Επίσημος ιστότοπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Προπαρασκευαστική ενέργεια «Διαφάνεια στις δημόσιες συμβάσεις»

Μπάνερ για τις Δημόσιες Συμβάσεις

Γενικές πληροφορίες

Η Υπηρεσία Εκδόσεων της ΕΕ είναι υπεύθυνη για την υλοποίηση της προπαρασκευαστικής ενέργειας «Διαφάνεια στις δημόσιες συμβάσεις». Στόχος μιας προπαρασκευαστικής ενέργειας (ΠΕ) είναι να δοκιμαστεί μια νέα ιδέα πολιτικής σ' έναν τομέα στον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αρμοδιότητα, αλλά δεν υπάρχει σχετική βασική πράξη που θα επέτρεπε στην Ένωση να δαπανήσει χρήματα.

Ένα σημαντικό κομμάτι των δημοσίων επενδύσεων δαπανάται στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων και οι ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις είναι χρήσιμες στην καταπολέμηση της απάτης, γεγονός που επιτρέπει σε όλες τις πλευρές να κάνουν οικονομίες, να αυξήσουν τη διαφάνεια και να απλουστεύσουν ή να συντομεύσουν τις διαδικασίες.

Η διαφάνεια βρίσκεται στο επίκεντρο της εν λόγω προπαρασκευαστικής ενέργειας και αποτελεί τον κοινό παρονομαστή όλων των δράσεων που προβλέπονται για την υλοποίησή της. Η Υπηρεσία Εκδόσεων προσδιόρισε τέσσερις τομείς δραστηριότητας που αφορούν τα δεδομένα του TED: διαθεσιμότητα, ποιότητα, αναγνωσιμότητα και διαλειτουργικότητα. Διάφορα έργα θα συμβάλλουν στην υλοποίηση της ΠΕ. Οι δράσεις που προβλέπονται απεικονίζονται παρακάτω.

Δομικά στοιχεία — απεικόνιση

Προκειμένου να ενισχυθεί η ποιότητα των δεδομένων, το έργο μας επικεντρώνεται στην επιμέλεια των δεδομένων, μέσω της χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης και της μηχανικής μάθησης.

Το αποτέλεσμα των εργασιών μας σχετικά με την ποιότητα των δεδομένων θα επηρεάσει θετικά την αναγνωσιμότητα των δεδομένων, στο πλαίσιο των οποίων προτείνουμε έργα για την απεικόνιση των δεδομένων. Αναμένουμε να εφαρμόσουμε φιλική προς τον χρήστη, σαφή και αυτονόητη απεικόνιση σχετικών δεδομένων στη βάση δεδομένων στο TED κάνοντας χρήση γραφικών, δυναμικών εργαλείων και αυτόματης μετάφρασης.

Τα έργα για την ποιότητα των δεδομένων θα αυτοματοποιήσουν περαιτέρω την ανταλλαγή και επικύρωση δεδομένων μεταξύ των εθνικών αρχών και της βάσης δεδομένων TED, προκειμένου να περιοριστούν οι αποκλίσεις και τα σφάλματα, να μειωθεί η γραφειοκρατία και να διευκολυνθεί η επαναχρησιμοποίηση. Αυτό με τη σειρά του θα ευνοήσει τη διαλειτουργικότητα των δεδομένων, ιδίως καθιστώντας τα δεδομένα TED διαθέσιμα ως διασυνδεδεμένα ανοικτά δεδομένα (ΔΑΔ). Μόλις επιτευχθεί αυτό, μπορεί να καταστήσει δυνατές πρακτικές εφαρμογές, όπως η εξέταση του ποσοστού του προϋπολογισμού της ΕΕ που δαπανάται μέσω δημόσιων συμβάσεων και του τρόπου με τον οποίο δαπανώνται τα κονδύλια της ΕΕ σε συγκεκριμένες περιφέρειες.

Τέλος, η ΠΕ προτίθεται να προωθήσει τη διαθεσιμότητα δεδομένων μέσω εκστρατειών ευαισθητοποίησης σχετικά με τον χώρο δεδομένων για τις δημόσιες συμβάσεις (PPDS), καθώς και μέσω της συλλογής και της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών, ιδεών και της προσέγγισης ευρύτερου κοινού.

Συνολικά, μέσω της ΠΕ αναμένουμε να προωθήσουμε καινοτόμα έργα για την αύξηση της πληρότητας, της ακρίβειας, της προσβασιμότητας και της αναγνωσιμότητας των δεδομένων TED, καλύπτοντας έτσι πλήρως την εντολή που μας έχει ανατεθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.