TED Ambassador award


 

Konkurso taisyklės

 

Apžvalga

Kas yra TED ambasadorių konkursas?

TED ambasadorių konkurso tikslas – išsiaiškinti, kokie viešųjų pirkimų srities moksliniai tyrimai vykdomi, ir už juos apdovanoti. 

Kokybiški moksliniai tyrimai labai svarbūs skatinant viešųjų pirkimų inovacijas, tvarumą ir skaidrumą. 

Pareiškėjai kviečiami pateikti savo paskelbtus šios srities tekstus. Nugalėtojai bus apdovanoti piniginiais prizais, apie jų darbus bus skelbiama oficialioje ES viešųjų pirkimų interneto svetainėje TED („Tenders Electronic Daily“). Darbai taip pat bus įtraukti į internetinį kokybiškų tyrimų katalogą, kurio paskirtis – skatinti dalijimąsi žiniomis ir inovacijas viešųjų pirkimų srityje, kad šie taptų veiksmingesni, ekologiškesni ir skaidresni. 

Konkursą viešina Europos Sąjungos leidinių biuras, vykdydamas Parengiamuosius veiksmus dėl viešųjų pirkimų skaidrumo.

Leidinių biuras yra oficialus ES teisės aktų, viešųjų pirkimų, leidinių, atvirųjų duomenų ir mokslinių tyrimų rezultatų skelbėjas. Jis TED interneto svetainėje kaupia ir skelbia visų ES šalių ir kitų valstybių duomenis apie viešąsias sutartis. 

TED yra viešiesiems pirkimams skirta internetinė „Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo“ versija. Svetainėje per metus paskelbiama maždaug 676 000 skelbimų apie viešuosius pirkimus, įskaitant 258 000 kvietimų pateikti pasiūlymus, kurių vertė – apie 670 mlrd. eurų. TED suburia pirkėjus ir konkurso dalyvius. Tai oficialus portalas, per kurį atveriama verslo galimybių Europos Sąjungoje, Europos ekonominėje erdvėje ir šalyse, kurios yra Sutarties dėl viešųjų pirkimų narės. 

 

Kas gali dalyvauti?

Konkurso taisyklės grindžiamos Europos Sąjungos bendrajam biudžetui taikomo Finansinio reglamento 206 ir 207 straipsniais. Rengiat konkursą laikomasi skaidrumo ir vienodo požiūrio principų.

Konkurse gali dalyvauti viešųjų pirkimų specialistai iš viso pasaulio.

 • Galite pateikti straipsnį, mokslinį pranešimą arba didesnio leidinio skyrių. Pateikiami tekstai jau turi būti paskelbti internete. Monografijos ir baigiamieji mokslo darbai į konkursą nepriimami. Teikiamas tekstas negali viršyti 10 000 žodžių. Skaičiuojami viso teksto žodžiai. Pavyzdžiui, santrauka, išnašos, nuorodos, taip pat visas lentelių, paveikslėlių ir priedėlių tekstas.
 • Kalba – anglų.
 • Priimami tiek pavienių autorių, tiek autorių grupių (bendraautorių) darbai. Pateikdami autorių grupės tekstą įsitikinkite, kad visi autoriai sutinka ir duoda leidimą dalyvauti konkurse.
 • Vienas autorius gali pateikti tik tekstą.
 • Jūsų tekstas turi būti paskelbtas nuo 2018 m. sausio 1 d. iki 2022 m. gruodžio 31 d. recenzuojamuose internetiniuose žurnaluose arba redaguojamuose leidiniuose, turinčiuose ISSN ir (arba) ISBN.
 • Dar neskelbti tekstai nebus priimami.
 • Tekstai, paskelbti leidinyje, kurio redaktorius arba vienas iš autorių yra atrankos komisijos narys, bus atmesti.
 • Konkurse negali dalyvauti ES institucijų, agentūrų, įstaigų, biurų darbuotojai ir Leidinių biuro rangovai. 
 

Kokios yra mokslinių tyrimų temos?

Konkursas skirtas keturioms mokslinių tyrimų temoms. Galite pateikti paraišką viena iš šių temų: 
 
 1. 1 tema. Viešųjų pirkimų skaidrumas

  Skaidrumo, veiksmingumo ir atskaitomybės skatinimas. Pavyzdžiui: viešųjų pirkimų skaidrumo stebėsenos priemonės; viešųjų pirkimų statistika valstybėse narėse apie viešuosius pirkimus, viršijančius nustatytas kiekio arba kokybės ribas arba jų nesiekiančius; atvejai, kai ES valstybės narės nesilaiko ES viešųjų pirkimų teisės aktų, ir pan.

 2. 2 tema. Žalieji viešieji pirkimai

  Dabartinių spragų, ateities iššūkių ir geriausios praktikos analizė. Pavyzdžiui: dabartinės aplinkybės; dabartinės politikos kryptys; žaliųjų viešųjų pirkimų atpažinimo bei stebėsenos priemonės ir pan.

 3. 3 tema. Naujos dirbtinio intelekto (DI) technologijos viešuosiuose pirkimuose

  Veiksmingumo, skaidrumo, tvarumo ir lyčių lygybės viešuosiuose pirkimuose didinimas pasitelkiant dirbtinį intelektą. Pavyzdžiui: kaip dirbtinis intelektas gali padėti rasti geresnius sprendimus, sumažinti išlaidas ir padidinti skaidrumą; viešųjų subjektų, naudojančių DI technologijas viešiesiems pirkimams, nustatymas; DI ir gero viešųjų pirkimų valdymo integracija ir pan.

 4. 4 tema. Inovacijų skatinimas vykdant viešuosius pirkimus

  Inovatyvių sprendimų diegimas rinkoje. Pavyzdžiui: kokiu mastu ES teisės aktai skatina inovacijas vykdant viešuosius pirkimus; Kaip ikiprekybiniai viešieji pirkimai galėtų skatinti inovacijas ES; rinkos, kuriose valdžios institucijos galėtų paskatinti naujų technologijų paklausą; naujų išradimų pavertimas naujais produktais ir darbo vietomis; pasauliniu mastu priimtinų, o ne vietos poreikiams pritaikytų sprendimų skatinimas ir pan.

 

Konkurso etapai

Etapai    Terminai
 
Pateikite paraišką
Paraišką pateikite užpildydami internetinę formą.
Pateikite trumpą biografiją (ne daugiau kaip 250 žodžių), teksto pavadinimą, galiojančią nuorodą į jūsų tekstą ir elektroninę teksto, paskelbto internetiniame žurnale arba redaguojamame leidinyje, kopiją. Įsitikinkite, kad jūsų nurodytas URL adresas veikia tinkamai ir jūsų teksto kopija prieinama. Jei URL adresas neveiks arba turinys nebus prieinamas, jūsų paraiška bus atmesta.
2023 m. balandžio 28 d. 
23:59 val. (Vidurio Europos vasaros laiku) 
 
 
Atrankos etapas
Pasibaigus atrankos etapui visiems kandidatams pranešama e. paštu. Bus vertinami tik pirmieji 120 pateiktų tekstų – kiekvienos mokslinių tyrimų temos po 30. Nugalėtojai – po tris iš kiekvienos iš mokslinių tyrimų temos – bus paskelbti TED interneto svetainėje.
2023 m. gegužė–birželis
2023 m. Nugalėtojai
12 nugalėtojų bus apdovanoti piniginiais prizais (po 1500 EUR).
 
 

Vertinimas

Atranka

Atranka vyksta pasibaigus paraiškų konkursui pateikimo terminui (2023 m. balandžio 28 d.). Šiame etape kiekvieną paraišką vertina Leidinių biuro paskirta atrankos komisija. 

Paraiškos vertinamos balais pagal atrankos kriterijus (lentelė toliau). 12 geriausiai įvertintų paraiškų (kiekvienos mokslinių tyrimų temos po 3) autoriai bus paskelbti nugalėtojais. 

Atrankos kriterijai

Daugiausia balų

Kaip atitinka pasirinktą mokslinių tyrimų temą

10

Idėjos išdėstytos aiškiai, kad suprastų skaitytojai ne specialistai (parašyta aiškiai, be techninio žargono) 10
Tekstas svarbus dabartinėms diskusijoms 10
Inovacijų ir vystymosi perspektyvos (pvz., prognozuojamos ateities tendencijos, skatinami tolesni moksliniai tyrimai) 10
Poveikis politikos formavimui ir galimybė pritaikyti technologinėse sistemose

10

Tekstas laisvai prieinamas, t. y. visi jį gali skaityti nemokamai

4

 

Visiems pareiškėjams apie atrankos rezultatus bus pranešta e. paštu. Pareiškėjų taip pat gali būti paprašyta pateikti papildomos informacijos arba paaiškinti tam tikrus jų pateiktos paraiškos aspektus. 

 

Apdovanojimai

Visi 12 nugalėtojų gaus TED ambasadorių apdovanojimus – 1 500 EUR piniginius prizus.

Nugalėtojų biografijos ir tekstai bus skelbiami ir viešinami TED interneto svetainėje, taip pat įtraukti į viešųjų pirkimų kokybiškų tyrimų katalogą. Informacija apie 12 nugalėtojų taip pat bus skelbiama socialiniuose tinkluose.

Kad gautų piniginį prizą, nugalėtojas privalės pateikti grįžtamojo ryšio ataskaitą – atsakyti į apklausos apie konkursą klausimus. 

Vieta Apdovanojimai
Trys geriausi iš kiekvienos mokslinių tyrimų temos
12 nugalėtojų tekstai bus reklamuojami TED interneto svetainėje – bus pateikta nuoroda į internetinio žurnalo ar leidinio puslapį, kuriame tekstas paskelbtas. 
Autorių biografijos bus skelbiamos TED interneto svetainėje. 
Viešinimas socialiniuose tinkluose. 
Piniginis prizas – 1 500 EUR kiekvienam nugalėtojui.
Tarp 12 geriausių nepatekę pareiškėjai
Kai kurie iš nepatekusių tarp 12 geriausių tekstų taip pat gali būti reklamuojami TED interneto svetainėje (Leidinių biuro nuožiūra).
 
 

Papildoma informacija

Klausimai

Jei turite klausimų apie šį konkursą, kreipkitės į mus iki 2023 m. balandžio 14 d. (tik raštu). Klausimus siųskite e. paštu OP-TED-AMBASSADOR-AWARD@ec.europa.eu.

Kaip išmokamas piniginis prizas?

Prizas išmokamas tik jei nugalėtojas yra užsiregistravęs Europos Komisijos duomenų bazėse naudodamas teisės subjekto formą ir finansinių rekvizitų formą. Todėl prašome nugalėtojų ne vėliau kaip per tris savaites nuo jų atrinkimo pateikti visus reikiamus tinkamai pasirašytus ir antspauduotus patvirtinamuosius dokumentus. 

Nugalėtojai taip pat turi nuspręsti, kam turi būti pervestos piniginio prizo lėšos. Papildomos informacijos bei nuorodas teisės subjekto ir finansinių rekvizitų formoms parsisiųsti rasite čia. Leidinių biuras neprisiima atsakomybės už prizų paskirstymą nugalėtojams. 

Konkurso atšaukimas
Leidinių biuras pasilieka teisę atšaukti konkursą arba neskirti vieno ar daugiau apdovanojimų ir jam netaikoma prievolė sumokėti komandoms kompensacijas.
 
Intelektinės nuosavybės ir autorių teisių taisyklės 
Pateiktas tekstas lieka teisių turėtojų nuosavybė. ES institucijoms, įstaigoms, tarnyboms ir agentūroms bus leidžiama savo kanaluose (interneto svetainėse, socialiniuose tinkluose, pranešimuose spaudai ir kt.) minėti, aprašyti ir reklamuoti visus konkursui pateiktus tekstus, tinkamai nurodant autorių (-ius). 
 
Viešinimas
Konkurso nugalėtojai bus reklamuojami TED interneto svetainėje ir socialinėje žiniasklaidoje. Bus paminimos autorių biografijos ir autorių teisės. 
Leidinių biuro nuožiūra TED interneto svetainėje taip pat gali būti reklamuojami kai kurie tarp 12 geriausių neatrinkti tekstai. Tokiais atvejais piniginiai prizai neskiriami ir darbai socialiniuose tinkluose neviešinami. 
 
Asmens duomenų tvarkymas 
Jei dalyvausite konkurse, jūsų asmens duomenys bus tvarkomi pagal Reglamentą (ES) 2018/1725 dėl ES institucijų, įstaigų, tarnybų ir agentūrų atliekamo asmens duomenų tvarkymo. Jūsų duomenis tvarkysime tik tiek, kiek reikės organizuojant konkursą ir vykdant tolesnę su juo susijusią veiklą, tačiau galime juos siųsti tam tikroms institucijoms, atsakingoms už stebėseną ar tikrinimą, kaip nustatyta Europos Sąjungos teisės aktuose. 
Galite mūsų bet kuriuo metu paprašyti peržiūrėti savo asmens duomenis, taip pat pareikalauti juos pataisyti arba pašalinti iš mūsų sistemų. Atkreipkite dėmesį, kad pašalinus jūsų duomenis bus atšauktas jūsų dalyvavimas konkurse. Daugiau informacijos apie jūsų asmens duomenų tvarkymą rasite TED privatumo politikos ir naudojimo sąlygų puslapyje.
 
Pareiškėjų atsakomybė
Jeigu būtų kokių nors pretenzijų dėl su konkursu susijusios veiklos, atsakingi yra tik patys pareiškėjai. Leidinių biurui jokios pretenzijos dėl su konkursu susijusios pareiškėjų veiklos negali būti reiškiamos. 
Leidinių biuras negali būti laikomas atsakingas už pareiškėjo padarytą ar patirtą žalą, įskaitant bet kokią žalą trečiosioms šalims dėl su konkursu susijusios veiklos vykdymo arba ją vykdant.
 
Taikytina teisė ir kompetentinga jurisdikcija
Konkursas vykdomas pagal taikytiną ES teisę. Bendrasis Teismas arba, jei teikiama apeliacija, Europos Sąjungos Teisingumo Teismas turės išimtinę jurisdikciją nagrinėti bet kokį su konkursu susijusį ES ir pareiškėjo ginčą, jei tokio ginčo nebus galima išspręsti taikiai.
Pareiškėjai gali kreiptis į Europos ombudsmeną, jei mano, kad kuri nors iš ES institucijų:
nesilaiko įstatymų ar gero administravimo principų;
pažeidžia žmogaus teises. 
 
Draudimo dalyvauti konkurse kriterijai ir administracinės sankcijos
Pateikdami savo tekstus kandidatai patvirtina, kad nėra patekę nei į vieną iš Finansinio reglamento 136 straipsnio 1 dalyje nurodytų situacijų. Kandidatai, kurie yra patekę į kurią nors iš šių situacijų arba pakliūva į kitas Finansinio reglamento 141 straipsnyje nurodytas kategorijas, bus pašalinti iš konkurso ir negalės pretenduoti į apdovanojimą. 
Pašalinimas neturi įtakos jokiam sprendimui neleisti kandidatams dalyvauti apdovanojimo procedūrose, kurioms taikomas Finansinis reglamentas, nei finansinių nuobaudų taikymui (Finansinio reglamento 136–140 straipsniai). 
 
Ankstyvojo nustatymo ir draudimo dalyvauti procedūroje sistema
Jei dalyviai yra patekę į vieną iš pirmiau nurodytų situacijų, dėl kurių draudžiama dalyvauti procedūroje, jų asmens duomenys gali būti registruojami ankstyvojo nustatymo ir draudimo dalyvauti procedūroje sistemoje (EDES) pagal Finansinio reglamento 135, 142, 143 ir 144 straipsnius. Išsamesnė informacija pateikiama EDES privatumo apsaugos pareiškime
 
Konkurso sustabdymas, apdovanojimo atšaukimas ir prizo sumažinimas
Jei nustatoma, kad skiriant apdovanojimą buvo padaryta pažeidimų arba sukčiauta, Leidinių biuras taiko Finansinio reglamento 131 straipsnyje nurodytas priemones.
 
Patikros, auditas ir tyrimai
Nugalėtojai sutinka, kad Europos Komisijai, Europos kovos su sukčiavimu tarnybai, Audito Rūmams ir Europos prokuratūrai leidžiama atlikti visas reikiamas patikras, auditą ar tyrimus, susijusius su konkursu ir gautu apdovanojimu.