Официален уебсайт на Европейския съюз

Стандартни формуляри въз основа на схемата на TED във формат PDF

Моля, имайте предвид, че формулярите въз основа на схемата на TED са предишните стандартни формуляри, които бяха заменени с електронните формуляри

Стандартните формуляри въз основа на схемата на TED по-долу се предоставят само за справочни цели.

 

#

Правно основание

Формуляри

1

2014/24/EU

Обявление за предварителна информация

2

2014/24/EU

Обявление за поръчка

3

2014/24/EU

Обявление за /documents/d/ted/bg_f03възлагане на поръчка

4

2014/25/EU

Периодични индикативни обявления – комунални услуги

5

2014/25/EU

Обявление за поръчка – комунални услуги

6

2014/25/EU

Обявление за възлагане на поръчка – комунални услуги

7

2014/25/EU

Система за квалифициранеа – комунални услуги

8

2014/24/EU

Обявление на профила на купувача

2014/25/EU

2009/81/EC

12

2014/24/EU

Обявление за конкурс за проект

2014/25/EU

13

2014/24/EU

Резултати от конкурс за проект

2014/25/EU

14

-

Обявление за изменения или за допълнителна информация

15

2014/23/EU

Обявление за доброволна прозрачност ex ante

2014/24/EU

2014/25/EU

2009/81/EC

16

2009/81/EC

Обявление за предварителна информация за поръчки в областта на отбраната и сигурността

17

2009/81/EC

Обявление за поръчка в областта на отбраната и сигурността

18

2009/81/EC

Обявление за възложена поръчка в областта на отбраната и сигурността

     
19 2009/81/EC Обявление за поръчка с подизпълнител
20

2014/23/EU
2014/24/EU
2014/25/EU

Обявление за изменение
21 2014/24/EU Социални и други специфични услуги – обществени поръчки
22 2014/25/EU Социални и други специфични услуги – комунални услуги

23

2014/23/EU

Социални и други специфични услуги – концесии

24

2014/23/EU

Обявление за концесия

25

2014/23/EU

Обявление за възлагане на концесия

T1

Регламент 1370/2007 – обществен пътнически превоз с железопътен и

Обявление за предварителна информация за обществена поръчка за услуги

T2

Регламент 1370/2007 – обществен пътнически превоз с железопътен и

Обявление за информация за възлагане на обществена поръчка за услуги