Een officiële website van de Europese Unie

Voorbereidende actie inzake transparantie bij overheidsopdrachten

Banner “Overheidsopdrachten”

Algemene informatie

Het Bureau voor publicaties van de EU is verantwoordelijk voor de uitvoering van de voorbereidende actie “Transparantie bij openbare aanbestedingen”. Een voorbereidende actie dient om een nieuw beleidsidee te testen op een gebied waarop de Europese Unie bevoegd is, maar waar geen relevante basishandeling bestaat die de Unie machtigt om geld uit te geven.

Een aanzienlijk deel van de overheidsinvesteringen wordt aanbesteed. Elektronisch aanbesteden helpt bij de bestrijding van fraude en leidt tot besparingen voor alle partijen, meer transparantie en vereenvoudigde en verkorte processen.

Transparantie staat centraal bij deze voorbereidende actie en vormt de gemeenschappelijke noemer van alle activiteiten die in het kader ervan op de planning staan. Het Publicatiebureau heeft vier actiedomeinen aangewezen met betrekking tot TED-gegevens: beschikbaarheid, kwaliteit, leesbaarheid en interoperabiliteit. De uitvoering van de voorbereidende actie vindt plaats via verschillende projecten. Hieronder vindt u een visuele weergave van de geplande acties.

Bouwstenen – visuele illustratie

Om de kwaliteit van de gegevens te bevorderen, richten wij ons met dit project op gegevenscuratie met behulp van artificiële intelligentie en machinaal leren.

Het resultaat van onze werkzaamheden op het gebied van gegevenskwaliteit zal een positief effect hebben op de leesbaarheid van de gegevens. In dat kader stellen we projecten voor datavisualisatie voor. Wij willen relevante gegevens op een gebruiksvriendelijke, duidelijke en intuïtieve wijze in TED visualiseren met behulp van grafieken, dynamische hulpmiddelen en machinevertaling.

Dankzij projecten op het gebied van de gegevenskwaliteit zal de uitwisseling en validering van gegevens tussen nationale autoriteiten en TED verder worden geautomatiseerd om discrepanties en fouten te beperken, de administratieve lasten te verminderen en hergebruik te vergemakkelijken. Dit zal op zijn beurt de interoperabiliteit van de gegevens versterken, met name via de beschikbaarstelling van TED-gegevens als Linked Open Data (LOD). Zodra dit is bereikt, worden praktische toepassingen mogelijk, bijvoorbeeld om na te gaan hoeveel van de EU-begroting via overheidsopdrachten wordt aanbesteed of hoe EU-middelen worden besteed in specifieke regio’s.

Tot slot, maar daarom niet minder belangrijk, wordt in het kader van de voorbereidende actie beoogd de beschikbaarheid van gegevens te bevorderen door via bewustmakingscampagnes meer bekendheid te geven aan de dataruimte voor overheidsopdrachten (“PPDS”, Public Procurement Data Space), en door beste praktijken en ideeën te verzamelen en uit te wisselen en een breder publiek te bereiken.

In het algemeen verwachten wij dat de voorbereidende actie steun zal bieden aan innovatieve projecten om de volledigheid, nauwkeurigheid, toegankelijkheid en leesbaarheid van TED-gegevens te vergroten, en zo volledig invulling zal geven aan het mandaat dat ons door het Europees Parlement is toevertrouwd.