Επίσημος ιστότοπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

CPV

Το CPV δημιουργεί ένα σύστημα ενιαίας ταξινόμησης για δημόσιους διαγωνισμούς το οποίο βοηθά στην τυποποίηση των αναφορών που χρησιμοποιούνται από τις αναθέτουσες αρχές για την περιγραφή των δημοσίων συμβάσεων.

Τρέχοντες κωδικοί CPV

Το CPV, που υιοθετήθηκε από τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 213/2008 , χρησιμοποιείται από τις 17.09.2008: PDF - XML - ODS - XLS

CPV 2008 Οδηγός σχετικά με το κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις: PDF

CPV 2008 Επεξηγηματικές σημειώσεις: PDF

CPV 2008 Συμπληρωματικό λεξιλόγιο επεξηγηματικές σημειώσεις: PDF

Correspondence tables (XLS): EN - FR - DE

Μελέτες CPV (DG GROW)

Τι είναι το CPV;

Το CPV περιλαμβάνει ένα κύριο λεξιλόγιο για τον ορισμό του αντικειμένου της σύμβασης και ένα συμπληρωματικό λεξιλόγιο για την προσθήκη περαιτέρω ποιοτικών πληροφοριών.
Το κύριο λεξιλόγιο βασίζεται σε μια δενδροειδή διάρθρωση κωδικών που περιλαμβάνουν έως εννέα ψηφία (8ψήφιος κωδικός αριθμός συν ψηφίο ελέγχου) στα οποία αντιστοιχεί ένας τίτλος ο οποίος περιγράφει τις προμήθειες, τα έργα ή τις υπηρεσίες που αποτελούν το αντικείμενο της σύμβασης.

  • Τα δύο πρώτα ψηφία προσδιορίζουν τα τμήματα (XX000000-Y),
  • Τα τρία πρώτα ψηφία προσδιορίζουν τις ομάδες (XXX00000-Y),
  • Τα τέσσερα πρώτα ψηφία προσδιορίζουν τις τάξεις (XXXX0000-Y),
  • Τα πέντε πρώτα ψηφία προσδιορίζουν τις κατηγορίες (XXXXX000-Y),

Καθένα από τα τρία τελευταία ψηφία παρέχει τη δυνατότητα ακριβέστερου προσδιορισμού στο εσωτερικό κάθε κατηγορίας.
Ένα ένατο ψηφίο χρησιμεύει για την επαλήθευση των προηγούμενων ψηφίων.  
Το συμπληρωματικό λεξιλόγιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μια πιο ολοκληρωμένη περιγραφή του αντικειμένου των συμβάσεων. Αποτελείται από ένα αλφαριθμητικό κωδικό, στον οποίο αντιστοιχεί ένας τίτλος που επιτρέπει τον ακριβέστερο προσδιορισμό της ειδικότερης φύσης ή του προορισμού του προς αγορά προϊόντος.
Ο αλφαριθμητικός κωδικός περιλαμβάνει:

  • ένα πρώτο επίπεδο αποτελούμενο από ένα γράμμα που αντιστοιχεί σε ένα τμήμα,
  • ένα δεύτερο επίπεδο αποτελούμενο από τέσσερα ψηφία εκ των οποίων τα τρία πρώτα απαρτίζουν ένα υποτμήμα, ενώ το τελευταίο αποτελεί ψηφίο ελέγχου

Πώς να χρησιμοποιείται το CPV

Είναι υποχρεωτική η χρήση του CPV στα τυποποιημένα έντυπα;

Η χρήση του CPV είναι υποχρεωτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση από την 1η Φεβρουαρίου 2006.
Η έκδοση του CPV 2008 είναι η τρέχουσα έκδοση του CPV για:
1. Συμπλήρωση των ανακοινώσεων για προκηρύξεις διαγωνισμού
2. Αναζήτηση επιχειρηματικών ευκαιριών στο TED
3. Εύρεση προκηρύξεων διαγωνισμού στο αρχείο του TED

Πώς συμπληρώνεται η προκήρυξη διαγωνισμού για πρόσκληση υποβολής προσφορών με το CPV;

Οι αναθέτουσες αρχές πρέπει να αναζητήσουν τον κωδικό που ανταποκρίνεται όσο το δυνατόν ακριβέστερα στις προβλεπόμενες αγορές. Παρόλο που σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται οι αναθέτουσες αρχές να βρουν διαφορετικούς κωδικούς, είναι σημαντικό να επιλέξουν ένα ενιαίο κωδικό για τον τίτλο της προκήρυξης διαγωνισμού. Αν το επίπεδο ακρίβειας του CPV είναι ανεπαρκές, τότε οι αναθέτουσες αρχές πρέπει να ανατρέξουν στο τμήμα, την ομάδα, την τάξη ή την κατηγορία που περιγράφει καλύτερα την προβλεπόμενη αγορά - ένας γενικότερος κωδικός ο οποίος μπορεί να αναγνωριστεί επειδή έχει περισσότερα μηδενικά.