Oficiálne webové stránky Európskej únie

TED Ambassador award


 

Pravidlá súťaže

 

Prehľad

Čo je ocenenie Ambasádor TED?

„Ocenenie Ambasádor TED“ je súťaž, ktorej cieľom je predstaviť a oceniť výskum v oblasti verejného obstarávania. 

Kvalitný výskum má zásadný význam pre podporu inovácií, udržateľnosti a transparentnosti verejného obstarávania. 

Uchádzači sa vyzývajú, aby predložili eseje, ktoré v tejto oblasti zverejnili. Víťazné eseje získajú finančnú odmenu a budú zverejnené na oficiálnom webovom sídle verejného obstarávania EÚ, TED (Tenders Electronic Daily). Budú zaradené aj do online katalógu vysokokvalitných štúdií zameraných na podporu výmeny poznatkov a inovácií vo verejnom obstarávaní, vďaka čomu sa zvýši jeho efektívnosť, ekologickosť a transparentnosť. 

Súťaž podporuje Úrad pre vydávanie publikácií Európskej únie v rámci prípravnej akcie Transparentnosť vo verejnom obstarávaní.

Úrad pre publikácie je oficiálnym vydavateľom právnych predpisov EÚ, verejného obstarávania, publikácií, otvorených údajov a výsledkov výskumu. Zhromažďuje údaje o verejných zákazkách zo všetkých krajín EÚ aj mimo nej a zverejňuje ich na webovom sídle TED. 

TED je online verzia dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie venovaná verejnému obstarávaniu. Každoročne sa v ňom uverejňuje 676 000 oznámení o verejnom obstarávaní vrátane 258 000 výziev na predkladanie ponúk v hodnote približne 670 miliárd EUR. TED spája obstarávateľov a uchádzačov. Je oficiálnou bránou k obchodným príležitostiam v Európskej únii, Európskom hospodárskom priestore a v krajinách, ktoré sú členmi Dohody o vládnom obstarávaní. 

 

Kto sa môže zapojiť?

Pravidlá súťaže vychádzajú z článkov 206 a 207 nariadenia o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskej únie. Súťaž rešpektuje zásady transparentnosti a rovnakého zaobchádzania.

Do súťaže sa môžu zapojiť odborníci na verejné obstarávanie z celého sveta.

 • Môžete odoslať článok, príspevok alebo kapitolu zväzku. Tieto eseje musia byť zverejnené online. Monografie a záverečné práce sú zo súťaže vylúčené. Maximálna dĺžka eseje: 10 000 slov. Zahŕňa to celý text vrátane abstraktu, poznámok pod čiarou, odkazov a celého textu v tabuľkách, ilustráciách a prílohách.
 • Jazyk: angličtina.
 • Prijímame individuálne aj spoločné eseje (spoluautorov). Ak sa rozhodnete odoslať spoločnú esej, zabezpečte, aby so zapojením sa do súťaže súhlasili všetci autori a dali naň povolenie.
 • Každý autor môže zaslať iba jednu esej.
 • Podmienkou je, aby vaša esej bola uverejnená v období od 1. januára 2018 do 31. decembra 2022 v recenzovaných online časopisoch alebo editovaných zborníkoch s ISSN a/alebo ISBN.
 • Eseje, ktoré ešte neboli uverejnené, nebudú zaradené do súťaže.
 • Každá predložená esej uverejnená v publikácii, v ktorej je člen výberovej komisie „redaktorom“ alebo „spoluautorom“, bude vylúčená.
 • Do súťaže sa nemôžu zapojiť zamestnanci inštitúcií, agentúr, orgánov, úradov EÚ ani dodávatelia Úradu pre publikácie. 
 

Aké sú témy výskumu?

Súťaž je zameraná na štyri témy výskumu. Prihlášku môžete podať v jednej z týchto tém: 
 
 1. Téma č. 1: „Transparentnosť vo verejnom obstarávaní“

  Podpora transparentnosti, efektívnosti a zodpovednosti. Napríklad nástroje na monitorovanie transparentnosti verejného obstarávania; štatistiky verejného obstarávania v členských štátoch o kvantite/kvalite verejného obstarávania nad/pod finančným limitom; nedodržiavanie právnych predpisov EÚ o verejnom obstarávaní členskými štátmi a pod.

 2. Téma č. 2: „Zelené verejné obstarávanie“

  Analýza súčasných nedostatkov, budúcich výziev a najlepších postupov. Napríklad: aktuálna situácia; aktuálne politiky; nástroje na identifikáciu a monitorovanie zeleného verejného obstarávania a pod.

 3. Téma č. 3: „Vznikajúce technológie umelej inteligencie vo verejnom obstarávaní“

  Zvyšovanie efektívnosti, transparentnosti, udržateľnosti a rodovej rovnosti vo verejnom obstarávaní prostredníctvom umelej inteligencie. Napríklad: ako môže umelá inteligencia zlepšiť proces rozhodovania, znížiť náklady a zvýšiť transparentnosť; mapovanie verejných subjektov, ktoré využívajú technológie umelej inteligencie na obstarávanie; začlenenie umelej inteligencie a dobrá správa verejného obstarávania a pod.

 4. Téma č. 4: „Stimulovanie inovácií prostredníctvom verejného obstarávania“

  Prinášanie inovatívnych riešení na trh. Napríklad: rozsah, v akom právne predpisy EÚ stimulujú inovácie prostredníctvom verejného obstarávania; ako by obstarávanie vo fáze pred komerčným využitím mohlo podporiť inovácie v EÚ; trhy, na ktorých majú verejné orgány potenciál podporiť dopyt po nových technológiách; premena nových vynálezov na nové produkty a pracovné miesta; presadzovanie globálne použiteľných riešení namiesto lokálne prispôsobených riešení a pod.

 

Harmonogram súťaže

Míľniky    Termíny
 
Podanie prihlášky
Prihlášku musíte podať vyplnením online formulára.
Uveďte krátky životopis (max. 250 slov), názov vašej eseje, platný odkaz na vašu esej a elektronickú kópiu vašej eseje uverejnenej v online časopise alebo editovanom zborníku. Uistite sa, že zadaná adresa URL riadne funguje a že kópia vašej eseje je prístupná. Ak je adresa URL poškodená alebo obsah nie je prístupný, vaša prihláška bude zamietnutá.
28. apríla 2023 
23:59 SEČ 
 
 
Fáza výberu
Po skončení fázy výberu budú všetci uchádzači informovaní e-mailom. Vyhodnotených bude len prvých 120 zaslaných esejí – 30 na každú tému výskumu. Na webovom sídle TED sa vyhlásia tri najlepšie eseje v každej téme výskumu budú.
máj/jún 2023
2023 Víťazi
12 víťazov získa finančnú odmenu (každý 1 500 EUR).
 
 

Postup hodnotenia

Výber

Postup výberu prebieha po uplynutí lehoty na podanie prihlášok do súťaže (28. apríla 2023). V tejto fáze posudzuje každú žiadosť výberová komisia vymenovaná Úradom pre publikácie. 

Žiadosti sa posudzujú a hodnotia podľa výberových kritérií (tabuľka ďalej). V rámci každej témy výskumu sa vyberie sa 12 víťazných prihlášok, ktoré získajú najvyšší počet bodov (t. j. 3 najlepšie na tému výskumu). 

Výberové kritériá

Maximálny počet bodov

Relevantnosť k vybranej téme výskumu

10

Jasné vysvetlenie pojmov pre neodborné publikum (napr. jasné vyjadrovanie, nepoužívanie technického žargónu) 10
Relevantnosť eseje v súčasnej diskusii 10
Inovačné a rozvojové perspektívy (napr. predpovedanie budúcich trendov, podpora ďalšieho výskumu) 10
Vplyv na tvorbu politiky a/alebo možné uplatnenie v technologických systémoch

10

Esej je verejne dostupná, t. j. plne k dispozícii bezplatne pre kohokoľvek na prečítanie

4

 

Všetci uchádzači budú o výsledkoch výberu informovaní e-mailom. Uchádzači môžu byť požiadaní, aby na účely hodnotenia predloženej prihlášky poskytli aj ďalšie informácie alebo objasnenia. 

 

Ceny

Každá z 12 víťazných prihlášok získa v rámci ocenenia Ambasádor TED finančnú odmenu 1 500 EUR.

Víťazné eseje budú spolu so životopismi autorov propagované a uvádzané na webovej stránke TED a stanú sa súčasťou online katalógu vysokokvalitných štúdií v oblasti verejného obstarávania. 12 víťazov bude mať prínos aj z online propagácie prostredníctvom sociálnych médií.

Získanie odmeny je podmienené odoslaním spätnej väzby víťazov vyplnením prieskumu o súťaži. 

Miesto Ocenenie
Najlepšie tri na tému výskumu
12 víťazných esejí bude uverejnených na webovom sídle TED prostredníctvom odkazu na stránku online časopisu/zborníka, na ktorej sa esej nachádza. 
Životopisy autorov budú zverejnené na webovom sídle TED. 
Propagácia prostredníctvom sociálnych médií. 
Finančná odmena: 1 500 EUR na víťaznú prihlášku.
Uchádzači mimo 12 najlepších
Niektoré eseje, ktoré sa nedostali medzi 12 najlepších, môžu byť aj napriek tomu uverejnené na webovom sídle TED (podľa uváženia Úradu pre publikácie).
 
 

Doplňujúce informácie

Otázky

Ak máte akékoľvek otázky k tejto súťaži, môžete sa na nás obrátiť výhradne písomne do 14. apríla 2023. Svoje otázky zasielajte e-mailom na OP-TED-AMBASSADOR-AWARD@ec.europa.eu.

Vyplatenie cien

Aby mohli byť víťazom vyplatené ceny, musia zaregistrovať svoje údaje vo formulári právnickej osoby a v databáze bankových účtov Európskej komisie. Žiadame preto výhercov, aby poskytli všetky potrebné podklady, riadne podpísané a opečiatkované, najneskôr tri týždne po výbere. 

Víťazi sa takisto musia rozhodnúť, komu bude finančná odmena prevedená. Ďalšie informácie a odkazy na stiahnutie vzorov formulárov právnických osôb a bankových účtov nájdete tu. Úrad pre publikácie nenesie žiadnu zodpovednosť za rozdelenie cien medzi víťazov. 

Zrušenie súťaže
Úrad pre publikácie si vyhradzuje právo súťaž zrušiť alebo neudeliť jednu alebo viaceré ceny bez povinnosti poskytnúť tímom náhradu.
 
Duševné vlastníctvo a autorské práva 
Predložená esej zostane majetkom nositeľov práv. Inštitúcie, orgány, úrady a agentúry EÚ budú môcť na svojich kanáloch (webové sídla, sociálne médiá, tlačové správy atď.) uvádzať, opisovať a propagovať všetky eseje zaslané do súťaže s náležitým odkazom na autora alebo autorov. 
 
Propagácia
Víťazní uchádzači budú zverejnení na webovom sídle TED a propagovaní prostredníctvom kanálov na sociálnych sieťach. Uvedú sa životopisy a autorské práva autorov. 
Podľa uváženia Úradu pre publikácie môžu byť na webovom sídle TED propagované aj niektoré eseje, ktoré sa nedostanú medzi 12 najlepších. V takýchto prípadoch sa neposkytuje žiadna finančná odmena ani sa neuskutoční žiadna propagácia prostredníctvom sociálnych médií. 
 
Spracúvanie osobných údajov 
Ak sa zapojíte do súťaže, vaše osobné údaje budeme spracúvať v súlade s nariadením (EÚ) 2018/1725 o spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami EÚ. Vaše údaje budeme spracúvať len v rozsahu nevyhnutnom na účely organizácie súťaže a realizácie následných činností. Je však možné, že ich zašleme určitým orgánom zodpovedným za monitorovanie alebo kontrolu v súlade s právnymi predpismi Európskej únie. 
Kedykoľvek nás môžete požiadať o nahliadnutie do svojich osobných údajov alebo o ich opravu či odstránenie z našich systémov. Upozorňujeme, že odstránením vašich údajov sa zruší vaša účasť v súťaži. Viac informácií o spracúvaní vašich osobných údajov nájdete v zásadách ochrany osobných údajov a podmienkach používania TED.
 
Výhradná zodpovednosť tímov
V prípade akýchkoľvek nárokov týkajúcich sa činností vykonávaných v rámci súťaže nesú zodpovednosť výlučne uchádzači. Úrad pre publikácie nenesie zodpovednosť za žiadne nároky týkajúce sa činností vykonávaných uchádzačmi v rámci súťaže. 
Úrad pre publikácie nenesie zodpovednosť za žiadne škody spôsobené alebo utrpené ktorýmkoľvek z uchádzačov vrátane akýchkoľvek škôd spôsobených tretím stranám v dôsledku vykonávania činností súvisiacich so súťažou alebo počas nich.
 
Uplatniteľné právo a príslušné súdy
Súťaž sa riadi platným právom EÚ. Výhradnú právomoc rozhodovať o akomkoľvek spore medzi EÚ a akýmkoľvek uchádzačom v súvislosti so súťažou bude mať Všeobecný súd alebo v prípade odvolania Súdny dvor Európskej únie, ak sa takýto spor nepodarí vyriešiť zmierom.
Uchádzači sa môžu obrátiť na európskeho ombudsmana, ak sa domnievajú, že niektorá z inštitúcií EÚ:
nekoná v súlade s právnymi predpismi alebo zásadami dobrej správy vecí verejných;
porušuje ľudské práva. 
 
Kritériá vylúčenia a správne sankcie
Uchádzači predložením svojich esejí vyhlasujú, že sa nenachádzajú v žiadnej zo situácií uvedených v článku 136 ods. 1 nariadenia o rozpočtových pravidlách. Uchádzači, ktorí sa nachádzajú v niektorej z týchto situácií alebo patria do iných kategórií uvedených v článku 141 nariadenia o rozpočtových pravidlách, budú z účasti na súťaži a udelenia ceny vylúčení. 
Vylúčenie nemá vplyv na žiadne rozhodnutie o vylúčení uchádzačov z účasti na postupoch zadávania zákaziek, ktoré sa riadia nariadením o rozpočtových pravidlách, ani z uplatňovania peňažných sankcií (články 136 – 140 nariadenia o rozpočtových pravidlách). 
 
Systém včasného odhaľovania rizika a vylúčenia
Ak sa účastníci nachádzajú v niektorej z uvedených situácií vyžadujúcich si vylúčenie, ich osobné údaje môžu byť zaregistrované v systéme včasného odhaľovania rizika a vylúčenia (EDES) v súlade s článkami 135, 142, 143 a 144 nariadenia o rozpočtových pravidlách. Ďalšie informácie nájdete vo vyhlásení o ochrane osobných údajov pre EDES
 
Pozastavenie súťaže, zrušenie ocenenia a zníženie výhry
Ak sa zistí, že postup udeľovania je predmetom nezrovnalostí alebo podvodu, Úrad pre publikácie prijme opatrenia uvedené v článku 131 nariadenia o rozpočtových pravidlách.
 
Kontroly, audity a vyšetrovania
Víťazi súhlasia s tým, že Európska komisia, Európsky úrad pre boj proti podvodom, Dvor audítorov a Európska prokuratúra môžu vykonávať akékoľvek požadované kontroly, audity alebo vyšetrovania v súvislosti so súťažou a získanou odmenou.