacji, otwartych danych i wyników badań. Gromadzi on dane dotyczące zamówień publicznych ze wszystkich państw UE i spoza niej i publikuje je na stronie internetowej TED. 

TED to internetowa wersja „Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej” poświęconego zamówieniom publicznym. Publikowanych jest w nim 676 000 ogłoszeń o zamówieniach rocznie, w tym 258 000 zaproszeń do składania ofert o wartości rzędu 670 mld euro. TED to platforma dla nabywców i oferentów. Jest to oficjalny portal oferujący możliwości rynkowe w Unii Europejskiej, Europejskim Obszarze Gospodarczym i państwach sygnatariuszach Porozumienia w sprawie zamówień rządowych. 

 

Kto może wziąć udział?

Zasady konkursu opierają się na art. 206 i 207 rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Unii Europejskiej. Konkurs odbywa się z poszanowaniem zasad przejrzystości i równego traktowania.

W konkursie mogą wziąć udział specjaliści ds. zamówień publicznych z całego świata.

 • Można zgłosić artykuł, rozprawę lub rozdział większej publikacji. Publikacje te muszą być opublikowane w internecie. Monografie i prace dyplomowe są wyłączone z konkursu. Maksymalna długość publikacji: 10 000 słów. Dotyczy to całego tekstu. Na przykład streszczenie, przypisy, odniesienia i całość tekstu w tabelach, na rysunkach i w załącznikach.
 • Język: angielski.
 • Przyjmowane są zarówno publikacje indywidualne, jak i wspólne (współautorskie). W przypadku zgłoszenia wspólnej publikacji należy uzyskać zgodę wszystkich autorów na udział w konkursie.
 • Każdy autor może zgłosić tylko jedną publikację.
 • Publikacja musi pochodzić z okresu od 01.01.2018 r. do 31.12.2022 r. i być opublikowana w recenzowanych czasopismach internetowych lub redagowanych zbiorach z numerem ISSN lub ISBN.
 • Publikacje, które nie zostały jeszcze opublikowane, nie zostaną przyjęte.
 • Każda zgłoszona publikacja zamieszczona w zbiorze, którego „redaktorem” lub „współautorem” jest członek komisji selekcyjnej, zostanie wykluczona.
 • W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy instytucji, organów i jednostek organizacyjnych UE ani wykonawcy współpracujący z Urzędem Publikacji. 
 

Jakie są zagadnienia badawcze?

Konkurs dotyczy 4 zagadnień badawczych. Można zgłosić się w jednej z poniższych kategorii: 
 
 1. Zagadnienie 1: „Przejrzystość zamówień publicznych”

  Promowanie przejrzystości, efektywności i rozliczalności. Na przykład narzędzia monitorowania przejrzystości zamówień publicznych; statystyki zamówień publicznych w państwach członkowskich na temat ilości/jakości zamówień publicznych powyżej/poniżej progu; nieprzestrzeganie przez państwa członkowskie UE przepisów UE dotyczących zamówień publicznych itp.

 2. Zagadnienie 2: „Zielone zamówienia publiczne”

  Analiza istniejących luk, przyszłych wyzwań i najlepszych praktyk. Na przykład: obecna sytuacja; aktualna polityka; narzędzia identyfikacji i monitorowania zielonych zamówień publicznych itp.

 3. Zagadnienie 3: „Nowe technologie sztucznej inteligencji (AI) w zamówieniach publicznych”

  Zwiększenie efektywności, przejrzystości, zrównoważonego charakteru i równości płci w zamówieniach publicznych dzięki sztucznej inteligencji. Na przykład: sposób, w jaki sztuczna inteligencja może ułatwić podejmowanie lepszych decyzji, obniżenie kosztów i zwiększenie przejrzystości; wskazanie podmiotów publicznych wykorzystujących technologie sztucznej inteligencji w zamówieniach publicznych; połączenie sztucznej inteligencji i dobrego zarządzania zamówieniami publicznymi itp.

 4. Zagadnienie 4: „Pobudzenie innowacji poprzez zamówienia publiczne”

  Zastosowanie innowacyjnych rozwiązań na rynku. Na przykład: zakres, w jakim przepisy UE pobudzają innowacje poprzez zamówienia publiczne; w jaki sposób przedkomercyjne zamówienie publiczne mogą wspierać innowacje w UE; rynki, na których organy publiczne mogą stymulować popyt na nowe technologie; przekształcanie nowych wynalazków w nowe produkty i miejsca pracy; promowanie globalnie akceptowanych rozwiązań zamiast rozwiązań dostosowanych lokalnie itp.

 

Harmonogram konkursu

Etapy    Terminy
 
Przesłanie zgłoszenia
Zgłoszenie należy przesłać, wypełniając formularz internetowy.
Proszę dołączyć krótki biogram (maks. 250 słów), tytuł publikacji, aktualny link do publikacji oraz elektroniczną kopię publikacji zamieszczonej w czasopiśmie internetowym lub redagowanym zbiorze. Proszę upewnić się, że podany adres URL działa poprawnie, a kopia publikacji jest możliwa do odczytu. Zgłoszenie zostanie odrzucone, jeśli adres URL będzie uszkodzony lub zawartość będzie niedostępna.
28 kwietnia 2023 r. 
23:59 CEST 
 
 
Etap wyboru
Etap wyboru zostaje zakończony i wszyscy uczestnicy otrzymują powiadomienie pocztą elektroniczną. Ocenie podlega tylko 120 publikacji zgłoszonych jako pierwsze – po 30 na każde zagadnienie badawcze. Trzech laureatów z każdego zagadnienia badawczego zostanie ogłoszonych na stronie internetowej TED.
Maj/czerwiec 2023 r.
2023 r. Laureaci
12 zwycięzców otrzyma nagrody pieniężne (1 500 EUR na nagrodę).
 
 

Proces oceny

Wybór

Proces wyboru odbywa się po upływie terminu nadsyłania zgłoszeń do konkursu (28 kwietnia 2023 r.). Na tym etapie komisja selekcyjna wyznaczona przez Urząd Publikacji ocenia każde zgłoszenie. 

Zgłoszenia są oceniane i punktowane zgodnie z kryteriami wyboru (tabela poniżej). W przypadku każdego zagadnienia badawczego wybranych zostanie 12 zgłoszeń, które uzyskają największą liczbę punktów (tj. 3 najlepsze z każdego zagadnienia badawczego). 

Kryteria wyboru

Maksymalna liczba punktów

Adekwatność względem wybranego zagadnienia badawczego

10

Jasne wyjaśnienie koncepcji dla odbiorców niebędących specjalistami (np. zrozumiałe sformułowanie tekstu; brak żargonu technicznego) 10
Aktualność publikacji we współczesnej debacie 10
Perspektywy innowacji i rozwoju (np. prognozowanie przyszłych tendencji; promowanie dalszych badań) 10
Wpływ na kształtowanie polityki lub możliwe zastosowanie w systemach technologicznych

10

Publikacja jest powszechnie dostępna, tzn. każdy może się z nią bezpłatnie zapoznać

4

 

Wszyscy uczestnicy zostaną powiadomieni o wynikach wyboru pocztą elektroniczną. Uczestnicy mogą zostać również poproszeni o dostarczenie dodatkowych informacji lub wyjaśnień dotyczących ich publikacji zgłoszonej do oceny. 

 

Nagrody

Każde z 12 zwycięskich zgłoszeń otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 1500 EUR w ramach TED Ambassador award.

Zwycięskie publikacje będą promowane i przywoływane na stronie internetowej TED, wraz z biografiami autorów, i zostaną umieszczone w internetowym katalogu wysokiej jakości opracowań dotyczących zamówień publicznych. Prace 12 laureatów będą również promowane w mediach społecznościowych.

Aby otrzymać nagrodę pieniężną, laureaci muszą przekazać informacje zwrotne, wypełniając ankietę na temat konkursu. 

Miejsce Nagroda
Pierwsza trójka w każdym zagadnieniu badawczym
12 zwycięskich publikacji zostanie udostępnionych na stronie internetowej TED za pośrednictwem linku do strony czasopisma/zbioru internetowego, w którym znajduje się dana publikacja. 
Biografie autorów zostaną opublikowane na stronie internetowej TED. 
Promocja w mediach społecznościowych. 
Nagroda pieniężna: 1 500 EUR za zwycięskie zgłoszenie.
Uczestnicy spoza pierwszej dwunastki
Niektóre publikacje, które nie znalazły się w pierwszej dwunastce, również mogą zostać opublikowane na stronie TED (według uznania Urzędu Publikacji).
 
 

Informacje dodatkowe

Pytania

Ewentualne pytania dotyczące konkursu można kierować wyłącznie w formie pisemnej do 14 kwietnia 2023 r. Pytania należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres OP-TED-AMBASSADOR-AWARD@ec.europa.eu.

Wypłata nagród

Wypłata nagród jest uzależniona od zarejestrowania danych zwycięzcy w formularzu podmiotu prawnego oraz w bazie danych Komisji Europejskiej dotyczącej informacji o rachunku bankowym. W związku z tym prosimy laureatów o dostarczenie wszystkich niezbędnych dokumentów potwierdzających – odpowiednio podpisanych i opatrzonych pieczęcią – najpóźniej trzy tygodnie po ogłoszeniu wyników. 

Laureaci muszą również zdecydować, komu należy przekazać nagrodę pieniężną. Dodatkowe informacje i linki do pobrania formularzy podmiotu prawnego i informacji o rachunku bankowym można znaleźć tutaj. Urząd Publikacji nie ponosi odpowiedzialności za podział nagród między laureatów. 

Odwołanie konkursu
Urząd Publikacji zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu lub rezygnacji z przyznania jednej nagrody lub większej ich liczby bez obowiązku wypłaty rekompensaty zespołom.
 
Własność intelektualna i prawo autorskie 
Zgłoszona publikacja pozostanie własnością podmiotów praw autorskich. Instytucje, organy i jednostki organizacyjne UE będą mogły wspominać, opisywać i promować na swoich kanałach (strony internetowe, media społecznościowe, komunikaty prasowe itp.) wszystkie publikacje zgłoszone do konkursu z należytym wskazaniem autora lub autorów. 
 
Promocja
Zwycięskie zgłoszenia będą opublikowane na stronie internetowej TED i promowane w mediach społecznościowych. Podane zostaną biografie i prawa autorskie autorów. 
Według uznania Urzędu Publikacji niektóre publikacje, które nie znajdą się w pierwszej dwunastce, również będą mogły zostać opublikowane na stronie TED. W takich przypadkach nie zostaną przyznane nagrody pieniężne ani nie będzie prowadzona promocja w mediach społecznościowych. 
 
Przetwarzanie danych osobowych 
W przypadku udziału w konkursie dane osobowe uczestników będą przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2018/1725 w sprawie przetwarzania danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne UE. Dane uczestników będą przetwarzane wyłącznie w związku z organizacją konkursu i jego przeprowadzeniem, chociaż mogą one zostać przesłane do określonych organów odpowiedzialnych za monitorowanie lub kontrolę zgodnie z przepisami Unii Europejskiej. 
Uczestnik może w dowolnym momencie poprosić o wgląd do swoich danych osobowych, ich poprawienie lub usunięcie z systemów. Należy pamiętać, że usunięcie danych oznacza rezygnację z udziału w konkursie. Aby uzyskać więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, proszę zapoznać się z polityką prywatności TED i warunkami korzystania z TED.
 
Wyłączna odpowiedzialność zespołów
W przypadku roszczeń związanych z działaniami prowadzonymi w ramach konkursu wyłączną odpowiedzialność ponoszą uczestnicy. Urząd Publikacji nie ponosi odpowiedzialności za roszczenia związane z działaniami prowadzonymi przez uczestników w ramach konkursu. 
Urząd Publikacji nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane lub poniesione przez uczestników, w tym za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z działaniami związanymi z konkursem lub w trakcie ich realizacji.
 
Prawo właściwe i właściwość sądów
Konkurs jest regulowany obowiązującym prawem UE. Sąd lub, w przypadku odwołania, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, będzie miał wyłączną właściwość do rozpatrywania sporów między UE a uczestnikiem związanych z konkursem, jeżeli spór taki nie może zostać rozstrzygnięty polubownie.
Uczestnicy mogą zwrócić się do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich, jeśli uważają, że instytucja Unii Europejskiej:
nie działa zgodnie z prawem lub zasadami dobrej administracji;
narusza prawa człowieka. 
 
Kryteria wykluczenia i sankcje administracyjne
Zgłaszając swoje publikacje, uczestnicy oświadczają, że nie znajdują się w żadnej z sytuacji wymienionych w art. 136 ust. 1 rozporządzenia finansowego. Uczestnicy, którzy znajdują się w jednej z tych sytuacji lub należą do innych kategorii wskazanych w art. 141 rozporządzenia finansowego, nie będą mogli wziąć udziału w konkursie ani otrzymać przyznawanej w nim nagrody. 
Odrzucenie nie ma wpływu na decyzję o wykluczeniu uczestników z udziału w procedurach wyboru regulowanych rozporządzeniem finansowym ani na stosowanie kar finansowych (art. 136–140 rozporządzenia finansowego). 
 
System wczesnego wykrywania i wykluczania
Jeśli uczestnicy znajdują się w jednej z wyżej wymienionych sytuacji wykluczenia, ich dane osobowe mogą zostać zarejestrowane w systemie wczesnego wykrywania i wykluczania zgodnie z art. 135, 142, 143 i 144 rozporządzenia finansowego. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie dotyczącej oświadczenia o ochronie prywatności w systemie wczesnego wykrywania i wykluczania
 
Zawieszenie konkursu, unieważnienie nagrody i obniżenie jej wartości
Jeżeli okaże się, że w procedurze udzielania wyboru wystąpiły nieprawidłowości lub nadużycia finansowe, Urząd Publikacji zastosuje środki, o których mowa w art. 131 rozporządzenia finansowego.
 
Kontrole, audyty i dochodzenia
Laureaci wyrażają zgodę na przeprowadzenie przez Komisję Europejską, Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych, Trybunał Obrachunkowy i Prokuraturę Europejską wszelkich wymaganych kontroli, audytów lub dochodzeń w związku z konkursem i otrzymaną nagrodą.