Euroopan unionin virallinen verkkosivusto

Julkisten hankintojen avoimuutta koskeva valmistelutoimi

Julkiset hankinnat: banneri

Yleistä

EU:n julkaisutoimisto vastaa julkisten hankintojen avoimuus -valmistelutoimen toteutuksesta. Valmistelutoimella testataan uusia politiikkaideoita aloilla, joilla Euroopan unionilla on toimivaltaa, mutta ei perussäädöstä, jonka perusteella unioni voisi käyttää niihin varoja.

Merkittävä määrä julkisia investointeja käytetään julkisiin hankintoihin, ja sähköisestä hankintamenettelystä on hyötyä petosten torjunnassa ja se tuo säästöjä kaikille osapuolille, lisää avoimuutta ja yksinkertaistaa ja nopeuttaa prosesseja.

Valmistelutoimen keskiössä on avoimuus, joka on kaikkien suunniteltujen toimien yhteinen nimittäjä. Julkaisutoimisto määritti neljä toiminta-aluetta, jotka liittyvät TED-tietoihin: saatavuus, laatu, luettavuus ja yhteentoimivuus. Valmistelutoimi toteutetaan usein eri hankkein. Oheisessa kuvassa esitellään suunnitellut toimet.

Havainnollistava kuva toimen eri osatekijöistä, jotka on sijoitettu eri sävyisiin vihreisiin kahdeksankulmioihin.

Datan laatua edistetään hankkeessa panostamalla datan kuratointiin tekoälyn ja koneoppimisen avulla.

Datan laadun kehitystyö parantaa myös tietojen luettavuutta, ja sitä varten esitetään datan visualisointiin liittyviä hankkeita. Tarkoituksena on visualisoida relevanttia tietoa TED-tietokannassa käyttäjäystävällisesti, selkeästi ja havainnollisesti hyödyntämällä grafiikkaa, dynaamisia työkaluja ja konekääntämistä.

Datan laatua koskevilla hankkeilla jatketaan tietojen vaihdon ja validoinnin automatisointia kansallisten viranomaisten ja TED-tietokannan välillä. Näin karsitaan epäjohdonmukaisuuksia ja virheitä, vähennetään byrokratiaa ja helpotetaan tietojen uudelleenkäyttöä. Samalla parannetaan datan yhteentoimivuutta, sillä TED-data asetetaan saataville avoimena linkitettynä datana (Linked Open Data, LOD). Tämä mahdollistaa monenlaiset käytännön sovellutukset, kuten sen selvittämisen, kuinka suuri osa EU:n talousarviosta käytetään julkisiin hankintoihin ja millä tavoin EU:n varoja käytetään joillakin tietyillä alueilla.

Lisäksi valmistelutoimella pyritään edistämään tietojen saatavuutta toteuttamalla julkisten hankintojen data-avaruuden tuntemusta parantavia kampanjoita, keräämällä ja jakamalla parhaita käytäntöjä ja ideoita sekä kohdistamalla viestintää entistä laajemmalle yleisölle.

Uskomme, että valmistelutoimen avulla voidaan edistää innovatiivisia hankkeita, jotka lisäävät TED-tietokannan datan kattavuutta, tarkkuutta, saatavuutta ja luettavuutta. Näin Euroopan parlamentin antama toimeksianto toteutetaan mahdollisimman tarkasti.