TED Ambassador award


 

Ir-regoli tal-kompetizzjoni

 

Deskrizzjoni

X’inhu l-Premju Ambaxxatur tat-TED?

Il-“Premju Ambaxxatur tat-TED” huwa kompetizzjoni li għandha l-għan li tidentifika u tippremja r-riċerka fil-qasam tal-akkwist pubbliku. 

Riċerka ta’ kwalità għolja hija kruċjali għat-trawwim tal-innovazzjoni, is-sostenibbiltà u t-trasparenza fl-akkwist pubbliku. 

L-applikanti huma mistiedna jissottomettu essays li jkunu ppubblikaw f’dan il-qasam. L-essays rebbieħa se jirċievu flus bħala premju u se jiġu rreklamati fuq is-sit web uffiċjali għall-akkwist pubbliku tal-UE, TED (Tenders Electronic Daily). Dawn se jiġu inklużi wkoll f’katalogu online ta’ studji ta’ kwalità għolja mmirati lejn it-trawwim tal-kondiviżjoni tal-għarfien u l-innovazzjoni fl-akkwist pubbliku, li jagħmluh aktar effiċjenti, aktar ekoloġiku u aktar trasparenti. 

Il-kompetizzjoni hija promossa mill-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea taħt l-Azzjoni Preparatorja dwar “Trasparenza fl-akkwist pubbliku”.

L-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet huwa l-pubblikatur uffiċjali tal-liġi tal-UE, l-akkwist pubbliku, il-pubblikazzjonijiet, id-data miftuħa u r-riżultati tar-riċerka. Dan jiġbor flimkien data dwar il-kuntratti pubbliċi mill-pajjiżi kollha tal-UE u lil hinn minnha u jippubblikaha fuq is-sit web tat-TED. 

It-TED huwa l-verżjoni online tas-“Suppliment tal-Ġurnal Uffiċjali tal-UE”, iddedikat għall-akkwist pubbliku. Dan jippublika 676,000 avviż ta’ akkwist pubbliku fis-sena, inklużi 258,000 sejħa għal offerti li jiswew madwar €670 biljun. It-TED ilaqqa’ flimkien lix-xerrejja u lill-offerenti. Huwa l-portal uffiċjali għall-opportunitajiet ta’ negozju fl-Unjoni Ewropea, fiż-Żona Ekonomika Ewropea u fil-pajjiżi li huma membri tal-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi. 

 

Min jista’ jipparteċipa?

Ir-regoli tal-kompetizzjoni huma bbażati fuq l-Artikoli 206 u 207 tar-Regolament Finanzjarju applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea. Il-kompetizzjoni tirrispetta l-prinċipji ta’ trasparenza u trattament ugwali.

Il-kompetizzjoni hija miftuħa għal applikazzjonijiet minn speċjalisti tal-akkwist pubbliku fid-dinja kollha.

 • Tista’ tissottometti artiklu, paper jew kapitlu ta’ volum. Dawn l-essays iridu jkunu ġew ippubblikati online. Monografiji u teżijiet huma esklużi mill-kompetizzjoni. Tul massimu tal-essay: 10,000 kelma. Dan jinkludi t-test kollu. Pereżempju, l-astratt, in-noti f’qiegħ il-paġna, ir-referenzi u t-test kollu fit-tabelli, il-figuri u l-appendiċijiet.
 • Lingwa: L-Ingliż.
 • Aħna naċċettaw kemm essays individwali kif ukoll konġunti (miktubin minn koawturi). Jekk tagħżel li tissottometti essay konġunt, jekk jogħġbok kun ċert li l-awturi kollha jaqblu u jagħtu l-permess tagħhom biex jidħlu fil-kompetizzjoni.
 • Kull awtur individwali jista’ jissottometti essay waħda biss.
 • L-essay tiegħek irid ikun ġie ppubblikat bejn 01/01/2018 u 31/12/2022 f’ġurnali online evalwati bejn il-pari jew f’volumi editjati b’ISSN u/jew ISBN.
 • Essays li għadhom ma ġewx ippubblikati mhux se jiġu aċċettati.
 • Kwalunkwe essay ippreżentat ospitat f’pubblikazzjoni li fiha membru tal-bord tal-għażla jkun “editur” jew “koawtur” jiġi eskluż.
 • Il-kompetizzjoni mhijiex miftuħa għall-istaff li jaħdem fl-istituzzjonijiet, l-aġenziji, il-korpi, l-uffiċċji tal-UE jew għall-kuntratturi tal-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet. 
 

X’inhuma s-suġġetti tar-riċerka?

Il-kompetizzjoni tiffoka fuq 4 suġġetti ta’ riċerka. Tista’ tissottometti applikazzjoni għal waħda minn dawn li ġejjin: 
 
 1. Tema 1: “Trasparenza fl-akkwist pubbliku”

  Il-promozzjoni tat-trasparenza, l-effiċjenza u r-responsabbiltà. Pereżempju, għodod għall-monitoraġġ tat-trasparenza fl-akkwist pubbliku; statistika dwar l-akkwist pubbliku fl-Istati Membri dwar il-kwantità/il-kwalità tal-akkwist pubbliku ’l fuq/’l isfel mil-limitu; nuqqas ta’ konformità tal-Istati Membri tal-UE mal-leġiżlazzjoni tal-UE dwar l-akkwist pubbliku, eċċ.

 2. Tema 2: “Akkwist ekoloġiku”

  L-analiżi tal-lakuni attwali, l-isfidi futuri u l-aħjar prattika. Pereżempju: il-kuntest attwali; il-politiki attwali; għodod għall-identifikazzjoni u l-monitoraġġ tal-akkwist pubbliku ekoloġiku, eċċ.

 3. Tema 3: “Teknoloġiji emerġenti tal-Intelliġenza Artifiċjali (IA) fl-akkwist pubbliku”

  Iż-żieda fl-effiċjenza, it-trasparenza, is-sostenibbiltà u l-ugwaljanza bejn il-ġeneri fl-akkwist pubbliku permezz tal-IA. Pereżempju: kif l-IA tista’ tiffaċilita deċiżjonijiet aħjar, spejjeż aktar baxxi u aktar trasparenza; l-immappjar tal-entitajiet pubbliċi li jużaw it-teknoloġiji tal-IA għall-akkwist; l-integrazzjoni tal-IA u l-governanza t-tajba tal-akkwist pubbliku, eċċ.

 4. Tema 4: “Stimulazzjoni tal-innovazzjoni permezz tal-akkwist pubbliku”

  L-introduzzjoni ta’ soluzzjonijiet innovattivi fis-suq. Pereżempju: il-punt sa fejn il-leġiżlazzjoni tal-UE tistimula l-innovazzjoni permezz tal-akkwist pubbliku; kif l-akkwist prekummerċjali jista’ jrawwem l-innovazzjoni fl-UE; swieq fejn l-awtoritajiet pubbliċi għandhom potenzjal li jinkoraġġixxu d-domanda għal teknoloġiji ġodda; il-konverżjoni ta’ invenzjonijiet ġodda fi prodotti u impjiegi ġodda; il-promozzjoni ta’ soluzzjonijiet aċċettati globalment minflok soluzzjonijiet imfassla lokalment, eċċ.

 

Kronoloġija tal-kompetizzjoni

Stadji importanti    Skadenzi
 
Issottometti l-applikazzjoni tiegħek
Għandek tissottometti l-applikazzjoni tiegħek billi timla l-formola online.
Jekk jogħġbok inkludi bijografija qasira (massimu ta’ 250 kelma), it-titlu tal-essay tiegħek, link validu għall-essay tiegħek u kopja elettronika tal-essay tiegħek ippubblikat f’ġurnal online jew volum editjat. Jekk jogħġbok kun ċert li l-URL li tipprovdi jaħdem kif suppost u li l-kopja tal-essay tiegħek hija aċċessibbli. L-applikazzjoni tiegħek tiġi rrifjutata jekk l-URL ma jkunx tajjeb jew il-kontenut ma jkunx aċċessibbli.
28 ta’ April 2023 
23:59 CEST 
 
 
Fażi tal-għażla
Il-fażi tal-għażla tintemm u l-kandidati kollha jiġu nnotifikati permezz tal-email. Se jiġu evalwati biss l-ewwel 120 essay lippreżentati – 30 għal kull suġġett ta’ riċerka. L-aqwa tliet rebbieħa għal kull suġġett ta’ riċerka se jitħabbru fuq is-sit web tat-TED.
Mejju/Ġunju 2023
2023 Ir-rebbieħa
12-il rebbieħ se jirċievu flus bħala premjijiet (€1,500 għal kull premju).
 
 

Proċess ta’ evalwazzjoni

Għażla

Il-proċess tal-għażla jsir wara l-iskadenza għas-sottomissjoni tal-applikazzjonijiet għall-kompetizzjoni (it-28 ta’ April 2023). Matul din il-fażi, bord tal-għażla maħtur mill-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet jivvaluta kull applikazzjoni. 

L-applikazzjonijiet jiġu vvalutati u kklassifikati skont il-kriterji tal-għażla (it-tabella ta’ hawn taħt). Għal kull suġġett ta’ riċerka, it-12-il applikazzjoni li jiksbu l-ogħla numru ta’ punti (jiġifieri l-ewwel 3 għal kull suġġett ta’ riċerka) jintgħażlu bħala r-rebbieħa. 

Kriterji tal-għażla

Numru massimu ta' punti

Rilevanza għas-suġġett ta’ riċerka magħżul

10

Spjegazzjoni ċara tal-kunċetti għal udjenza mhux speċjalizzata (eż. kitba ċara; nuqqas ta’ lingwaġġ tekniku) 10
Rilevanza tal-essay fid-dibattitu kontemporanju 10
Perspettivi ta’ innovazzjoni u żvilupp (eż. it-tbassir ta’ xejriet futuri; il-promozzjoni ta’ aktar riċerka) 10
L-impatt fuq it-tfassil tal-politika u/jew l-applikazzjoni possibbli fis-sistemi teknoloġiċi

10

L-essay huwa b’aċċess miftuħ, jiġifieri kompletament disponibbli għal kulħadd biex jinqara mingħajr ħlas

4

 

L-applikanti kollha se jiġu nnotifikati permezz ta’ email dwar ir-riżultati tal-għażla. Fuq talba, l-applikanti jista’ jkollhom bżonn jipprovdu wkoll aktar informazzjoni jew kjarifiki dwar l-applikazzjoni sottomessa tagħhom għall-evalwazzjoni. 

 

Premjijiet

Kull applikazzjoni mit-12 rebbieħa se tingħata €1,500 fi flus bħala premju taħt il-premju Ambaxxatur tat-TED.

L-essays rebbieħa se jiġu promossi u referenzjati fuq is-sit web tat-TED, flimkien mal-bijografiji tal-awturi, u se jiffurmaw parti minn katalgu online ta’ studji ta’ kwalità għolja fl-akkwist pubbliku. It-12-il rebbieħ se jibbenefikaw ukoll minn pubbliċità online permezz tal-media soċjali.

Biex jirċievu l-flus tal-premju, ir-rebbieħa huma meħtieġa jissottomettu rapport ta’ feedback billi jimlew stħarriġ dwar il-kompetizzjoni. 

Post Premju
L-aqwa tlieta għal kull suġġett ta’ riċerka
it-12-il essay rebbieħa se jiġu rreklamati fuq is-sit web tat-TED, permezz ta’ link għall-paġna tal-ġurnal/volum online li tospita l-essay. 
Il-bijografiji tal-awturi se jiġu ppubblikati fuq is-sit web tat-TED. 
Pubbliċità bil-media soċjali. 
Flus bħala premju: €1,500 għal kull applikazzjoni rebbieħa.
Applikanti barra mill-aqwa 12
Xi essays li ma kkwalifikawx mal-aqwa 12 xorta jistgħu jiġu rreklamati fuq is-sit web tat-TED (fid-diskrezzjoni tal-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet).
 
 

Informazzjoni addizzjonali

Mistoqsijiet

Jekk għandek xi mistoqsijiet dwar din il-kompetizzjoni, tista’ tistaqsina, bil-miktub biss, sal-14 ta’ April 2023. Ibgħat il-mistoqsijiet tiegħek bl-email lil OP-TED-AMBASSADOR-AWARD@ec.europa.eu.

Premjijiet fi flus

Il-pagamenti tal-premjijiet huma soġġetti għar-rebbieħa li jirreġistraw id-dettalji tagħhom fil-formola tal-entità legali u fil-bażi tad-data tal-kontijiet bankarji tal-Kummissjoni Ewropea. Għalhekk nitolbu lir-rebbieħa jipprovdu d-dokumenti ġustifikattivi kollha meħtieġa – debitament iffirmati u ttimbrati – mhux aktar tard minn tliet ġimgħat wara li jintgħażlu. 

Ir-rebbieħa għandhom jiddeċiedu wkoll lil min għandhom jiġu trasferiti l-flus tal-premju. Tista’ ssib aktar informazzjoni u links biex tiddawnlowdja l-formoli għall-entità legali u l-formoli tal-kontijiet bankarji hawnhekk. L-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet ma jieħu l-ebda responsabbiltà rigward id-distribuzzjoni tal-premjijiet fost ir-rebbieħa. 

Kanċellazzjoni tal-kompetizzjoni
L-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet jirriżerva d-dritt li jikkanċella l-kompetizzjoni, jew li jastjeni milli jagħti premju wieħed jew aktar mingħajr ebda obbligu li jikkumpensa lit-timijiet.
 
Il-proprjetà intellettwali u d-drittijiet tal-awtur 
L-essay sottomess jibqa’ l-proprjetà tad-detenturi tad-drittijiet. L-istituzzjonijiet, il-korpi, l-uffiċċji u l-aġenziji tal-UE se jitħallew isemmu, jiddeskrivu u jippromwovu kwalunkwe essay sottomessi għall-kompetizzjoni b’referenza xierqa għall-awtur jew l-awturi fuq il-kanali tagħhom (siti web, media soċjali, stqarrijiet għall-istampa, eċċ.). 
 
Pubbliċità
L-applikanti rebbieħa se jiġu rreklamati fuq is-sit web tat-TED u promossi permezz tal-kanali tal-media soċjali. Se jissemmew il-bijografiji u d-drittijiet tal-awtur. 
Fid-diskrezzjoni tal-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet, xi essays li ma jikkwalifikawx mal-aqwa 12 jistgħu jiġu rreklamati wkoll fuq is-sit web tat-TED. F’każijiet bħal dawn, ma jingħata l-ebda premju fi flus, u lanqas mhu se jkun hemm kopertura pubbliċitarja permezz tal-media soċjali. 
 
L-ipproċessar ta' data personali 
Jekk tipparteċipa fil-kompetizzjoni, id-data personali tiegħek tiġi pproċessata minna skont ir-Regolament (UE) 2018/1725 dwar l-ipproċessar ta’ data personali mill-istituzzjonijiet, korpi, uffiċċji u aġenziji tal-UE. Nipproċessaw id-data tiegħek biss kif meħtieġ b’rabta mal-organizzazzjoni u s-segwitu tal-kompetizzjoni, għalkemm nistgħu nibagħtuha lil ċerti korpi responsabbli għall-monitoraġġ jew l-ispezzjoni, kif stabbilit fil-leġiżlazzjoni tal-Unjoni Ewropea. 
Tista’, fi kwalunkwe ħin, titlobna naraw id-data personali tiegħek, jew titlobna nikkoreġuha jew inneħħuha mis-sistemi tagħna. Jekk jogħġbok innota li t-tneħħija tad-data tiegħek tikkanċella l-parteċipazzjoni tiegħek fil-kompetizzjoni. Għal aktar informazzjoni dwar l-ipproċessar tad-data personali tiegħek, jekk jogħġbok iċċekkja l-politika ta’ privatezza tat-TED u t-termini tal-użu.
 
Responsabbiltà unika tat-timijiet
Jekk ikun hemm xi allegazzjonijiet relatati mal-attivitajiet imwettqa bħala parti mill-kompetizzjoni, l-applikanti huma unikament responsabbli. L-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet ma jistax jinżamm responsabbli għal kwalunkwe claim relatata mal-attivitajiet imwettqa mill-applikanti bħala parti mill-kompetizzjoni. 
L-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet ma jistax jinżamm responsabbli għal kwalunkwe dannu kkawżat jew imġarrab minn kwalunkwe applikant, inkluż kwalunkwe dannu kkawżat lil partijiet terzi minħabba jew matul l-implimentazzjoni ta’ attivitajiet relatati mal-kompetizzjoni.
 
Il-liġi applikabbli u l-ġuriżdizzjoni kompetenti
Il-kompetizzjoni hija regolata mil-liġi tal-UE applikabbli. Il-Qorti Ġenerali jew, fl-appell, il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea, se jkollhom ġuriżdizzjoni esklużiva biex jisimgħu kwalunkwe tilwima bejn l-UE u kwalunkwe applikant fir-rigward tal-kompetizzjoni, jekk tali tilwima ma tkunx tista’ tiġi solvuta amikevolment.
L-applikanti jistgħu jirreferu lill-Ombudsman Ewropew jekk iqisu li kwalunkwe waħda mill-istituzzjonijiet tal-UE:
tonqos milli taġixxi skont il-liġi jew il-prinċipji ta’ amministrazzjoni tajba;
tikser id-drittijiet tal-bniedem. 
 
Kriterji ta' esklużjoni u sanzjonijiet amministrattivi
Meta jissottomettu l-essays tagħhom, il-kandidati jiddikjaraw li mhumiex f’waħda mis-sitwazzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 136(1) tar-Regolament Finanzjarju. Il-kandidati li jinsabu fi kwalunkwe waħda minn dawk is-sitwazzjonijiet jew li jaqgħu f’kategoriji oħra indikati fl-Artikolu 141 tar-Regolament Finanzjarju jiġu rrifjutati milli jipparteċipaw u milli jingħataw premju fil-kompetizzjoni. 
Ir-rifjut ma jaffettwa l-ebda deċiżjoni li teskludi kandidati milli jipparteċipaw fi proċeduri ta’ għoti regolati bir-Regolament Finanzjarju, jew l-applikazzjoni ta’ penali finanzjarji (l-Artikoli 136-140 tar-Regolament Finanzjarju). 
 
Sistema ta’ identifikazzoni bikrija u ta’ esklużjoni
Jekk il-parteċipanti jkunu f’waħda mis-sitwazzjonijiet ta’ esklużjoni msemmija hawn fuq, id-data personali tagħhom tista’ tiġi rreġistrata fis-sistema ta’ identifikazzjoni bikrija u ta’ esklużjoni (EDES) f’konformità mal-Artikoli 135, 142, 143, u 144 tar-Regolament Finanzjarju. Għal aktar tagħrif ara d-dikjarazzjoni ta’ privatezza għall-EDES
 
Sospensjoni tal-kompetizzjoni, kanċellazzjoni tal-għoti tal-premju jew it-tnaqqis tiegħu
Jekk jinstab li l-proċedura tal-għoti kienet soġġetta għal irregolaritajiet jew frodi, l-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet se japplika l-miżuri msemmija fl-Artikolu 131 tar-Regolament Finanzjarju.
 
Kontrolli, awditi u investigazzjonijiet
Ir-rebbieħa jaċċettaw li l-Kummissjoni Ewropea, l-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi, il-Qorti tal-Awdituri u l-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew jitħallew iwettqu kwalunkwe kontroll, awditu jew investigazzjoni meħtieġa fir-rigward tal-kompetizzjoni u l-premju riċevut.