Službene internetske stranice Europske unije

TED Ambassador award


 

Pravila natječaja

 

Kratki opis

Što je nagrada „Ambasador TED-a”?

Riječ je o natječaju osmišljenom kako bi se prepoznala i nagradila istraživanja u području javne nabave. 

Visokokvalitetna istraživanja su pokretači inovacija, održivosti i transparentnosti u javnoj nabavi. 

Kandidati se pozivaju da dostave radove koje su objavili u tom području. Odabrani radovi osvojit će novčanu nagradu i priliku za promidžbu na službenim internetskim stranicama EU-a za javnu nabavu, TED (Tenders Electronic Daily). Uvrstit će se i u internetski katalog visokokvalitetnih studija čiji je cilj poticanje razmjene znanja i inovacija u javnoj nabavi kako bi postala učinkovitija, zelenija i transparentnija. 

Ured za publikacije Europske unije promiče taj natječaj u kontekstu pripremnog djelovanja za transparentnost u javnoj nabavi.

Ured za publikacije službeni je izdavač za zakonodavstvo EU-a i njegovu javnu nabavu, koji među ostalim objavljuje publikacije, otvorene podatke i rezultate istraživanja. Objedinjuje podatke o ugovorima o javnoj nabavi iz svih zemalja EU-a i šire te ih objavljuje na TED-u. 

TED je internetska verzija Dodatka Službenom listu Europske unije namijenjen javnoj nabavi u Europi. U njemu se svake godine objavi 676 000 obavijesti o nabavi, uključujući 258 000 poziva na podnošenje ponuda vrijednih oko 670 milijardi eura. TED povezuje kupce i ponuditelje. To je službeni portal za poslovne prilike u Europskoj uniji, Europskom gospodarskom prostoru i zemljama članicama Sporazuma o javnoj nabavi. 

 

Tko može sudjelovati?

Pravila natječaja utemeljena su na člancima 206. i 207. Financijske uredbe koja se primjenjuje na opći proračun Europske unije. U natječaju se poštuju načela transparentnosti i jednakog postupanja.

Na natječaj se mogu prijaviti stručnjaci za javnu nabavu iz cijelog svijeta.

 • Prijavljuje se članak, znanstveni rad ili jedno poglavlje zbornika. Uvjet je da su ti radovi već objavljeni na internetu. Monografije i disertacije neće se prihvaćati za natječaj. Maksimalna je prihvatljiva duljina eseja 10 000 riječi. To uključuje sav tekst, npr. sažetak, bilješke, popis literature i tekst u tablicama, slikama i dodacima.
 • Jezik: engleski.
 • Prihvaćat će se pojedinačni i zajednički (koautorski) radovi. Ako odlučite podnijeti zajednički radi, morate dobiti suglasnost svih autora i njihovo dopuštenje za prijavu na natječaj.
 • Svaki pojedinačni autor može podnijeti samo jedan rad.
 • Radovi trebaju biti izvorno objavljeni između 1. 1. 2018. i 31. 12. 2022. u stručno recenziranim internetskim časopisima ili u uređenim zbornicima s brojevima ISSN i/ili ISBN.
 • Radovi koji još nisu objavljeni neće se prihvaćati.
 • Radovi objavljeni u publikaciji čiji je urednik ili koautor jedan od članova povjerenstva za odabir bit će automatski diskvalificirani.
 • U natječaju ne mogu sudjelovati članovi osoblja institucija, agencija, tijela i ureda EU-a ni ugovorni vanjski suradnici Ureda za publikacije. 
 

Koje su teme istraživanja?

Teme natječaja su: 
 
 1. 1. tema: „Transparentnost u javnoj nabavi”

  Promicanje transparentnosti, učinkovitosti i odgovornosti. Npr. alati za praćenje transparentnosti u javnoj nabavi, statistički podaci iz javne nabave u državama članicama o količini/kvaliteti javne nabave iznad ili ispod praga, neusklađenost država članica EU-a s propisima EU-a o javnoj nabavi itd.

 2. 2. tema: „Zelena nabava”

  Analiza postojećih nedostataka, predviđanje budućih prepreka i najbolji primjeri iz prakse. Npr. aktualni kontekst, postojeće politike, alati za utvrđivanje i praćenje zelene javne nabave itd.

 3. 3. tema: „Nove tehnologije umjetne inteligencije u javnoj nabavi”

  Umjetna inteligencija kao alat za povećanje učinkovitosti, transparentnosti, održivosti i rodne ravnopravnosti u javnoj nabavi. Npr. načini na koje umjetna inteligencija može poboljšati donošenje odluka, smanjiti troškove i povećati transparentnost, pronalaženje i popisivanje javnih subjekata koji se služe tehnologijama umjetne inteligencije za javnu nabavu, integracija umjetne inteligencije i dobrog upravljanja javnom nabavom itd.

 4. 4. tema: „Uloga javne nabave u poticanju inovacija”

  Uvođenje inovativnih rješenja na tržište. Npr. koliko se na temelju zakonodavstva EU-a putem javne nabave potiču inovacije, kako bi pretkomercijalna nabava mogla poticati inovacije u EU-u, tržišta na kojima bi javna tijela mogla poticati potražnju za novim tehnologijama, pretvaranje novih izuma u nove proizvode i radna mjesta, promicanje globalnih standarda umjesto lokalnih rješenja itd.

 

Rokovi natječaja

Ključne etape    Rok
 
Podnošenje prijave
Kako biste podnijeli prijavu, morate ispuniti internetski obrazac.
Obrazac mora sadržavati kratku biografiju (najviše 250 riječi), naslov vašeg rada, valjanu poveznicu na rad i elektronički primjerak objavljen u internetskom časopisu ili uređenom zborniku. Svakako provjerite ispravnost URL-a i može li se pristupiti radu. Ako poveznica ne bude funkcionirala ili ako pristup sadržaju ne bude moguć, vaša će prijava biti odbijena.
28. travnja 2023. 
23:59 po srednjoeuropskom vremenu 
 
 
Faza odabira
Kad faza odabira završi, svi kandidati primit će obavijest e-poštom. Evaluirat će se samo prvih 120 podnesenih radova – 30 po svakoj temi. Odabrat će se tri najbolja rada iz svake teme. Imena njihovih autora objavit će se na stranicama TED-a.
svibanj/lipanj 2023.
2023. Pobjednici
Odabranih 12 radova osvojit će novčanu nagradu (1500 eura po radu).
 
 

Postupak evaluacije

Odabir

Postupak odabira odvija se nakon isteka roka za podnošenje prijava za natječaj (28. travnja 2023.). U toj fazi povjerenstvo za odabir koje je imenovao Ured za publikacije ocjenjuje svaku prijavu. 

Prijavljeni se radovi ocjenjuju i boduju u skladu s kriterijima odabira (tablica u nastavku). Za svaku temu istraživanja pobjednicima će biti proglašene po tri rada s najvećim brojem bodova (tj. ukupno njih 12). 

Kriteriji za odabir

Najveći broj bodova

Relevantnost za odabranu temu istraživanja

10

Jasno objašnjenje koncepata za nestručnu publiku (npr. razumljiv jezik, bez tehničkog žargona) 10
Relevantnost rada za suvremenu raspravu 10
Perspektive za inovacije i razvoj (npr. predviđanje budućih trendova, promicanje daljnjeg istraživanja) 10
Utjecaj na oblikovanje politika i/ili potencijal za primjenu u tehnološkim sustavima

10

Otvoren pristup radu, tj. može li svatko besplatno pristupiti cijelom radu

4

 

Svi kandidati bit će e-poštom obaviješteni o rezultatima odabira. Moguće je da će kandidati za potrebe evaluacije trebati na zahtjev dostaviti dodatne informacije ili pojašnjenja o prijavi. 

 

Nagrade

Svaki od 12 odabranih radova bit će nagrađen iznosom od 1500 eura.

Organizirat će se promocija pobjedničkih radova. Poveznica na radove objavit će se na TED-u zajedno s biografijama autora te će se radovi uvrstiti u internetski katalog visokokvalitetnih studija u području javne nabave. Dvanaest pobjednika promovirat će se i na društvenim mrežama.

Da bi im se novčana nagrada uplatila, pobjednici moraju ispuniti anketu o natječaju. 

Mjesto Nagrada
Po tri pobjednika za svaku temu istraživanja
12 pobjedničkih radova promovirat će se na stranicama TED-a: na stranicama će se objaviti poveznica na internetski časopis/zbornik u kojem je rad objavljen 
biografije autora objavit će se na stranicama TED-a 
promocija na društvenim mrežama 
novčana nagrada u iznosu od 1500 eura po radu
Kandidati koji ne budu odabrani za nagrade
Na stranicama TED-a mogu se, ako tako odluči Ured za publikacije, promovirati i neki radovi koji ne budu izabrani u 12 najboljih.
 
 

Dodatne informacije

Pitanja

Sva pitanja o natječaju možete nam uputiti do 14. travnja 2023. Pitanja se primaju samo u pisanom obliku. Pitanja šaljite na adresu OP-TED-AMBASSADOR-AWARD@ec.europa.eu.

Isplate novčanih nagrada

Za potrebe isplate novčanih nagrada pobjednici moraju unijeti svoje podatke u obrazac za pravne subjekte i bazu podataka Europske komisije o bankovnim računima. Zato molimo pobjednike da dostave svu potrebnu popratnu dokumentaciju, potpisanu i ovjerenu, najkasnije tri tjedna nakon odabira. 

Pobjednici moraju odlučiti na čiji će se račun uplatiti njihova novčana nagrada. Dodatne informacije i poveznice na predloške obrazaca za pravne subjekte i bankovne račune možete pronaći ovdje. Ured za publikacije nije odgovoran za raspodjelu pojedinačnih nagrada među pobjednicima. 

Otkazivanje natječaja
Ured za publikacije zadržava pravo otkazati natječaj ili ne dodijeliti jednu ili više nagrada bez obveze isplate bilo kakve naknade timovima.
 
Intelektualno vlasništvo i autorska prava 
Podneseni rad ostaje vlasništvo nositelja prava. Institucije, tijela, uredi i agencije EU-a mogu na svojim kanalima (internetskim stranicama, društvenim medijima, priopćenjima za medije itd.) spominjati, opisivati i promicati sve radove podnesene na natječaj, pri čemu će navesti reference autora. 
 
Promidžba
Pobjednički radovi oglašavat će se na stranicama TED-a i promovirati na društvenim medijima. U tim objavama navest će se biografije i autorska prava autora. 
Ured za publikacije može odlučiti na stranicama TED-a promovirati i neke radove koji ne budu izabrani u 12 najboljih. Tim radovima neće se dodijeliti novčana nagrada niti će se oni promovirati na društvenim medijima. 
 
Obrada osobnih podataka 
Osobne podatke sudionika natječaja obrađivat ćemo u skladu s Uredbom (EU) 2018/1725 o obradi osobnih podataka u institucijama, tijelima, uredima i agencijama EU-a. Vaše podatke obrađivat ćemo samo za potrebe organizacije i daljnjih koraka u vezi s natječajem, ali moguće je da će biti poslani određenim tijelima nadležnima za praćenje ili inspekciju, kako je predviđeno zakonodavstvom Europske unije. 
U svakom trenutku moći ćete od nas zatražiti uvid u svoje osobne podatke, njihovo ispravljanje ili brisanje iz naših sustava. Napominjemo da brisanje vaših podataka znači da odustajete od sudjelovanja u natječaju. Detaljnije informacije o obradi vaših osobnih podataka možete pronaći u politici zaštite podataka i uvjetima korištenja TED-a.
 
Isključiva odgovornost timova
Timovi imaju isključivu odgovornost za sva potraživanja u vezi s aktivnostima provedenima u okviru natječaja. Ured za publikacije ne može se smatrati odgovornim za potraživanja u vezi s aktivnostima koje kandidati provedu u okviru natječaja. 
Ured za publikacije ne može se smatrati odgovornim za štetu koju uzrokuje ili pretrpi bilo koji kandidat, uključujući svaku štetu prouzročenu trećim stranama zbog aktivnosti povezanih s natječajem.
 
Mjerodavno pravo i nadležni sud
Natječaj je uređen primjenjivim pravom EU-a. Opći sud ili, u slučaju žalbe, Sud Europske unije jedini je nadležan za odlučivanje o svim sporovima između EU-a i kandidata u vezi s natječajem ako se takav spor ne može riješiti sporazumno.
Kandidati se mogu obratiti Europskom ombudsmanu ako smatraju da je neka institucija EU-a:
postupila suprotno zakonodavstvu ili načelima dobre uprave
prekršila ljudska prava. 
 
Kriteriji za isključenje i administrativne sankcije
Podnošenjem eseja kandidati izjavljuju da se ne nalaze ni u jednoj od situacija iz članka 136. stavka 1. Financijske uredbe. Prijave kandidata koji se nalaze u bilo kojoj od tih situacija ili za koje vrijedi bilo koja od kategorija iz članka 141. Financijske uredbe bit će odbijene i neće se razmatrati za dodjelu nagrade u natječaju. 
Takvo odbijanje ne utječe na odluke o isključenju kandidata iz sudjelovanja u postupcima dodjele obuhvaćenima Financijskom uredbom ni na primjenu financijskih sankcija (članci od 136. do 140. Financijske uredbe). 
 
Sustav ranog otkrivanja i isključenja
Ako se kandidati nalaze u jednoj od prethodno navedenih situacija za isključenje, njihovi osobni podaci mogu se unijeti u sustav ranog otkrivanja i isključenja (EDES) u skladu s člancima 135., 142., 143. i 144. Financijske uredbe. Za više informacija vidjeti izjavu o zaštiti osobnih podataka za EDES
 
Suspenzija natječaja, otkazivanje dodjele nagrada i smanjenje iznosa nagrade
Ako se utvrdi da je u postupku dodjele došlo do nepravilnosti ili prijevare, Ured za publikacije primjenjuje mjere iz članka 131. Financijske uredbe.
 
Provjere, revizije i istrage
Pobjednici prihvaćaju da Europska komisija, Europski ured za borbu protiv prijevara, Revizorski sud i Ured europskog javnog tužitelja smiju provoditi sve potrebne provjere, revizije i istrage u vezi s natječajem i dodijeljenim nagradama.