Ste na enem od uradnih spletišč EU

TED Ambassador award


 

Pravila natečaja

 

Pregled

Kaj je nagrada „Ambasador TED“?

Nagrada „Ambasador TED“ je natečaj, katerega namen je prepoznati in nagraditi raziskave na področju javnih naročil. 

Visokokakovostne raziskave so osrednjega pomena za spodbujanje inovacij, trajnostnosti in preglednosti v javnem naročanju. 

V natečaju lahko sodelujete tako, da nanj prijavite sestavek, ki ste ga objavili na tem področju. Nagrajeni sestavki bodo prejeli denarno nagrado in bodo oglaševani na uradnem spletišču za javna naročila EU, TED (Tenders Electronic Daily). Vključeni bodo tudi v spletni katalog visokokakovostnih študij, da se spodbudijo izmenjava znanja in inovacije na področju javnih naročil ter da bi javna naročila postala učinkovitejša, okolju prijaznejša in preglednejša. 

Natečaj organizira Urad za publikacije Evropske unije v okviru pripravljalnega ukrepa „Preglednost javnih naročil“.

Urad za publikacije je uradni izdajatelj zakonodaje EU, javnih naročil, publikacij, odprtih podatkov in rezultatov raziskav. Urad zbira podatke o javnih naročilih iz vseh držav EU in od drugod ter jih objavlja na spletišču TED. 

TED je spletna različica Dopolnila k Uradnemu listu Evropske unije, ki je namenjeno objavi javnih naročil. Na portalu se letno objavi 676 000 obvestil o javnih naročilih (med njimi je 258 000 javnih razpisov v skupni vrednosti približno 670 milijard EUR). TED povezuje kupce in ponudnike. Portal je uradna vstopna točka za poslovne priložnosti v Evropski uniji, Evropskem gospodarskem prostoru in državah, ki so članice Sporazuma o javnih naročilih. 

 

Kdo lahko sodeluje?

Pravila natečaja temeljijo na členih 206 in 207 finančne uredbe, ki se uporablja za splošni proračun Evropske unije. Pri natečaju se spoštujeta načeli preglednosti in enake obravnave.

V natečaju lahko sodelujejo strokovnjaki za javna naročila z vsega sveta.

 • Predložite lahko članek, prispevek ali poglavje v zborniku. Ta sestavek mora biti objavljen na spletu. Monografije in zaključna študijska dela so izključeni iz natečaja. Dolžina sestavka ne sme presegati 10 000 besed. To vključuje vse besedilo, tudi povzetek, opombe, vire in vse besedilo v preglednicah, slikah in prilogah.
 • Jezik: angleščina.
 • Sestavki so lahko delo enega ali več avtorjev. Če predložite sestavek, ki je delo več avtorjev, morate predhodno pridobiti soglasje in dovoljenje vseh avtorjev za prijavo na natečaj.
 • Vsak avtor lahko predloži samo en sestavek.
 • Sestavek mora biti objavljen med 1. januarjem 2018 in 31. decembrom 2022 v spletni znanstveni reviji z recenzentskim sistemom sprejemanja člankov ali v zborniku s številko ISSN in/ali ISBN.
 • Neobjavljeni sestavki ne bodo sprejeti.
 • Sestavek, objavljen v publikaciji, pri kateri je med člani izbirne komisije eden od urednikov ali soavtorjev, bo izključen.
 • V natečaju ne morejo sodelovati zaposleni v institucijah, agencijah, organih ali uradih EU ali pogodbeni izvajalci Urada za publikacije. 
 

Katere so raziskovalne teme?

Natečaj zajema štiri raziskovalne teme. Na natečaju lahko sodelujete s sestavkom na eno od naslednjih tem: 
 
 1. Tema 1: Preglednost javnega naročanja

  Spodbujanje preglednosti, učinkovitosti in odgovornosti. Na primer orodja za spremljanje preglednosti v javnem naročanju; statistični podatki s področja javnih naročil v državah članicah o količini/kakovosti javnih naročil nad pragom ali pod njim; neupoštevanje zakonodaje EU o javnih naročilih v državah članicah EU itd.

 2. Tema 2: Zelena javna naročila

  Analiza sedanjih vrzeli, prihodnjih izzivov in dobrih praks. Na primer: sedanji okvir; sedanje politike; orodja za prepoznavanje in spremljanje zelenih javnih naročil itd.

 3. Tema 3: Nove tehnologije umetne inteligence v javnem naročanju

  Povečanje učinkovitosti, preglednosti, trajnostnosti in enakosti spolov v javnem naročanju s pomočjo umetne inteligence. Na primer: kako lahko umetna inteligenca pripomore k boljšim odločitvam, nižanju stroškov in večji preglednosti; kartiranje javnih subjektov, ki uporabljajo tehnologije umetne inteligence pri javnem naročanju; vključevanje umetne inteligence v dobro upravljanje javnih naročil itd.

 4. Tema 4: Spodbujanje inovacij z javnimi naročili

  Uvajanje inovativnih rešitev na trg. Na primer: v kolikšni meri zakonodaja EU spodbuja inovacije z javnimi naročili; kako bi lahko predkomercialna javna naročila spodbudila inovacije v EU; trgi, na katerih lahko javni organi spodbudijo povpraševanje po novih tehnologijah; uporaba novih izumov za nove proizvode in nova delovna mesta; spodbujanje globalno sprejetih rešitev namesto lokalno prilagojenih rešitev itd.

 

Časovnica natečaja

Mejniki    Roki
 
Prijava
Na natečaj se prijavite tako, da izpolnite spletni obrazec.
V prijavo vključite kratek življenjepis (največ 250 besed), naslov sestavka, delujočo povezavo do sestavka in elektronski izvod sestavka, objavljenega v spletni znanstveni reviji ali zborniku. Preverite, ali spletna povezava, ki ste jo navedli, pravilno deluje in ali je sestavek mogoče odpreti. Vaša prijava bo zavrnjena, če spletna povezava ne bo delovala ali vsebina ne bo dostopna.
28. april 2023 
23:59 (srednjeevropski čas) 
 
 
Faza izbora
Ko se faza izbora zaključi, bodo vsi kandidati obveščeni po elektronski pošti. Ocenjenih bo le prvih 120 predloženih sestavkov – po 30 na raziskovalno temo. Imena avtorjev treh najbolje ocenjenih sestavkov na posamezno raziskovalno temo bodo razglašena na spletišču TED.
Maj–junij 2023
2023 Nagrajenci
Denarno nagrado (1 500 EUR) bodo prejeli avtorji 12 najbolje ocenjenih sestavkov.
 
 

Postopek ocenjevanja

Izbor

Izbor se opravi po roku za oddajo prijav na natečaj (28. april 2023). V tej fazi vsako prijavo oceni izbirna komisija, ki jo imenuje Urad za publikacije. 

Prijave se ocenijo in točkujejo glede na merila za izbor (glej preglednico v nadaljevanju). Na posamezno raziskovalno temo se nagradijo tri prijave, ki zberejo najvišje število točk (skupaj 12 prijav). 

Merila za izbor

Največje število točk

Relevantnost za izbrano raziskovalno temo

10

Jasna razlaga konceptov za nestrokovno javnost (npr. jasno besedilo; neuporaba tehničnega žargona) 10
Relevantnost sestavka za sodobno razpravo 10
Perspektive za inovacije in razvoj (npr. napovedovanje prihodnjih trendov; spodbujanje nadaljnjih raziskav) 10
Vpliv na oblikovanje politik in/ali morebitno uporabo v tehnoloških sistemih

10

Sestavek je prosto dostopen, torej vsak ga lahko v celoti brezplačno prebere

4

 

Vsi kandidati bodo o rezultatih izbora obveščeni po elektronski pošti. Kandidati bodo morda morali za potrebe ocenjevanja na zahtevo predložiti dodatne informacije ali pojasnila v zvezi s svojo prijavo. 

 

Nagrade

Avtorji 12 najbolje ocenjenih sestavkov bodo skupaj z nagrado „Ambasador TED“ prejeli denarno nagrado v višini 1 500 EUR.

Zmagovalni sestavki bodo skupaj z življenjepisi avtorjev promovirani in navedeni na spletišču TED ter vključeni v spletni katalog visokokakovostnih študij na področju javnih naročil. 12 nagrajencev bomo promovirali tudi prek družbenih medijev.

Za prejem nagrade morajo nagrajenci predložiti poročilo s povratnimi informacijami, tako da izpolnijo anketo o natečaju. 

Mesto Nagrada
trije najbolje ocenjeni sestavki na raziskovalno temo
12 najbolje ocenjenih sestavkov bo promoviranih na spletišču TED s povezavo na stran spletne znanstvene revije/zbornika, na kateri je objavljen sestavek 
življenjepisi avtorjev bodo objavljeni na spletišču TED 
promocija prek družbenih medijev. 
denarna nagrada: vsak nagrajeni avtor prejme 1 500 EUR
nenagrajeni sestavki
nekateri sestavki, ki se ne bodo uvrstili med 12 najbolje ocenjenih, se lahko po presoji Urada za publikacije vseeno promovirajo na spletišču TED
 
 

Dodatne informacije

Vprašanja

Če imate kakršna koli vprašanja v zvezi s tem natečajem, nam jih (samo v pisni obliki) lahko zastavite do 14. aprila 2023. Vprašanja pošljite na naslov OP-TED-AMBASSADOR-AWARD@ec.europa.eu.

Izplačilo nagrade

Nagrajenci morajo pred izplačilom nagrade vnesti svoje podatke v obrazec za pravne subjekte in podatkovno zbirko Evropske komisije, ki vsebuje podatke o bančnih računih. Zato nagrajence prosimo, da najpozneje tri tedne po zaključenem izboru predložijo vsa potrebna dokazila, ki naj bodo ustrezno podpisana in ožigosana. 

Nagrajenci se morajo odločiti tudi, komu naj se nakaže denar nagrade. Dodatne informacije in povezave za prenos obrazcev za pravne subjekte in bančne račune so na voljo tukaj. Urad za publikacije ne prevzema odgovornosti za porazdelitev nagrad med nagrajenci. 

Odpoved natečaja
Urad za publikacije si pridržuje pravico, da odpove natečaj ali da ne podeli ene ali več nagrad, ne da bi moral izplačati odškodnino ekipam.
 
Intelektualna lastnina in avtorske pravice 
Predloženi sestavek ostane v lasti imetnikov pravic. Institucije, organi, uradi in agencije EU lahko na svojih kanalih (spletiščih, družbenih medijih, sporočilih za javnost itd.) omenijo, opišejo in promovirajo vse sestavke, prijavljene na natečaj, z ustrezno navedbo avtorja ali avtorjev. 
 
Promocija
Avtorji nagrajenih sestavkov bodo promovirani na spletišču TED in prek družbenih medijev. Pri tem bodo navedeni življenjepisi in avtorske pravice avtorjev. 
Po presoji Urada za publikacije se lahko na spletišču TED promovirajo tudi nekateri sestavki, ki se ne bodo uvrstili med 12 najbolje ocenjenih. Taki sestavki niso upravičeni do denarne nagrade niti ne bodo promovirani prek družbenih medijev. 
 
Obdelava osebnih podatkov 
V primeru sodelovanja na natečaju bomo vaše osebne podatke obdelali v skladu z Uredbo (EU) 2018/1725 o obdelavi osebnih podatkov v institucijah, organih, uradih in agencijah EU. Vaše podatke bomo obdelali le po potrebi v povezavi z organizacijo in izvedbo natečaja, lahko pa jih tudi pošljemo nekaterim organom, pristojnim za spremljanje ali nadzor, kot je določeno v zakonodaji Evropske unije. 
Od nas lahko kadar koli zahtevate vpogled v vaše osebne podatke ali zahtevate, da jih popravimo ali odstranimo iz naših sistemov. Upoštevajte, da se z izbrisom vaših podatkov preneha vaše sodelovanje na natečaju. Več informacij o obdelavi vaših osebnih podatkov je na voljo na strani portala TED o varstvu osebnih podatkov in pogojih uporabe.
 
Izključna odgovornost ekip
Ekipe imajo izključno odgovornost v primeru zahtevkov v zvezi z dejavnostmi, izvedenimi v okviru natečaja. Urad za publikacije ne prevzema odgovornosti za zahtevke v zvezi z dejavnostmi, ki so jih kandidati izvedli v okviru natečaja. 
Urad za publikacije ne prevzema odgovornosti za škodo, ki jo povzroči ali utrpi kateri koli od kandidatov, vključno s škodo, povzročeno tretjim osebam zaradi ali med izvajanjem dejavnosti, povezanih z natečajem.
 
Pravo, ki se uporablja, in pristojno sodišče
Natečaj ureja veljavno pravo Unije. Za morebitne spore med EU in kandidati v zvezi z natečajem, če takih sporov ni mogoče rešiti sporazumno, je izključno pristojno Splošno sodišče ali, v primeru pritožbe, Sodišče Evropske unije.
Kandidati se lahko obrnejo na evropskega varuha človekovih pravic, če menijo, da katera od institucij EU:
ne ravna v skladu s predpisi ali načeli dobrega upravljanja;
krši človekove pravice. 
 
Merila za izključitev in upravne sankcije
Kandidati s predložitvijo sestavkov izjavljajo, da niso v kateri od situacij iz člena 136(1) finančne uredbe. Kandidatom, ki so v eni od teh situacij ali spadajo v druge kategorije iz člena 141 finančne uredbe, se zavrne sodelovanje in podelitev nagrade na natečaju. 
Zavrnitev ne vpliva na odločitev o izključitvi kandidatov iz udeležbe v postopku dodeljevanja, ki ga ureja finančna uredba, ali na naložitev denarnih kazni (členi 136–140 finančne uredbe). 
 
Sistem za zgodnje odkrivanje in izključitev
Če so udeleženci v kateri od zgoraj navedenih situacij za izključitev, se lahko v skladu s členi 135, 142, 143 in 144 finančne uredbe njihovi osebni podatki vnesejo v sistem za zgodnje odkrivanje in izključitev (EDES). Več informacij je na voljo v izjavi o varstvu osebnih podatkov za EDES
 
Prekinitev natečaja, preklic podelitve nagrade in zmanjšanje nagrade
Če se ugotovi, da je v postopku dodeljevanja prišlo do nepravilnosti ali goljufije, Urad za publikacije uporabi ukrepe iz člena 131 finančne uredbe.
 
Preverjanja, revizije in preiskave
Nagrajenci se strinjajo, da lahko Evropska komisija, Evropski urad za boj proti goljufijam, Računsko sodišče in Evropsko javno tožilstvo izvedejo vsa potrebna preverjanja, revizije ali preiskave v zvezi z natečajem in prejeto nagrado.