Oficiálne webové stránky Európskej únie

Výskum v oblasti verejného obstarávania

Úrad pre vydávanie publikácií Európskej únie bol poverený vykonaním prípravnej akcie „Transparentnosť vo verejnom obstarávaní“.

Jedným plánovaných opatrení Úradu pre publikácie je podpora výskumu v oblasti verejného obstarávania. V tejto súvislosti boli experti na verejné obstarávanie požiadaní, aby realizovali rôzne výskumné projekty.

Z rôznych doručených návrhov boli vybrané tri projekty. Tu nájdete tabuľku s menami výskumných pracovníkov, názvami projektov a krátkymi zhrnutiami.

Meno(-á) autora(-ov) Názov projektu Zhrnutie projektu
Isabel da Rosa „Repository of existing projects on transparency in public procurement“ (Databáza existujúcich projektov týkajúcich sa transparentnosti vo verejnom obstarávaní) Vytvorenie adresára/registra projektov, ktoré sa zaoberajú transparentnosťou vo verejnom obstarávaní, vrátane nástrojov na monitorovanie verejného obstarávania v dvoch alebo viacerých členských štátoch
Ana-Maria Dimandová a Andrea Stefano Patrucco „Transparency and Open Data in Public Procurement: An Analysis of European Union Member States“ (Transparentnosť a otvorené údaje vo verejnom obstarávaní: Analýza členských štátov Európskej únie) Vytvorenie adresára/registra projektov, ktoré sa zaoberajú transparentnosťou vo verejnom obstarávaní, vrátane nástrojov na monitorovanie verejného obstarávania v dvoch alebo viacerých členských štátoch
Manuel Garcia Rodriguez „European public procurement (2012–2022): indicators and maps of competition and SME participation for cross-border analysis based on TED data“ [Európske verejné obstarávanie (2012 – 2022): ukazovatele a mapy hospodárskej súťaže a účasti MSP na cezhraničnú analýzu na základe údajov TED] Zobrazenie toho, ktoré spoločnosti dostávajú najviac finančných prostriedkov z verejného obstarávania v EÚ (a mimo nej). 

 

Ďalšie informácie o prípravnej akcii „Transparentnosť vo verejnom obstarávaní“ nájdete tu.