Förberedande åtgärd om insyn i offentlig upphandling

Banner för offentlig upphandling

Allmän information

EU:s publikationsbyrå ansvarar för att genomföra den förberedande åtgärden ”Insyn i offentlig upphandling”. En förberedande åtgärd ska testa nya idéer på områden där EU har behörighet men där det inte finns någon grundrättsakt som gör att EU kan anslå pengar till initiativ.

Stora offentliga investeringar förverkligas genom offentlig upphandling och e-upphandling är bra för att bekämpa bedrägerier. Alla parter sparar också pengar, insynen ökar och förfarandena förenklas och förkortas.

Insyn står i centrum för den här förberedande åtgärden och är den gemensamma nämnaren för alla åtgärder som ska vidtas under genomförandet. Publikationsbyrån har kartlagt fyra verksamhetsområden som gäller TED-data: tillgänglighet, kvalitet, läsbarhet och interoperabilitet. Olika projekt ska bidra till genomförandet av den förberedande åtgärden. Nedan finns en illustration av de planerade åtgärderna.

Byggstenar – illustration

För att främja datakvaliteten är vårt projekt inriktat på datakuratering med hjälp av AI och maskininlärning.

Resultatet av vårt kvalitetsarbete kommer att ha positiva effekter på datans maskinläsbarhet och vi tänker driva projekt om datavisualisering. Vi avser att ta fram användarvänliga, tydliga och självförklarande visualiseringar av relevant data i TED med hjälp av grafik, dynamiska verktyg och maskinöversättning.

Projekt om datakvalitet kommer att ytterligare automatisera utbytet och valideringen av data mellan nationella myndigheter och TED för att begränsa antalet avvikelser och fel, minska byråkratin och bidra till återanvändning. Det kommer i sin tur att främja datans interoperabilitet, särskilt genom att göra TED-data tillgänglig i form av länkade öppna data. Då kan praktiska applikationer bli möjliga, till exempel en sammanställning av hur mycket av EU-budgeten som spenderas genom offentlig upphandling och hur EU-medlen används i en viss region.

Den förberedande åtgärden ska slutligen främja datans tillgänglighet genom informationskampanjer om dataområdet för offentlig upphandling. Bästa praxis och idéer ska också samlas in och spridas i förhoppningen att nå en bredare publik.

Genom den förberedande åtgärden hoppas vi kunna främja innovativa projekt så att TED-datan kan bli mer fullständig, korrekt, tillgänglig och maskinläsbar. Därmed täcker vi hela det uppdrag som vi har fått av Europaparlamentet.