Официален уебсайт на Европейския съюз

CPV

CPV установява единна класификационна система за обществени поръчки, имаща за цел стандартизиране на референциите, използвани от възлагащите органи и лица, за описанието на предмета на договори за обществени поръчки.

Настоящи CPV кодове

CPV кодът, приет с Регламент (ЕО) № 213/2008, е в употреба от 17/09/2008 г.: PDF - XML - ODS - XLS

Ръководство към Общия терминологичен речник, свързан с обществените поръчки (CPV 2008): PDF

CPV 2008 Обяснителни бележки: PDF

CPV 2008 Допълнителният речник, oбяснителни бележки: PDF

Correspondence tables (XLS): EN - FR - DE

Проучвания относно CPV (DG GROW)

Какво е CPV?

CPV се състои от основен речник за определяне на предмета на поръчка и от допълнителен речник за добавяне на качествена информация.
Основният речник има дървовидна структура, съдържаща кодове от до 9 цифри (8-цифров код плюс контролна цифра), свързани с текст, описващ типа на доставките, строителните дейности или услугите, съставляващи предмета на поръчката.

  • Първите две цифри определят разделите (XX000000-Y);
  • Първите три цифри определят групите (XXX00000-Y);
  • Първите четири цифри определят класовете (XXXX0000-Y);
  • Първите пет цифри определят категориите (XXXXX000-Y);

Всяка от последните три цифри увеличава степента на точност в рамките на всяка категория.
Деветата цифра служи за проверка на предходните цифри.
Допълнителният речник може да се използва за разширяване на описанието на предмета на поръчката. Позициите се състоят от код, съдържащ букви и цифри, със съответно текстово описание, което позволява да бъде добавяна допълнителна информация относно специфичното естество или предназначението на стоките, които ще бъдат закупени.
Кодът от букви и цифри се състои от:
 

  • първо ниво, състоящо се от буква, съответстваща на раздел;
  • второ ниво, състоящо се от четири цифри, първите три от които обозначават подраздел, а последната служи за проверка

Как се използва CPV кодът

Задължително ли е използването на CPV класификацията в стандартните формуляри?

Употребата на CPV кода е задължителна в Европейския съюз от 1 февруари 2006 г.
Версията на CPV кода от 2008 е текущата CPV версия за:
1. Попълване на обявленията за покана за участие в конкурс
2. Търсене на възможности за бизнес в TED
3. Откриване на обявления за поръчки в архива на TED
 

Как се попълва CPV в обявление за покана за участие в конкурс?

Възлагащите органи трябва да се опитат да открият кода, който отговаря колкото е възможно по-точно на предвидената от тях покупка. Въпреки че в някои случаи на възлагащите органи може да се наложи да изберат няколко кода, е важно те да изберат един единствен код за заглавието на обявлението за поръчка. В случай че степента на точност на CPV кода не е достатъчна, възлагащите органи трябва да посочат разделът, групата, класът или категорията, която описва по-добре покупката, която възнамеряват да извършат - по-обобщен код, който може да бъде приет, тъй като има повече нули.