Официален уебсайт на Европейския съюз

TED Ambassador award


 

Правила на конкурса

 

Общ преглед

Какво представлява наградата „Посланик на TED“?

Наградата „Посланик на TED“ е отличие в конкурс, който има за цел да се идентифицират и наградят научни изследвания в областта на обществените поръчки. 

Висококачествените научни изследвания са от решаващо значение за насърчаване на иновациите, устойчивостта и прозрачността в областта на обществените поръчки. 

Кандидатите се приканват да изпратят есета, които са публикували в тази област. За отличените есета ще бъде връчена парична награда и те ще бъдат популяризирани на официалния уебсайт за обществени поръчки на ЕС — TED (Електронен ежедневник за поръчките). Те също така ще бъдат включени в онлайн каталог с висококачествени проучвания, който има за цел насърчаване на обмена на знания и иновациите в областта на обществените поръчки и допринася за подобряване на тяхната ефективност, екологосъобразност и прозрачност. 

Конкурсът се провежда от Службата за публикации на Европейския съюз в рамките на подготвителното действие „Прозрачност на обществените поръчки“.

Службата за публикации е официалният издател на законодателството на ЕС, информация за обществени поръчки, публикации, отворени данни и резултати от изследвания. Тя събира данни за обществени поръчки от всички държави от ЕС и извън него и ги публикува на уебсайта TED. 

TED е онлайн версията на притурката към Официален вестник на Европейския съюз, посветена на обществените поръчки. На уебсайта се публикуват 676 000 обявления за обществени поръчки годишно, включително 258 000 покани за подаване на оферти на обща стойност около 670 милиарда евро. TED свързва купувачите и оферентите. Това е официалният портал за бизнес възможности в Европейския съюз, Европейското икономическо пространство и държавите, които са страни по Споразумението за държавните поръчки. 

 

Кой може да участва?

Правилата за конкурса се основават на членове 206 и 207 от Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейския съюз. При провеждането на конкурса се спазват принципите на прозрачност и равно третиране.

В конкурса могат да участват специалисти в областта на обществените поръчки от целия свят.

 • Можете да изпратите статия, документ или глава от книга. Тези есета трябва да са публикувани онлайн. В конкурса не може да се участва с монографии и дипломни работи. Максимална дължина на есето: 10 000 думи. Това включва целия текст, например резюмето, бележките под линия, библиографията и текстът в таблиците, фигурите и приложенията.
 • Език: английски.
 • Приемаме както индивидуални, така и съвместни есета (от няколко автори). Ако решите да подадете съвместно есе, моля, уверете се, че всички автори са съгласни и дават разрешение за участие в конкурса.
 • Всеки автор може да изпрати само едно есе.
 • Вашето есе трябва да е публикувано между 1.1.2018 г. и 31.12.2022 г. в рецензирано онлайн списание или в редактирано издание с ISSN и/или ISBN номер.
 • Есета, които все още не са публикувани, няма да бъдат приемани.
 • Всяко изпратено есе, поместено в публикация, на която член на журито е „редактор“ или „съавтор“, ще бъде изключено от участие.
 • В конкурса не могат да участват служители на институциите, агенциите, органите и службите на ЕС, нито външни изпълнители, с които Службата за публикации работи. 
 

Какви са научноизследователските теми?

Конкурсът е съсредоточен върху 4 научноизследователски теми. Можете да подадете кандидатура по една от следните теми: 
 
 1. Тема 1: Прозрачност на обществените поръчки

  Насърчаване на прозрачността, ефективността и отчетността. Например: инструменти за наблюдение на прозрачността в областта на обществените поръчки; статистика за обществените поръчки в държавите членки относно количеството/качеството на обществените поръчки над/под прага; неспазване от страна на държавите от ЕС на законодателството на ЕС в областта на обществените поръчки и др.

 2. Тема 2: Екологосъобразни обществени поръчки

  Анализ на настоящи пропуски, бъдещи предизвикателства и най-добри практики. Например: настоящ контекст; настоящи политики; инструменти за идентифициране и наблюдение на екологосъобразните обществени поръчки и др.

 3. Тема 3: Нововъзникващи технологии за изкуствен интелект (ИИ) в областта на обществените поръчки

  Повишаване на ефективността, прозрачността, устойчивостта и равенството между половете в областта на обществените поръчки чрез ИИ. Например: как ИИ може да улесни вземането на по-добри решения, да намали разходите и да увеличи прозрачността; идентифициране на публичноправните субекти, които използват технологии с ИИ при възлагането на обществени поръчки; интегриране на ИИ и доброто управление на обществени поръчки и др.

 4. Тема 4: Стимулиране на иновации чрез обществени поръчки

  Предлагане на новаторски решения на пазара. Например: в каква степен законодателството на ЕС стимулира иновациите чрез възлагане на обществени поръчки; как обществените поръчки за продукти в предпазарен стадий могат да насърчават иновациите в ЕС; пазари, на които публичните органи имат потенциал да насърчават търсенето на нови технологии; превръщане на нови изобретения в нови продукти и работни места; насърчаване на възприети в световен мащаб решения вместо на такива, които са специфични за местните условия, и др.

 

График на конкурса

Етапи    Крайни срокове
 
Подаване на кандидатури
Трябва да подадете кандидатурата си, като попълните онлайн формуляра.
Моля, включете кратка биография (максимум 250 думи), заглавието на есето ви, валидна връзка към есето и електронен екземпляр на есето, публикувано в онлайн списание или редактирано издание. Моля, уверете се, че посоченият от вас URL адрес функционира правилно и че екземплярът на есето ви е достъпен. Вашата кандидатура ще бъде отхвърлена, ако URL адресът не работи или съдържанието не е достъпно.
28 април 2023 г. 
23:59 ч. централноевропейско време 
 
 
Етап на подбор
След приключване на етапа на подбор всички кандидати се уведомяват по електронната поща. Ще бъдат оценени само първите 120 получени есета — по 30 на научноизследователска тема. На уебсайта TED ще бъдат обявени по трима победители на тема.
май/юни 2023 г.
2023 г. Победители
12 победители ще получат парични награди (по 1500 евро)
 
 

Процес на оценяване

Подбор

Процесът на подбор се провежда след крайния срок за подаване на кандидатурите за конкурса (28 април 2023 г.). По време на този етап всяка кандидатура се оценява от жури, определено от Службата за публикации. 

Кандидатурите се разглеждат и оценяват по критериите за подбор (таблица по-долу). Участниците, подали 12-те кандидатури, които съберат най-голям брой точки (т.е. първите 3 по всяка от научноизследователските теми), се определят за победители. 

Критерии за подбор

Максимален брой точки

Съответствие на избраната научноизследователска тема

10

Ясно обяснение на понятията за неспециализирана аудитория (напр. ясен език; липса на технически жаргон) 10
Значение на есето в съвременния дебат 10
Перспективи за иновации и развитие (напр. прогнозиране на бъдещи тенденции; насърчаване на по-нататъшни научни изследвания) 10
Въздействие върху изготвянето на политики и/или възможно прилагане в технологични системи

10

Свободен достъп до есето, т.е. всеки може да прочете цялото есе безплатно

4

 

Всички кандидати ще бъдат уведомени по електронната поща за резултатите от подбора. От кандидатите може да бъде поискано да предоставят допълнителна информация или разяснения относно подадените от тях кандидатури. 

 

Награди

За всяка от 12-те отличени кандидатури ще бъде връчена парична награда в размер на 1500 евро в рамките на конкурса за наградата „Посланик на TED“.

Отличените есета ще бъдат популяризирани и представени на уебсайта TED заедно с биографиите на авторите и ще бъдат включени в онлайн каталог с висококачествени проучвания в областта на обществените поръчки. 12-имата победители също така ще се възползват от онлайн публичност чрез социалните медии.

За да получат паричната награда, победителите трябва да предоставят обратна връзка, като попълнят анкета за конкурса. 

Място Награда
Първите три есета по всяка от научноизследователските теми
12-те наградени есета ще бъдат популяризирани на уебсайта TED чрез връзка към онлайн списанието или страницата от изданието, в което е публикувано есето. 
На уебсайта TED ще бъдат публикувани биографиите на авторите. 
Публичност чрез социалните медии. 
Парична награда: 1 500 на отличена кандидатура.
Кандидати извън първите 12
Някои есета, които не са сред първите 12, също може да бъдат популяризирани на уебсайта TED (по преценка на Службата за публикации).
 
 

Допълнителна информация

Въпроси

Ако имате въпроси относно конкурса, можете да ни пишете до 14 април 2023 г. Изпратете въпросите си на адрес OP-TED-AMBASSADOR-AWARD@ec.europa.eu.

Изплащане на наградите

За да бъдат изплатени наградите, победителите трябва да представят попълнени формулярите на Европейската комисия за правен субект и банкова сметка. Затова приканваме победителите да предоставят всички необходими документи — надлежно подписани и подпечатани — не по-късно от три седмици след избора им. 

Победителите трябва също така да решат на кого да бъде преведена паричната награда. Допълнителна информация и връзки за изтегляне на формулярите за правен субект и банкова сметка ще намерите тук. Службата за публикации не носи отговорност за разпределянето на наградите между победителите. 

Анулиране на конкурса
Службата за публикации си запазва правото да анулира конкурса или да не връчи една или повече награди, без да е длъжна да компенсира екипите.
 
Интелектуална собственост и авторско право 
Подадените есета ще останат собственост на носителите на правата. Институциите, органите, службите и агенциите на ЕС ще могат да споменават, описват и популяризират в своите канали за комуникация (уебсайтове, социални медии, съобщения за медиите и др.) всички подадени в рамките на конкурса есета, като посочват надлежно авторите. 
 
Публичност
Победителите ще бъдат популяризирани на уебсайта TED и чрез каналите в социалните медии. Ще бъдат публикувани биографиите и информация за авторските права. 
По преценка на Службата за публикации някои есета, които не са сред първите 12, също може да бъдат популяризирани на уебсайта TED. В такива случаи не се предоставя парична награда, нито ще има отразяване в социалните медии. 
 
Обработка на личните данни 
Ако участвате в конкурса, ще обработваме личните ви данни в съответствие с Регламент (ЕС) 2018/1725 относно обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на ЕС. Ще обработваме данните ви само доколкото това е необходимо за организирането на конкурса и последващите действия във връзка с него, но е възможно да ги изпратим на определени органи, отговарящи за контрол или проверки, както е предвидено в законодателството на Европейския съюз. 
Можете по всяко време да ни изпратите искане да видите личните си данни или искане да ги коригираме или да ги изтрием от нашите системи. Моля, имайте предвид, че изтриването на данните ви ще доведе до анулиране на участието ви в конкурса. За повече информация относно обработването на личните ви данни, моля, вижте политиката за поверителност и условия за ползване на TED.
 
Изключителна отговорност на екипите
При евентуални претенции, свързани с дейности, извършени в рамките на конкурса, кандидатите носят цялата отговорност. Службата за публикации не носи отговорност за каквито и да било претенции, свързани с дейности, извършени от кандидатите в рамките на конкурса. 
Службата за публикации не носи отговорност за вреди, причинени или претърпени от който и да е от кандидатите, включително вреди, причинени на трети страни поради или по време на извършването на дейности, свързани с конкурса.
 
Приложимо право и компетентна юрисдикция
Конкурсът се урежда от приложимото законодателство на ЕС. Общият съд или, при обжалване, Съдът на Европейския съюз, има изключителна компетентност да разглежда всеки спор между ЕС и кандидат във връзка с конкурса, ако спорът не може да бъде разрешен по взаимно съгласие.
Кандидатите могат да се обърнат към Европейския омбудсман, ако смятат, че някоя от институциите на ЕС:
не действа в съответствие със закона или с принципите на добрата администрация;
нарушава правата на човека. 
 
Критерии за отстраняване и административни санкции
Подавайки своите есета, кандидатите декларират, че не се намират в някое от положенията, посочени в член 136, параграф 1 от Финансовия регламент. Кандидатите, които се намират в някое от тези положения или попадат в други категории, посочени в член 141 от Финансовия регламент, ще бъдат изключени от участие в конкурса и от получаването на награда. 
Изключването не засяга решения за отстраняване на кандидати от участие в процедури за възлагане, предоставяне или присъждане съгласно Финансовия регламент или налагането на финансови санкции (членове 136—140 от Финансовия регламент). 
 
Система за ранно откриване и отстраняване
Ако участници се намират в някое от горепосочените положения, налагащи отстраняване, техните лични данни могат да бъдат записани в системата за ранно откриване и отстраняване (EDES) в съответствие с членове 135, 142, 143 и 144 от Финансовия регламент. За повече информация вижте декларацията за поверителност във връзка с EDES
 
Спиране на конкурса, анулиране на присъждането на наградите и намаляване на паричната награда
Ако се установи, че процедурата за присъждане на наградите е опорочена от нередности или измами, Службата за публикации ще приложи мерките, посочени в член 131 от Финансовия регламент.
 
Проверки, одити и разследвания
Победителите приемат, че Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите, Сметната палата и Европейската прокуратура имат право да извършват всички необходими проверки, одити или разследвания във връзка с конкурса и получената награда.