Oficjalna strona internetowa Unii Europejskiej

Działanie przygotowawcze dotyczące przejrzystości w zamówieniach publicznych

Zamówienia publiczne – baner

Informacje ogólne

Urząd Publikacji Unii Europejskiej odpowiada za wdrażanie działania przygotowawczego „Przejrzystość zamówień publicznych”. Celem tego rodzaju działań przygotowawczych jest przetestowanie nowatorskiej koncepcji w dziedzinie, w której Unia Europejska posiada kompetencje, lecz w odniesieniu do której nie istnieje akt podstawowy mogący uzasadnić wydatki z budżetu Unii.

Znaczną część inwestycji publicznych wydatkuje się w drodze zamówień publicznych, a elektroniczne zamówienia publiczne skutecznie pomagają zapobiegać nadużyciom finansowym, co przynosi oszczędności wszystkim stronom a także skutkuje zwiększeniem przejrzystości oraz uproszczeniem i skróceniem procedury.

Najważniejszym elementem tego działania przygotowawczego i wspólnym mianownikiem wszystkich czynności przewidzianych w ramach jego wdrażania jest przejrzystość. Urząd Publikacji wskazał cztery aspekty związane z danymi z serwisu TED. Są to: dostępność, jakość, czytelność i interoperacyjność. Realizacja tego działania przygotowawczego obejmuje różne projekty. Na obrazku poniżej przedstawiono planowane czynności.

Podstawowe elementy – ilustracja

W celu zapewnienia jakości danych nasz projekt opiera się na gromadzeniu danych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji oraz nauczania maszynowego.

Wyniki naszej pracy nad jakością danych pozytywnie wpłyną na czytelność danych dzięki projektom służącym ich wizualizacji. Zamierzamy zamieszczać w serwisie TED przyjazne dla użytkownika i niewymagające dodatkowych wyjaśnień wizualizacje danych, opracowane za pomocą narzędzi graficznych, dynamicznych i tłumaczenia maszynowego.

Dzięki projektom w dziedzinie jakości danych wymiana danych między urzędami krajowymi i serwisem TED ulegnie dalszej automatyzacji, co pozwoli ograniczyć rozbieżności, błędy i biurokrację oraz ułatwi wykorzystywanie danych. To z kolei podniesie poziom interoperacyjności danych, a mianowicie poprzez udostępnienie ich jako połączonych otwartych danych. W efekcie możliwe będą zastosowania praktyczne, na przykład zwizualizowanie, jaka część budżetu UE jest wydatkowana w ramach zamówień publicznych i jak unijne fundusze są wydawane w konkretnych regionach.

Co istotne, celem działania przygotowawczego jest propagowanie dostępności danych w drodze kampanii informacyjnych przestrzeni danych dotyczących zamówień publicznych (PPDS), jak również poprzez gromadzenie i rozpowszechnianie sprawdzonych rozwiązań i pomysłów oraz docieranie z informacjami do jak najszerszego grona odbiorców.

Podsumowując, w ramach tego działania przygotowawczego zamierzamy promować innowacyjne projekty w celu zwiększenia kompletności, dokładności, dostępności i czytelności danych w serwisie TED, czyli zrealizować zadanie, które powierzył nam Parlament Europejski.