TED Ambassador award


 

Konkurrenceregler

 

Oversigt

Hvad er prisen for TED-ambassadører?

"Prisen for TED-ambassadører" er en konkurrence, der har til formål at udpege og belønne forskning inden for offentlige indkøb. 

Forskning af høj kvalitet er afgørende for at fremme innovation, bæredygtighed og gennemsigtighed inden for offentlige indkøb. 

Deltagerne opfordres til at indsende essays, som de har offentliggjort om dette emne. De vindende essays modtager pengepræmier og offentliggøres på EU's officielle websted for offentlige udbud, TED (Tenders Electronic Daily). De vil også blive medtaget i et onlinekatalog over undersøgelser af høj kvalitet, der har til formål at fremme videndeling og innovation inden for offentlige indkøb og gøre dem mere effektive, grønnere og mere gennemsigtige. 

Konkurrencen promoveres af Den Europæiske Unions Publikationskontor under den forberedende foranstaltning "gennemsigtighed i forbindelse med offentlige udbud".

Publikationskontoret er den officielle udgiver af EU-lovgivning, offentlige indkøb, publikationer, åbne data og forskningsresultater. Det samler data om offentlige kontrakter fra alle EU-lande og andre lande og offentliggør dem på TED-webstedet. 

TED er onlineudgaven af Den Europæiske Unions Tidendes EØS-tillæg, der omhandler europæiske offentlige udbud. Det offentliggør 676.000 udbudsbekendtgørelser om året, herunder 258.000 udbud, til en værdi af ca. 670 mia. euro. TED samler købere og tilbudsgivere. Det er den officielle portal til forretningsmuligheder i Den Europæiske Union, Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde og lande, der er medlemmer af aftalen om offentlige udbud. 

 

Hvem kan deltage?

Konkurrencereglerne er baseret på artikel 206 og 207 i finansforordningen, der finder anvendelse på Den Europæiske Unions almindelige budget. Konkurrencen overholder principperne om gennemsigtighed og ligebehandling.

Konkurrencen er åben for tilmeldinger fra specialister i offentlige udbud fra hele verden.

 • Du kan indsende en artikel, et dokument eller et kapitel fra et bind. Disse essays skal være offentliggjort online. Monografier og afhandlinger er udelukket fra konkurrencen. Maksimal længde for et essay: 10.000 ord. Dette omfatter al tekst. F.eks. sammendrag, fodnoter, henvisninger og al tekst i tabeller, tal og tillæg.
 • Sprog: engelsk.
 • Vi accepterer både individuelle og fælles essays (medforfattere). Hvis du vælger at indsende et fælles essay, skal du sørge for, at alle forfattere giver samtykke og tilladelse til at deltage i konkurrencen.
 • Hver enkelt forfatter kan kun indsende ét essay.
 • Dit essay skal være offentliggjort mellem den 1. januar 2018 og den 31. december 2022 i fagfællebedømte onlinetidsskrifter eller i redigerede bind med et ISSN og/eller ISBN.
 • Essays, der endnu ikke er offentliggjort, vil ikke blive accepteret.
 • Alle indsendte essays, der udgives i en publikation, som et medlem af udvælgelsespanelet er redaktør for eller medforfatter til, vil blive udelukket.
 • Konkurrencen er ikke åben for ansatte i EU's institutioner, agenturer, organer, kontorer eller kontrahenter. 
 

Hvad er forskningsemnerne?

I konkurrencen fokuseres på fire forskningsemner. Du kan indsende en tilmelding om ét af følgende emner: 
 
 1. Emne 1: "Gennemsigtighed i forbindelse med offentlige udbud"

  Fremme af gennemsigtighed, effektivitet og ansvarlighed. F.eks. værktøjer til overvågning af gennemsigtighed i forbindelse med offentlige udbud; statistikker over offentlige udbud i medlemsstaterne vedrørende mængden/kvaliteten af offentlige udbud, der ligger over/under tærsklen; EU-medlemsstaternes manglende overholdelse af EU-lovgivningen om offentlige udbud osv.

 2. Emne 2: "Grønne udbud"

  Analyse af nuværende mangler, fremtidige udfordringer og bedste praksis. Der kan f.eks. være tale om: den nuværende situation, nuværende politik, værktøjer til at udpege og overvåge grønne offentlige udbud osv.

 3. Emne 3: "Nye teknologier inden for kunstig intelligens (AI) i forbindelse med offentlige udbud"

  Øge effektiviteten, gennemsigtigheden, bæredygtigheden og ligestillingen mellem kønnene i forbindelse med offentlige udbud gennem kunstig intelligens. Der kan f.eks. være tale om: hvordan kunstig intelligens kan fremme bedre beslutninger, lavere omkostninger og øget gennemsigtighed; kortlægning af offentlige enheder, der anvender AI-teknologier til udbud; integration af kunstig intelligens og god forvaltning af offentlige udbud osv.

 4. Emne 4: "Mere innovation via offentlige udbud"

  Markedsintroduktion af nye løsninger. Der kan f.eks. være tale om: i hvilket omfang EU-lovgivningen stimulerer innovation gennem offentlige udbud; hvordan prækommercielle indkøb kan fremme innovation i EU; markeder, hvor offentlige myndigheder har potentiale til at fremme efterspørgslen efter nye teknologier; omdannelse af nye opfindelser til nye produkter og job; fremme af globalt accepterede løsninger i stedet for lokalt tilpassede løsninger osv.

 

Tidslinje for konkurrencen

Milepæle    Tidsfrister
 
Indsend tilmeldingen
Tilmeldingen skal indsendes ved at udfylde onlineformularen.
Vedlæg en kort beskrivelse af dig selv (maks. 250 ord), titlen på dit essay, et gyldigt link til dit essay og en elektronisk kopi af dit essay, der er offentliggjort i et onlinetidsskrift eller redigeret bind. Sørg for, at den URL, du angiver, fungerer korrekt, og at kopien af dit essay er tilgængelig. Din tilmelding vil blive afvist, hvis URL'en ikke fungerer, eller indholdet ikke er tilgængeligt.
Den 28. april 2023 
23.59 CET 
 
 
Udvælgelsesfase
Udvælgelsesfasen afsluttes, og alle deltagere får besked pr. e-mail. Kun de første 120 essays, der indsendes, vil blive evalueret – 30 pr. forskningsemne. De tre bedste essays pr. forskningsemne vil blive offentliggjort på TED-webstedet.
Maj/juni 2023
2023 Vinderne
12 vindere vil modtage pengepræmier (1.500 euro pr. præmie).
 
 

Evalueringsforløb

Udvælgelse

Udvælgelsesprocessen finder sted efter fristen for indsendelse af tilmeldinger til konkurrencen (28. april 2023). I denne fase vurderer et udvælgelsespanel, der udpeges af Publikationskontoret, hver enkelt tilmelding. 

Tilmeldingerne vurderes og klassificeres i forhold til udvælgelseskriterierne (tabellen nedenfor). For hvert forskningsemne udpeges de 12 tilmeldinger, der har fået tildelt det højeste antal point (dvs. de bedste tre pr. forskningsemne), som vindere. 

Udvælgelseskriterier

Højeste antal point

Relevans for det valgte forskningsemne

10

Tydelig forklaring af begreber for et publikum, der ikke er fagfolk (f.eks. letforståeligt sprog, ingen brug af tekniske fagudtryk) 10
Essayets relevans for aktuelle spørgsmål 10
Innovations- og udviklingsperspektiver (f.eks. forudsigelse af fremtidige tendenser, fremme af yderligere forskning) 10
Indvirkning på politikudformningen og/eller mulig anvendelse i teknologiske systemer

10

Der er fuld adgang til essayet for alle, der kan læse, uden omkostninger

4

 

Alle deltagere vil få besked pr. e-mail om udvælgelsesresultaterne. Efter anmodning kan deltagerne også være nødt til at fremlægge yderligere oplysninger eller præciseringer vedrørende deres indsendte tilmelding i forbindelse med evalueringen. 

 

Præmier

Hver af de 12 vindende deltagere vil få tildelt et beløb på 1.500 euro i forbindelse med prisen for TED-ambassadører.

De vindende essays vil blive promoveret og offentliggjort på TED-webstedet sammen med ophavsmændenes biografier og vil indgå i et onlinekatalog over undersøgelser af høj kvalitet vedrørende offentlige udbud. De 12 vindere vil også nyde godt af onlinereklame via sociale medier.

For at modtage pengepræmien skal vinderne indsende en tilbagemelding, hvor de udfylder en spørgeundersøgelse om konkurrencen. 

Sted Pris
De tre bedste pr. forskningsemne
De 12 vindende essays vil blive annonceret på TED-webstedet via et link til det onlinetidsskrift/bind, hvori essayet er udgivet. 
Der vil blive offentliggjort forfatterbiografier på TED-webstedet. 
Reklame via sociale medier. 
Pengepræmie: 1.500 euro til hvert vindende essay.
Deltagere uden for top 12
Nogle af de essays, der ikke var blandt de 12 bedste, kan stadig blive offentliggjort på TED-webstedet (efter Publikationskontorets skøn).
 
 

Yderligere oplysninger

Spørgsmål

Hvis du har spørgsmål om denne konkurrence, kan du skrive til os frem til den 14. april 2023. Send dine spørgsmål til OP-TED-AMBASSADOR-AWARD@ec.europa.eu.

Præmieudbetalinger

Udbetalingerne er betinget af, at vinderne registrerer deres oplysninger i formularen vedrørende retlig enhed og Europa-Kommissionens database over bankkonti. Vi beder derfor vinderne om at fremlægge alle de nødvendige bilag – behørigt underskrevet og stemplet – senest tre uger efter, at de er blevet udvalgt. 

Vinderne skal også beslutte, hvem præmien skal overføres til. Du kan finde yderligere oplysninger og links til at downloade skabeloner til formularer vedrørende retlige enheder og bankkonti her. Publikationskontoret påtager sig intet ansvar for fordelingen af priser blandt vinderne. 

Annullering af konkurrencen
Publikationskontoret forbeholder sig retten til at annullere konkurrencen eller til at afholde sig fra at tildele en eller flere præmier uden at være forpligtet til at yde erstatning til holdene.
 
Intellektuel ejendomsret og ophavsret 
Det indsendte essay forbliver rettighedshavernes ejendom. EU's institutioner, organer, kontorer og agenturer har lov til at nævne, beskrive og promovere alle essays, der indsendes til konkurrencen, med behørig henvisning til forfatteren eller forfatterne på deres kanaler (websteder, sociale medier, pressemeddelelser osv.). 
 
Offentlig omtale
De vindende essays vil blive annonceret på TED-webstedet og promoveret via sociale medier. Forfatternes biografier og ophavsret vil blive nævnt. 
Efter Publikationskontorets skøn kan nogle af de essays, der ikke var blandt de 12 bedste, også blive offentliggjort på TED-webstedet. I sådanne tilfælde tildeles der ingen pengepræmier, og der vil heller ikke være nogen reklamefremstød på de sociale medier. 
 
Behandling af personoplysninger 
Hvis du deltager i konkurrencen, vil vi behandle dine personoplysninger i overensstemmelse med forordning (EU) 2018/1725 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer og om fri udveksling af sådanne oplysninger. Vi behandler kun dine oplysninger efter behov i forbindelse med tilrettelæggelse af og opfølgning på konkurrencen, men vi kan sende dem til visse tilsyns- eller kontrolorganer som fastsat i EU-lovgivningen. 
Du kan til enhver tid bede os om at vise dig de personoplysninger, vi har modtaget fra dig, samt om at rette dem eller fjerne dem fra vores systemer. Bemærk, at hvis du fjerner dine oplysninger, vil du dermed annullere din deltagelse i konkurrencen. Yderligere oplysninger om behandlingen af dine personoplysninger findes i TED's databeskyttelsespolitik og anvendelsesbetingelser.
 
Holdenes eneansvar
Hvis der opstår krav vedrørende de aktiviteter, der er udført i forbindelse med konkurrencen, er deltagerne eneansvarlige. Publikationskontoret kan ikke holdes ansvarligt for krav vedrørende de aktiviteter, som deltagerne udfører i forbindelse med konkurrencen. 
Publikationskontoret kan ikke holdes ansvarligt for skader forvoldt eller lidt af nogen af deltagerne, herunder skader, der forvoldes tredjeparter som følge eller under gennemførelsen af aktiviteter i forbindelse med konkurrencen.
 
Gældende lov og kompetent jurisdiktion
Konkurrencen er underlagt gældende EU-ret. Retten eller (i appelsager) Den Europæiske Unions Domstol har enekompetence til at behandle tvister mellem EU og enhver deltager i forbindelse med konkurrencen, hvis en sådan tvist ikke kan bilægges i mindelighed.
Deltagere kan henvende sig til Den Europæiske Ombudsmand, hvis de mener, at en af EU-institutionerne:
ikke handler i overensstemmelse med loven eller principperne om god forvaltningsskik
krænker menneskerettighederne. 
 
Udelukkelseskriterier og administrative sanktioner
Ved at indsende deres essays erklærer deltagerne, at de ikke befinder sig i en af de situationer, der er nævnt i finansforordningens artikel 136, stk. 1. Deltagere, der befinder sig i en af disse situationer eller falder ind under en af de andre kategorier, der er nævnt i finansforordningens artikel 141, vil ikke kunne deltage i konkurrencen og få tildelt en pris. 
Afvisningen berører ikke en eventuel beslutning om at udelukke deltagere fra at deltage i tildelingsprocedurer, der er omfattet af finansforordningen, eller anvendelsen af økonomiske sanktioner (finansforordningens artikel 136-140). 
 
Systemet for tidlig opdagelse og udelukkelse
Hvis deltagerne befinder sig i en af ovennævnte udelukkelsessituationer, kan deres personoplysninger registreres i systemet for tidlig opdagelse og udelukkelse i overensstemmelse med finansforordningens artikel 135, 142, 143 og 144. Yderligere oplysninger findes i databeskyttelseserklæringen for systemet for tidlig opdagelse og udelukkelse
 
Suspension af konkurrencen, annullering af pristildelingen og nedsættelse af præmien
Hvis der konstateres uregelmæssigheder eller svig i forbindelse med tildelingsproceduren, anvender Publikationskontoret de foranstaltninger, der er nævnt i finansforordningens artikel 131.
 
Kontroller, revisioner og undersøgelser
Vinderne accepterer, at Europa-Kommissionen, Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig, Revisionsretten og Den Europæiske Anklagemyndighed kan foretage de nødvendige kontroller, revisioner eller undersøgelser i forbindelse med konkurrencen og den modtagne pris.