Επίσημος ιστότοπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Έρευνα για τις δημόσιες συμβάσεις

Στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει ανατεθεί η υλοποίηση της προπαρασκευαστικής ενέργειας «Διαφάνεια στις δημόσιες συμβάσεις».

Μεταξύ των προβλεπόμενων δράσεων, η Υπηρεσία Εκδόσεων ενθαρρύνει την έρευνα στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων. Στο πλαίσιο αυτό, ζητήθηκε από εμπειρογνώμονες στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων να υλοποιήσουν διάφορα ερευνητικά έργα.

Μεταξύ των διαφόρων προτάσεων που υποβλήθηκαν, επιλέχθηκαν τρία έργα. Παρακάτω θα βρείτε πίνακα με τα ονόματα των ερευνητών, τους τίτλους των έργων και σύντομες περιλήψεις.

Ονόματα συντακτών Τίτλος έργου Περίληψη του έργου
Isabel da Rosa «Αποθετήριο υφιστάμενων έργων για τη διαφάνεια στις δημόσιες συμβάσεις» Κατάρτιση καταλόγου/αποθετηρίου έργων που αφορούν τη διαφάνεια στις δημόσιες συμβάσεις, συμπεριλαμβανομένων των εργαλείων που χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση των δημόσιων συμβάσεων σε δύο ή περισσότερα κράτη μέλη
Ana-Maria Dimand και Andrea Stefano Patrucco «Διαφάνεια και ανοικτά δεδομένα στις δημόσιες συμβάσεις: Ανάλυση των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης» Κατάρτιση καταλόγου/αποθετηρίου έργων που αφορούν τη διαφάνεια στις δημόσιες συμβάσεις, συμπεριλαμβανομένων των εργαλείων που χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση των δημόσιων συμβάσεων σε δύο ή περισσότερα κράτη μέλη
Manuel Garcia Rodriguez «Ευρωπαϊκές δημόσιες συμβάσεις (2012–2022): δείκτες και χάρτες ανταγωνισμού και συμμετοχής των ΜΜΕ για διασυνοριακή ανάλυση με βάση δεδομένα TED» Επισήμανση των εταιρειών που λαμβάνουν τα περισσότερα χρήματα από δημόσιες συμβάσεις στην ΕΕ (και πέραν αυτής) 

 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προπαρασκευαστική ενέργεια για τη διαφάνεια στις δημόσιες συμβάσεις θα βρείτε εδώ.