Oficiāla Eiropas Savienības tīmekļa vietne

TED Ambassador award


 

Konkursa noteikumi

 

Īss kopsavilkums

Kas ir TED vēstnieka balva?

“TED vēstnieka balva” ir konkurss, kura mērķis ir izcelt un apbalvot pētniecību publiskā iepirkuma jomā. 

Augstas kvalitātes pētniecībai ir izšķiroša nozīme publiskā iepirkuma inovācijas, ilgtspējas un caurskatāmības veicināšanā. 

Kandidāti ir aicināti iesniegt esejas, ko viņi publicējuši šajā jomā. Uzvarējušās esejas saņems balvu un tiks publicētas ES publiskā iepirkuma oficiālajā tīmekļvietnē TED (Tenders Electronic Daily). Tās arī tiks iekļautas augstas kvalitātes pētījumu tiešsaistes katalogā, kuru mērķis ir veicināt zināšanu apmaiņu un inovāciju publiskā iepirkuma jomā, lai padarītu tos efektīvākus, zaļākus un caurskatāmākus. 

Konkursu popularizē Eiropas Savienības Publikāciju birojs sagatavošanas darbības “Publiskā iepirkuma pārredzamība” ietvaros.

Publikāciju birojs ir ES tiesību aktu, publisko iepirkumu, publikāciju, atvērto datu un pētījumu rezultātu oficiālais izdevējs. Tas apkopo datus par publiskajiem līgumiem no visām ES valstīm un ārspussavienības valstīm un publicē tos TED tīmekļvietnē. 

TED ir Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša papildinājuma tiešsaistes versija, kas veltīta Eiropas publiskajiem iepirkumiem. Tajā ik gadu publicē 676 000 iepirkuma paziņojumu, tostarp 258 000 uzaicinājumu iesniegt piedāvājumus, kuru vērtība ir aptuveni 670 miljardi eiro. TED pulcina vienuviet pircējus un pretendentus. Runa ir par oficiālu vārteju uz uzņēmējdarbības iespējām Eiropas Savienībā, Eiropas Ekonomikas zonā un valstīs, kas ir Nolīguma par valsts iepirkumu dalībnieces. 

 

Kas var piedalīties?

Konkursa noteikumu pamatā ir Eiropas Savienības vispārējam budžetam piemērojamās Finanšu regulas 206. un 207. pants. Konkurss ir saskaņā ar pārredzamības un vienlīdzīgas attieksmes principiem.

Konkursā var piedalīties publiskā iepirkuma speciālisti no visas pasaules.

 • Jūs varat iesniegt rakstu, dokumentu vai kāda rakstu krājuma nodaļu. Šīm esejām ir jābūt publicētām tiešsaistē. Monogrāfijas un studentu pētījumi ir izslēgti no konkursa. Esejas maksimālais garums: 10 000 vārdu visam tekstam, kas var ietvert, piemēram, kopsavilkumu, zemsvītras piezīmes, atsauces un tekstu tabulās, skaitļus un pielikumus.
 • Valoda: angļu.
 • Mēs pieņemam gan individuālas, gan kopīgas (līdzautoru) esejas. Ja plānojat iesniegt kopīgu eseju, pārliecinieties, ka visi autori ir ar mieru piedalīties konkursā.
 • Katrs autors var iesniegt tikai vienu eseju.
 • Jūsu esejai jābūt publicētai laikposmā no 2018. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 31. decembrim zinātniski recenzētos tiešsaistes žurnālos vai rediģētos sējumos ar ISSN un/vai ISBN kodu.
 • Esejas, kas vēl nav publicētas, netiks pieņemtas.
 • Esejas, kas publicētas kādā publikācijā, kuras “redaktors” vai “līdzautors” ir atlases žūrijas loceklis, tiks izslēgtas.
 • Konkursā nevar piedalīties ne darbinieki, kas strādā ES iestādēs, aģentūrās, struktūrās un birojos, ne Publikāciju biroja darbuzņēmēji. 
 

Kādi ir pētījuma temati?

Konkurss akcentē 4 pētījumu tematus. Jūs varat iesniegt kandidatūru, kas saistīta ar kādu no šādiem tematiem: 
 
 1. temats: “Pārredzamība publiskā iepirkuma jomā”

  Pārredzamības, efektivitātes un pārskatatbildības veicināšana. Piemēram: publiskā iepirkuma pārredzamības uzraudzības instrumenti; statistikas dati par publisko iepirkumu dalībvalstīs attiecībā uz publisko iepirkumu kvantitāti/kvalitāti virs robežvērtības vai zem tās; neatbilstība ES tiesību aktiem publiskā iepirkuma jomā ES dalībvalstīs u. tml.

 2. temats: “Zaļais iepirkums”

  Pašreizējo nepilnību analīze, nākotnes izaicinājumi un laba prakse. Piemēram: pašreizējais konteksts; pašreizējā politika; zaļā iepirkuma identificēšanas un kontroles instrumenti u. tml.

 3. temats: “Jaunas mākslīgā intelekta (MI) tehnoloģijas publiskajā iepirkumā”

  Palielināt efektivitāti, pārredzamību, ilgtspēju un dzimumu līdztiesību publiskajā iepirkumā, pateicoties MI. Piemēram: kā MI var veicināt labāku lēmumu pieņemšanu, samazināt izmaksas un palielināt pārredzamību; to publisko struktūru apzināšana, kuras iepirkumā izmanto MI tehnoloģijas; MI un labas publiskā iepirkuma pārvaldības integrēšana u. tml.

 4. temats: “Publiskais iepirkums kā stimuls inovācijai”

  Inovatīvu risinājumu laišana tirgū. Piemēram: cik lielā mērā ES tiesību akti veicina inovāciju, izmantojot publisko iepirkumu; kā publiskie iepirkumi pirmskomercializācijas posmā varētu veicināt inovāciju ES; tirgi, kuros publiskajām iestādēm ir potenciāls veicināt pieprasījumu pēc jaunām tehnoloģijām; izgudrojumu pārvēršana jaunos produktos un darbvietās; globāli atzītu, nevis vietējam līmenim pielāgotu risinājumu popularizēšana u. tml.

 

Konkursa grafiks

Posmi    Termiņi
 
Kandidatūru iesniegšana
Jums jāiesniedz kandidatūra, aizpildot tiešsaistes veidlapu.
Lūdzam iekļaut īsu biogrāfiju (ne vairāk kā 250 vārdu), jūsu esejas nosaukumu, derīgu saiti uz jūsu eseju un attiecīgās tiešsaistes žurnālā vai rakstu krājumā publicētās esejas elektronisku kopiju. Pārliecinieties, ka jūsu nodrošinātais URL darbojas pareizi un ka jūsu esejas kopija ir pieejama. Jūsu kandidatūra tiks noraidīta, ja URL nedarbosies vai saturs nebūs pieejams.
2023. gada 28. aprīlis 
plkst. 23.59 pēc CEST 
 
 
Atlases posms
Atlases posms beidzas, un visi kandidāti tiek informēti pa e-pastu. Tiks izvērtētas tikai pirmās 120 iesniegtās esejas (30 attiecībā uz katru pētniecības tematu). Trīs laureāti attiecībā uz katru pētniecības tematu tiks paziņoti TED tīmekļvietnē.
2023. gada maijs/jūnijs
2023. gads Uzvarētāji
12 uzvarētāji saņems balvu (1500 eiro).
 
 

Vērtēšanas process

Atlase

Atlases process sākas pēc kandidatūru iesniegšanas termiņa beigām (2023. gada 28. aprīlis). Šajā posmā Publikāciju biroja iecelta atlases komisija novērtē katru kandidatūru. 

Kandidatūras tiek novērtētas un attiecībā uz atlases kritērijiem (sk. tabulu zemāk) un tām tiek piešķirts novērtējums. Uzvarētāji ir 12 kandidatūras, kuras saņēmušas vislielāko punktu skaitu (t. i., 3 labākie attiecībā uz katru pētniecības tematu). 

Atlases kritēriji

Maksimālais punktu skaits

Atbilstība izvēlētajam pētniecības tematam

10

Nespeciālistiem skaidrs jēdzienu iztirzājums (piemēram, skaidrs un saprotams teksts, netiek izmantots tehniskais žargons) 10
Esejas nozīme mūsdienu debatēs 10
Inovācijas un attīstības perspektīvas (piemēram, nākotnes tendenču prognozēšana; turpmāku pētījumu veicināšana) 10
Ietekme uz politikas veidošanu un/vai varbūtējs piemērojums tehnoloģiskās sistēmās

10

Eseja ir brīvi pieejama, t. i., ikviens var to lasīt bez maksas.

4

 

Visi kandidāti tiks informēti par atlases rezultātiem pa e-pastu. Kandidāti pēc pieprasījuma var tikt aicināti iesniegt papildu informāciju vai precizējumus par viņu kandidatūru. 

 

Balva

Katram no 12 paturētajām kandidatūrām TED sūtņa balvas ietvaros tiks piešķirta naudas balva 1500 eiro apmērā.

Uzvarējušās esejas tiks popularizētas un minētas TED tīmekļvietnē kopā ar autoru biogrāfijām, kā arī tiks iekļautas tiešsaistes katalogā, kurā apkopoti augstas kvalitātes pētījumi publiskā iepirkuma jomā. 12 uzvarētāji iegūs arī no tiešsaistes publicitātes sociālajos medijos.

Lai saņemtu naudas balvu, uzvarētājiem ir jāiesniedz atsauksmju ziņojums, aizpildot aptauju par konkursu. 

Vieta Balva
Trīs visaugstāk ierindotās esejas par katru pētniecības tematu
12 uzvarējušās esejas tiks publicētas TED tīmekļvietnē, izmantojot saiti uz tiešsaistes žurnāla/krājuma lapu, kurā eseja ir publicēta. 
Autoru biogrāfijas tiks publicētas TED tīmekļvietnē. 
Publicitāte sociālajos medijos. 
Balva: 1500 eiro, katrai uzvarējušajai kandidatūrai.
Kandidāti, kuri nav 12 labāko vidū
Dažas esejas, kas nav 12 labāko vidū, tik un tā var tikt publicētas TED tīmekļvietnē (pēc Publikāciju biroja ieskatiem).
 
 

Papildu informācija

Jautājumi

Ja jums ir kādi jautājumi par šo konkursu, varat tos uzdot, tikai rakstiski, līdz 2023. gada 14. aprīlim. Nosūtiet tos uz šādu e-pasta adresi: OP-TED-AMBASSADOR-AWARD@ec.europa.eu.

Balvu maksājumi

Lai saņemtu savu balvu, uzvarētājiem ir jāievada sava informāciju veidlapā “juridiskā persona” un Eiropas Komisijas bankas kontu datubāzē. Tāpēc aicinām uzvarētājus iesniegt visus vajadzīgos apliecinošos dokumentus, kas ir pienācīgi parakstīti un apzīmogoti, vēlākais trīs nedēļas pēc viņu atlases. 

Viņiem arī ir jāizlemj, kuram ir jāsaņem naudas balvas pārskaitījums. Te atradīsiet papildu informāciju un saites, kas ļauj lejupielādēt veidlapas “juridiskās persona” un “bankas konts”. Publikāciju birojs neuzņemas nekādu atbildību par balvu sadali starp uzvarētājiem. 

Konkursa atcelšana
Publikāciju birojs patur tiesības atcelt konkursu vai atturēties no vienas vai vairāku balvu piešķiršanas bez pienākuma izmaksāt kompensāciju komandām.
 
Intelektuālais īpašums un autortiesības  
Iesniegtā eseja paliks tiesību subjektu īpašumā. ES iestādes, struktūras, biroji un aģentūras visos savos kanālos (tīmekļvietnēs, sociālajos medijos, paziņojumos presei u. c.). varēs minēt, aprakstīt un popularizēt visas esejas, kas iesniegtas konkursa ietvaros, pienācīgi atsaucoties uz tās autoru vai autoriem. 
 
Publicitāte
Uzvarētāji tiks paziņoti TED tīmekļvietnē un reklamēti sociālajos medijos. Tiks norādīts uz autoru biogrāfijām un autortiesībām. 
Pēc Publikāciju biroja ieskatiem TED tīmekļvietnē var tikt publicētas arī dažas esejas, kuras nav 12 labāko vidū. Tādos gadījumos nekāda balva par šīm esejām netiks piešķirta, un tās arī netiks reklamētas sociālajos medijos. 
 
Personas datu apstrāde 
Ja piedalāties konkursā, jūsu personas datus mēs apstrādāsim saskaņā ar Regulu (ES) 2018/1725 par personas datu apstrādi ES iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās. Mēs apstrādāsim jūsu datus tikai tiktāl, cik tas ir vajadzīgs saistībā ar konkursa organizēšanu un turpmākiem pasākumiem. Tomēr ir iespējams, ka mēs tos nosūtīsim noteiktām struktūrām, kas ir atbildīgas par kontroli vai inspicēšanu, kā to paredz Eiropas Savienības tiesību akti. 
Jūs varat jebkurā laikā varat vērsties pie mums ar prasību aplūkot savus personas datus, tos labot vai dzēst no mūsu sistēmām. Ņemiet vērā, ka jūsu datu dzēšana atcels jūsu dalību konkursā. Lai iegūtu plašāku informāciju par jūsu personas datu apstrādi, skatiet TED politiku attiecībā uz privātumu un izmantošanas noteikumus.
 
Komandu ekskluzīvā atbildība
Gadījumā, ja tiek izvirzīti kādi prasījumi saistībā ar darbībām, kas veiktas konkursa ietvaros, atbildība ir tikai kandidātiem. Publikāciju birojs nevar būt atbildīgs par jebkādiem prasījumiem attiecībā uz darbībām, kuras kandidāti īsteno konkursa ietvaros. 
Publikāciju biroju nevar saukt pie atbildības par kaitējumu, ko kāds no kandidātiem ir nodarījis vai kam ticis pakļauts, ieskaitot kaitējumus, kas nodarīti trešām personām ar konkursu saistītu darbību īstenošanas dēļ vai to laikā.
 
Piemērojamās tiesības un kompetentā jurisdikcija
Konkursu reglamentē piemērojamās ES tiesības. Vienīgi Vispārējās tiesas vai — apelācijas gadījumā — Eiropas Savienības Tiesas kompetencē būs izskatīt jebkuru strīdu starp ES un jebkuru kandidātu konkursa ietvaros, ja šādu strīdu nevar atrisināt izlīguma ceļā.
Kandidāti var vērsties pie Eiropas ombuda, ja viņi uzskata, ka kāda no ES iestādēm:
nerīkojas saskaņā ar tiesību aktiem vai labas pārvaldības principiem;
pārkāpj cilvēktiesības. 
 
Izslēgšanas kritēriji un administratīvās sankcijas
Iesniedzot savas esejas, kandidāti apliecina, ka uz viņiem neattiecas neviens no Finanšu regulas 136. panta 1. punktā minētajiem gadījumiem. Kandidāti, kuri ir kādā no minētajām situācijām vai ietilpst citās kategorijās, kas norādītas Finanšu regulas 141. pantā, tiks izslēgti no dalības konkursā un balvas piešķiršanas. 
Šī izslēgšana nekādi neietekmē ne lēmumu izslēgt kandidātus no dalības piešķiršanas procedūrās, ko reglamentē Finanšu regula, ne lēmumu piemērot finansiālas sankcijas (Finanšu regulas 136.–140. pants). 
 
Agrīnas atklāšanas un izslēgšanas sistēma
Ja dalībnieki ir kādā no iepriekš minētajām izslēgšanas situācijām, viņu personas datus var reģistrēt agrīnas atklāšanas un izslēgšanas sistēmā (EDES) saskaņā ar Finanšu regulas 135., 142., 143. un 144. pantu. Papildu informāciju skatiet EDES paziņojumu privātuma jomā
 
Konkursa apturēšana, balvas anulēšana un balvas summas samazināšana
Ja tiks konstatēts, ka balvu piešķiršanas procedūrā pieļauti pārkāpumi vai krāpšana, Publikāciju birojs piemēros Finanšu regulas 131. pantā minētos pasākumus.
 
Pārbaudes, revīzijas un izmeklēšana
Uzvarētāji piekrīt, ka Eiropas Komisijai, Eiropas Birojam krāpšanas apkarošanai, Revīzijas palātai un Eiropas Prokuratūrai ir atļauts veikt visas vajadzīgās pārbaudes, revīzijas vai izmeklēšanas saistībā ar konkursu un saņemto balvu.