Επίσημος ιστότοπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Τυποποιημένα έντυπα σχήματος TED σε PDF

Επισημαίνεται ότι τα έντυπα σχήματος TED είναι τα προηγούμενα τυποποιημένα έντυπα και έχουν αντικατασταθεί από ηλεκτρονικά έντυπα

Τα τυποποιημένα έντυπα σχήματος TED που ακολουθούν παρέχονται αποκλειστικά για λόγους αναφοράς.

 

#

Νομική βάση

Έντυπα

1

2014/24/EU

Προκαταρκτική προκήρυξη

2

2014/24/EU

Προκήρυξη σύμβασης

3

2014/24/EU

Γνωστοποίηση ανάθεσης σύμβασης

4

2014/25/EU

Περιοδική ενδεικτική προκήρυξη – υπηρεσίεςς κοινής ωφέλειας

5

2014/25/EU

Προκήρυξη σύμβασης – υπηρεσίες κοινής ωφέλειας

6

2014/25/EU

Γνωστοποίηση ανάθεσης σύμβασης – υπηρεσίες κοινής ωφέλειας

7

2014/25/EU

Σύστημα προεπιλογής – υπηρεσίες κοινής ωφέλειας

8

2014/24/EU

Ανακοίνωση σχετικά με το προφίλ αγοραστή

2014/25/EU

2009/81/EC

12

2014/24/EU

Προκήρυξη διαγωνισμού μελετών

2014/25/EU

13

2014/24/EU

Αποτελέσματα διαγωνισμού μελετών

2014/25/EU

14

-

Προκήρυξη για τροποποιήσεις ή πρόσθετες πληροφορίες

15

2014/23/EU

Προκήρυξη για εκούσια εκ των προτέρων διαφάνεια

2014/24/EU

2014/25/EU

2009/81/EC

16

2009/81/EC

Προκαταρκτική προκήρυξη για συμβάσεις στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας

17

2009/81/EC

Προκήρυξη σύμβασης για συμβάσεις στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας

18

2009/81/EC

Γνωστοποίηση ανάθεσης σύμβασης για συμβάσεις στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας

     
19 2009/81/EC Προκήρυξη υπεργολαβίας
20

2014/23/EU
2014/24/EU
2014/25/EU

Ανακοίνωση τροποποίησης
21 2014/24/EU Κοινωνικές και άλλες ειδικές υπηρεσίες – δημόσιες συμβάσεις
22 2014/25/EU Κοινωνικές και άλλες ειδικές υπηρεσίες – υπηρεσίες κοινής ωφελείας

23

2014/23/EU

Κοινωνικές και άλλες ειδικές υπηρεσίες – παραχωρήσεις

24

2014/23/EU

Προκήρυξη σύμβασης παραχώρησης

25

2014/23/EU

Γνωστοποίηση ανάθεσης σύμβασης παραχώρησης

T1

Κανονισμός 1370/2007 – Δημόσιες επιβατικές μεταφορές, σιδηροδρομικές και οδικές

Προκαταρκτική προκήρυξη για σύμβαση παροχής δημόσιας υπηρεσίας

T2

Κανονισμός 1370/2007 – Δημόσιες επιβατικές μεταφορές, σιδηροδρομικές και οδικές

Γνωστοποίηση ανάθεσης σύμβασης παροχής δημόσιας υπηρεσίας